Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 243 POZ 22

Tytuł:

Umowa między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Singapuru dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

Data ogłoszenia:2006-09-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 243 POZ 22

Strona 1 z 6
L 243/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.9.2006

UMOWA między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Singapuru dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, z jednej strony, oraz RZĄD REPUBLIKI SINGAPURU (zwany dalej „Singapurem”), z drugiej strony (zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”), STWIERDZAJĄC, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał, że niektóre postanowienia dwustronnych umów zawartych przez kilka państw członkowskich z państwami trzecimi są niezgodne z prawem Wspólnoty Europejskiej, STWIERDZAJĄC, że została zawarta pewna ilość dwustronnych umów lotniczych między kilkoma państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a Singapurem, zawierających podobne postanowienia, oraz że na państwach członkowskich ciąży zobowiązanie do podejmowania wszelkich odpowiednich kroków mających na celu usunięcie niezgodności między takimi umowami a Traktatem WE, STWIERDZAJĄC, że Wspólnota Europejska ma wyłączną kompetencję w zakresie szeregu aspektów, które mogą zostać włączone do dwustronnych umów dotyczących usług lotniczych między państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a państwami trzecimi, STWIERDZAJĄC, że na mocy prawa Wspólnoty Europejskiej wspólnotowi przewoźnicy lotniczy ustanowieni w państwie członkowskim mają prawo do niedyskryminacyjnego dostępu do tras lotniczych między tym państwem członkowskim a państwami trzecimi, UWZGLĘDNIAJĄC umowy między Wspólnotą Europejską a niektórymi państwami trzecimi, przewidujące dla obywateli tych państw trzecich możliwość nabywania prawa własności przewoźników lotniczych licencjonowanych zgodnie z prawem Wspólnoty Europejskiej, UZNAJĄC, że spójność między prawem Wspólnoty Europejskiej a postanowieniami umów dwustronnych dotyczących usług lotniczych między państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a Singapurem będzie stanowić skuteczny środek, który zapewni kontynuację i rozwój usług lotniczych między Wspólnotą Europejską a Singapurem, STWIERDZAJĄC, że niniejsza umowa nie musi wpływać na postanowienia dwustronnych umów dotyczących usług lotniczych między państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a Singapurem, które są zgodne z prawem Wspólnoty Europejskiej, STWIERDZAJĄC, że w ramach niniejszej umowy celem Wspólnoty Europejskiej nie jest zwiększenie ogólnej wielkości przewozów lotniczych między Wspólnotą Europejską a Singapurem ani naruszenie równowagi między wspólnotowymi przewoźnikami lotniczymi a przewoźnikami lotniczymi z Singapuru, ani zmiana wykładni odnoszących się do praw przewozowych postanowień obecnie obowiązujących umów dwustronnych dotyczących usług lotniczych, UZGODNILI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Do celów niniejszej umowy „państwa członkowskie” oznaczają państwa członkowskie Wspólnoty Europejskiej; „Umawiająca się Strona” oznacza umawiającą się stronę niniejszej Umowy; „strona” oznacza umawiającą się stronę odpowiedniej dwustronnej umowy dotyczącej usług lotniczych; „przewoźnik lotniczy” oznacza również przedsiębiorstwo lotnicze; „terytorium Wspólnoty Europejskiej” oznacza terytoria państw członkowskich, do których ma zastosowanie Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską.

2. Zawarte w każdej z umów wymienionych w załączniku I odniesienia do obywateli państwa członkowskiego będącego stroną takiej umowy są rozumiane jako odniesienia do obywateli państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej.

3. Zawarte w każdej z umów wymienionych w załączniku I odniesienia do przewoźników lotniczych lub przedsiębiorstw lotniczych z państwa członkowskiego będącego stroną takiej umowy są rozumiane jako odniesienia do przewoźników lotniczych lub przedsiębiorstw lotniczych wyznaczonych przez to państwo członkowskie.

6.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 243/23

Artykuł 2 Wyznaczenie, upoważnienie i cofnięcie 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 243 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L243 - 49 z 20066.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalająca wykaz regionów kwalifikujących się do finansowania z funduszy strukturalnych na zasadzie przejściowej i szczególnej w ramach celu „konkurencyjność regionalna i zatrudnienie” w latach 2007–2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3480)

 • Dz. U. L243 - 47 z 20066.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalająca wykaz państw członkowskich kwalifikujących się do finansowania z Funduszu Spójności w latach 2007–2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3479)

 • Dz. U. L243 - 44 z 20066.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalająca wykaz regionów kwalifikujących się do finansowania z funduszy strukturalnych w ramach celu „konwergencja” w latach 2007–2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3475)

 • Dz. U. L243 - 37 z 20066.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalająca indykatywny podział środków na zobowiązania między państwa członkowskie dla celu „konwergencja” w latach 2007–2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3474)

 • Dz. U. L243 - 32 z 20066.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalająca indykatywny podział środków na zobowiązania między państwa członkowskie dla celu „konkurencyjność regionalna oraz zatrudnienie” w latach 2007–2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3472)

 • Dz. U. L243 - 21 z 20066.9.2006

  Decyzja Rady z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Singapuru dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L243 - 20 z 20066.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1321/2006 z dnia 5 września 2006 r. ustalające należności przywozowe mające zastosowanie do ryżu łuskanego począwszy od dnia 6 września 2006 r.

 • Dz. U. L243 - 6 z 20066.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1320/2006 z dnia 5 września 2006 r. ustanawiające zasady przejścia do systemu wsparcia rozwoju obszarów wiejskich określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1698/2005

 • Dz. U. L243 - 3 z 20066.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1319/2006 z dnia 5 września 2006 r. w sprawie wymiany między państwami członkowskimi a Komisją określonych informacji dotyczących wieprzowiny (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L243 - 1 z 20066.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1318/2006 z dnia 5 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.