Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 243 POZ 44

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalająca wykaz regionów kwalifikujących się do finansowania z funduszy strukturalnych w ramach celu „konwergencja” w latach 2007–2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3475)

Data ogłoszenia:2006-09-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 243 POZ 44

L 243/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.9.2006

DECYZJA KOMISJI z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalająca wykaz regionów kwalifikujących się do finansowania z funduszy strukturalnych w ramach celu „konwergencja” w latach 2007–2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3475) (2006/595/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (1), zwłaszcza jego art. 5 ust. 3 i art. 8 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

ich nominalny poziom PKB na osobę przekroczy 75 % średniego PKB w UE-25, mierzony i obliczony według wspomnianego art. 5 ust. 1, kwalifikują się również na zasadzie przejściowej i szczególnej do finansowania z funduszy strukturalnych w ramach celu „konwergencja”.

(4)

Należy zatem ustalić wykaz kwalifikujących się regionów,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Regionami kwalifikującymi się do finansowania z funduszy strukturalnych w ramach celu „konwergencja” są regiony wymienione w załączniku I. Artykuł 2 Regionami kwalifikującymi się do finansowania z funduszy strukturalnych w ramach celu „konwergencja” na zasadzie przejściowej i szczególnej, zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, są regiony wymienione w załączniku II. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 cel „konwergencja” zmierza do przyspieszenia osiągnięcia zbieżności między najsłabiej rozwiniętymi państwami członkowskimi i regionami. Zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 regionami kwalifikującymi się do finansowania z funduszy strukturalnych w ramach celu „konwergencja” są regiony określone na poziomie II Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do celów Statystycznych („poziom II NUTS”), w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (2), których produkt krajowy brutto (PKB) na osobę, mierzony parytetem siły nabywczej i obliczony na podstawie danych Wspólnoty za lata 2000–2002, wynosi mniej niż 75 % średniego PKB w UE-25 w tym samym okresie odniesienia. Artykuł 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 stanowi, że regiony określone na poziomie II NUTS, które kwalifikowałyby się do statusu celu „konwergencja” zgodnie z art. 5 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia, miały próg kwalifikowania wynoszący 75 % średniego PKB w UE-15, lecz przestają się kwalifikować, ponieważ

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 sierpnia 2006 r. W imieniu Komisji

Danuta HÜBNER

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 210 z 31.7.2006, str. 25. (2) Dz.U. L 154 z 21.6.2003, str. 1.

6.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 243/45

ZAŁĄCZNIK I Wykaz regionów NUTS II kwalifikujących się do finansowania z funduszy strukturalnych w ramach celu „konwergencja” w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. CZ02 CZ03 CZ04 CZ05 CZ06 CZ07 CZ08 DE41 DE80 DED1 DED2 DEE1 DEE3 DEG0 EE00 GR11 GR14 GR21 GR22 GR23 GR25 GR41 GR43 ES11 ES42 ES43 ES61 FR91 FR92 FR93 FR94 ITF3 ITF4 ITF6 ITG1 LV00 Střední Čechy Jihozápad Severozápad Severovýchod Jihovýchod Střední Morava Moravskoslezsko Brandenburg – Nordost Mecklenburg-Vorpommern Chemnitz Dresden Dessau Magdeburg Thüringen Eesti Anatoliki Makedonia, Thraki Thessalia Ipeiros Ionia Nisia Dytiki Ellada Peloponnisos Voreio Aigaio Kriti Galicia Castilla-La Mancha Extremadura Andalucía Guadeloupe Martinique Guyane Réunion Campania Puglia Calabria Sicilia Latvija UKK3 UKL1 Cornwall and Isles of Scilly West Wales and The Valleys SK02 SK03 SK04 Západné Slovensko Stredné Slovensko Východné Slovensko PT11 PT16 PT18 PT20 SI00 Norte Centro (PT) Alentejo Região Autónoma dos Aćores Slovenija PL11 PL12 PL21 PL22 PL31 PL32 PL33 PL34 PL41 PL42 PL43 PL51 PL52 PL61 PL62 PL63 Łódzkie Mazowieckie Małopolskie Śląskie Lubelskie Podkarpackie Świętokrzyskie Podlaskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Lubuskie Dolnośląskie Opolskie Kujawsko-Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Pomorskie HU21 HU22 HU23 HU31 HU32 HU33 MT00 Közép-Dunántúl Nyugat-Dunántúl Dél-Dunántúl Észak-Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld Malta LT00 Lietuva

L 243/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.9.2006

ZAŁĄCZNIK II Wykaz regionów NUTS II kwalifikujących się do finansowania z funduszy strukturalnych na zasadzie przejściowej i szczególnej w ramach celu „konwergencja” w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. BE32 DE42 DE93 DED3 DEE2 GR12 GR13 GR30 ES12 ES62 ES63 ES64 ITF5 AT11 PT15 UKM4 Prov. Hainaut Brandenburg – Südwest Lüneburg Leipzig Halle Kentriki Makedonia Dytiki Makedonia Attiki Principado de Asturias Región de Murcia Ciudad Autónoma de Ceuta Ciudad Autónoma de Melilla Basilicata Burgenland Algarve Highlands and Islands

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 243 POZ 44 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L243 - 49 z 20066.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalająca wykaz regionów kwalifikujących się do finansowania z funduszy strukturalnych na zasadzie przejściowej i szczególnej w ramach celu „konkurencyjność regionalna i zatrudnienie” w latach 2007–2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3480)

 • Dz. U. L243 - 47 z 20066.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalająca wykaz państw członkowskich kwalifikujących się do finansowania z Funduszu Spójności w latach 2007–2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3479)

 • Dz. U. L243 - 37 z 20066.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalająca indykatywny podział środków na zobowiązania między państwa członkowskie dla celu „konwergencja” w latach 2007–2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3474)

 • Dz. U. L243 - 32 z 20066.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalająca indykatywny podział środków na zobowiązania między państwa członkowskie dla celu „konkurencyjność regionalna oraz zatrudnienie” w latach 2007–2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3472)

 • Dz. U. L243 - 22 z 20066.9.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Singapuru dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L243 - 21 z 20066.9.2006

  Decyzja Rady z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Singapuru dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L243 - 20 z 20066.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1321/2006 z dnia 5 września 2006 r. ustalające należności przywozowe mające zastosowanie do ryżu łuskanego począwszy od dnia 6 września 2006 r.

 • Dz. U. L243 - 6 z 20066.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1320/2006 z dnia 5 września 2006 r. ustanawiające zasady przejścia do systemu wsparcia rozwoju obszarów wiejskich określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1698/2005

 • Dz. U. L243 - 3 z 20066.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1319/2006 z dnia 5 września 2006 r. w sprawie wymiany między państwami członkowskimi a Komisją określonych informacji dotyczących wieprzowiny (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L243 - 1 z 20066.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1318/2006 z dnia 5 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.