Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 243 POZ 37

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalająca indykatywny podział środków na zobowiązania między państwa członkowskie dla celu „konwergencja” w latach 2007–2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3474)

Data ogłoszenia:2006-09-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 243 POZ 37

Strona 1 z 4
6.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 243/37

DECYZJA KOMISJI z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalająca indykatywny podział środków na zobowiązania między państwa członkowskie dla celu „konwergencja” w latach 2007–2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3474) (2006/594/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

przyznane na cel „konwergencja”. Zgodnie z art. 18 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 należy to uczynić zgodnie z kryteriami i metodologią określonymi w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1083/2006.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (1), w szczególności jego art. 18 ust. 2,

(6)

W pkt 1 i 2 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 ustalono metodę przydziału dostępnych środków, odpowiednio, regionom kwalifikującym się do uzyskania wsparcia w ramach celu „konwergencja” oraz państwom członkowskim kwalifikującym się do wsparcia ze środków Funduszu Spójności.

a także mając na uwadze, co następuje:

(7)

(1)

Zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 cel „konwergencja” jest ukierunkowany na przyspieszenie osiągnięcia konwergencji najsłabiej rozwiniętych państw członkowskich i regionów.

W pkt 6 lit. a) i 6 lit. c) załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 ustalono metodę określania przydziałów w ramach wsparcia przejściowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 i 3 tego rozporządzenia.

(8)

(2)

Zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny i Fundusz Spójności (dalej zwane „funduszami”) przyczyniają się do realizacji celów, o których mowa w art. 3 ust. 2 lit. a) wspomnianego rozporządzenia.

Punkt 7 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 określa górny pułap transferu z funduszy do każdego państwa członkowskiego.

(9)

Punkty 12–31 załącznika II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 określają kwoty odnoszące się do poszczególnych przypadków w latach 2007–2013.

(3)

Zgodnie z art. 18 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 podział środków dostępnych na zobowiązania z funduszy jest dokonywany w taki sposób, aby osiagnąć znaczną koncentrację na regionach objętych celem „konwergencja”.

(10)

(4)

Zgodnie z art. 19 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 81,54 % środków dostępnych na zobowiązania z funduszy w latach 2007–2013 należy przydzielić na cel „konwergencja”, w tym 4,99 % na wsparcie przejściowe i specjalnego przeznaczenia, o którym mowa w art. 8 ust. 1, 23,22 % na finansowanie, o którym mowa w art. 5 ust. 2, i 1,29 % na wsparcie przejściowe i specjalnego przeznaczenia, o którym mowa w art. 8 ust. 3 wspomnianego rozporządzenia.

Zgodnie z art. 24 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 0,25 % środków dostępnych na zobowiązania z funduszy na okres 2007–2013 przeznacza się na finansowanie pomocy technicznej z inicjatywy Komisji; zatem kwota odpowiadająca pomocy technicznej powinna być wyłączona z indykatywnego podziału środków między państwa członkowskie,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Indykatywne kwoty środków na zobowiązania z podziałem na państwa członkowskie, przeznaczone dla regionów kwalifikujących się do finansowania z funduszy strukturalnych w ramach celu „konwergencja”, zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, łącznie z dodatkowymi kwotami określonymi w załączniku II do tego rozporządzenia, określono w tabeli 1 załącznika I.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 243 POZ 37 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L243 - 49 z 20066.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalająca wykaz regionów kwalifikujących się do finansowania z funduszy strukturalnych na zasadzie przejściowej i szczególnej w ramach celu „konkurencyjność regionalna i zatrudnienie” w latach 2007–2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3480)

 • Dz. U. L243 - 47 z 20066.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalająca wykaz państw członkowskich kwalifikujących się do finansowania z Funduszu Spójności w latach 2007–2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3479)

 • Dz. U. L243 - 44 z 20066.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalająca wykaz regionów kwalifikujących się do finansowania z funduszy strukturalnych w ramach celu „konwergencja” w latach 2007–2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3475)

 • Dz. U. L243 - 32 z 20066.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalająca indykatywny podział środków na zobowiązania między państwa członkowskie dla celu „konkurencyjność regionalna oraz zatrudnienie” w latach 2007–2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3472)

 • Dz. U. L243 - 22 z 20066.9.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Singapuru dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L243 - 21 z 20066.9.2006

  Decyzja Rady z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Singapuru dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L243 - 20 z 20066.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1321/2006 z dnia 5 września 2006 r. ustalające należności przywozowe mające zastosowanie do ryżu łuskanego począwszy od dnia 6 września 2006 r.

 • Dz. U. L243 - 6 z 20066.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1320/2006 z dnia 5 września 2006 r. ustanawiające zasady przejścia do systemu wsparcia rozwoju obszarów wiejskich określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1698/2005

 • Dz. U. L243 - 3 z 20066.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1319/2006 z dnia 5 września 2006 r. w sprawie wymiany między państwami członkowskimi a Komisją określonych informacji dotyczących wieprzowiny (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L243 - 1 z 20066.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1318/2006 z dnia 5 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.