Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 243 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1319/2006 z dnia 5 września 2006 r. w sprawie wymiany między państwami członkowskimi a Komisją określonych informacji dotyczących wieprzowiny (Wersja skodyfikowana)

Data ogłoszenia:2006-09-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 243 POZ 3

Strona 1 z 2
6.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 243/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1319/2006 z dnia 5 września 2006 r. w sprawie wymiany między państwami członkowskimi a Komisją określonych informacji dotyczących wieprzowiny

(Wersja skodyfikowana) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2759/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wieprzowiny (1), w szczególności jego art. 22,

Może się zdarzyć, że Komisja nie otrzyma notowań. Należy unikać sytuacji, gdy brak notowania powoduje nadmierną zmianę cen rynkowych w obliczeniach Komisji. Należy zatem przewidzieć możliwość zastąpienia brakującego notowania lub notowań ostatnim dostępnym notowaniem. Korzystanie z ostatniego dostępnego notowania nie jest jednak możliwe po pewnym okresie braku notowań, co może prowadzić do domniemania anormalnej sytuacji na danym rynku.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2806/79 z dnia 13 grudnia 1979 r. w sprawie wymiany między państwami członkowskimi a Komisją pewnych informacji dotyczących wieprzowiny i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2330/74 (2) zostało znacząco zmienione (3). Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości powinno więc zostać skodyfikowane.

W celu zdobycia możliwie najdokładniejszego obrazu rynku pożądane jest, aby Komisja miała regularny dostęp do informacji o innych produktach w sektorze wieprzowiny, jak również do innych informacji, którymi dysponują państwa członkowskie.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny,

(2)

Artykuł 22 rozporządzenia (EWG) nr 2759/75 przewiduje, że państwa członkowskie i Komisja przekazują sobie wzajemnie informacje niezbędne do stosowania tego rozporządzenia. Jeżeli informacje, których wymaga funkcjonowanie organizacji rynku, mają być dostępne we właściwym czasie i w jednolitej formie, niezbędne jest dokładne określenie zobowiązań państw członkowskich w zakresie przekazywania informacji.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 1. Najpóźniej w czwartek każdego tygodnia państwa członkowskie przekazują Komisji następujące informacje dotyczące poprzedniego tygodnia:

(3)

Stosowanie środków interwencyjnych przewidzianych w art. 3 rozporządzenia (EWG) nr 2759/75 wymaga dokładnej znajomości rynku. W celu uzyskania najwyższego stopnia porównywalności cen poubojowych świń powinno się uwzględniać notowania ustalone zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1128/2006 z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie etapu handlu, do którego odnosi się przeciętna cena tusz wieprzowych (4). W przypadku cen prosiąt konieczne jest stałe szacowanie perspektyw na rynku, w szczególności aby zawsze mieć jego wierny obraz oraz aby móc w odpowiednim czasie przygotować środki interwencyjne.

a) notowania ustalone zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1128/2006;

b) reprezentatywne notowania w odniesieniu do pojedynczych prosiąt o średniej żywej wadze około 20 kg.

(1) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307 z 25.11.2005, str. 2). (2) Dz.U. L 319 z 14.12.1979, str. 17. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 3574/86 (Dz.U. L 331 z 25.11.1986, str. 9). (3) Patrz: załącznik I. (4) Dz.U. L 201 z 25.7.2006, str. 6.

2. W przypadku nieotrzymania jednego lub więcej notowań Komisja bierze pod uwagę ostatnie dostępne notowanie. W przypadku braku notowań z trzech kolejnych tygodni Komisja nie bierze już ich pod uwagę.

L 243/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.9.2006

Artykuł 2 Raz w miesiącu państwa członkowskie przekazują Komisji, za poprzedni miesiąc: średnią notowań tusz wieprzowych klas handlowych E do P, wymienionych w art. 3 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 3220/84 (1). Artykuł 3 Na wniosek Komisji państwa członkowskie przekazują następujące informacje, gdy są one dostępne, w odniesieniu do produktów określonych w rozporządzeniu (EWG) nr 2759/75: a) ceny rynkowe w państwach członkowskich dla produktów przywożonych z państw trzecich;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 243 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L243 - 49 z 20066.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalająca wykaz regionów kwalifikujących się do finansowania z funduszy strukturalnych na zasadzie przejściowej i szczególnej w ramach celu „konkurencyjność regionalna i zatrudnienie” w latach 2007–2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3480)

 • Dz. U. L243 - 47 z 20066.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalająca wykaz państw członkowskich kwalifikujących się do finansowania z Funduszu Spójności w latach 2007–2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3479)

 • Dz. U. L243 - 44 z 20066.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalająca wykaz regionów kwalifikujących się do finansowania z funduszy strukturalnych w ramach celu „konwergencja” w latach 2007–2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3475)

 • Dz. U. L243 - 37 z 20066.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalająca indykatywny podział środków na zobowiązania między państwa członkowskie dla celu „konwergencja” w latach 2007–2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3474)

 • Dz. U. L243 - 32 z 20066.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalająca indykatywny podział środków na zobowiązania między państwa członkowskie dla celu „konkurencyjność regionalna oraz zatrudnienie” w latach 2007–2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3472)

 • Dz. U. L243 - 22 z 20066.9.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Singapuru dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L243 - 21 z 20066.9.2006

  Decyzja Rady z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Singapuru dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L243 - 20 z 20066.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1321/2006 z dnia 5 września 2006 r. ustalające należności przywozowe mające zastosowanie do ryżu łuskanego począwszy od dnia 6 września 2006 r.

 • Dz. U. L243 - 6 z 20066.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1320/2006 z dnia 5 września 2006 r. ustanawiające zasady przejścia do systemu wsparcia rozwoju obszarów wiejskich określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1698/2005

 • Dz. U. L243 - 1 z 20066.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1318/2006 z dnia 5 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.