Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 243 POZ 47

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalająca wykaz państw członkowskich kwalifikujących się do finansowania z Funduszu Spójności w latach 2007–2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3479)

Data ogłoszenia:2006-09-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 243 POZ 47

6.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 243/47

DECYZJA KOMISJI z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalająca wykaz państw członkowskich kwalifikujących się do finansowania z Funduszu Spójności w latach 2007–2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3479) (2006/596/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (1), zwłaszcza jego art. 5 ust. 3 i art. 8 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

rozporządzenia, kwalifikują się również na zasadzie przejściowej i szczególnej do finansowania z Funduszu Spójności. Należy zatem ustalić wykaz kwalifikujących się państw członkowskich,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Państwami członkowskimi kwalifikującymi się do finansowania z Funduszu Spójności w dniu 1 stycznia 2007 r. są państwa wymienione w załączniku I. Artykuł 2 Państwami członkowskimi kwalifikującymi się do finansowania z Funduszu Spójności na zasadzie przejściowej i szczególnej, zgodnie z art. 8 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, są państwa wymienione w załączniku II. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego Fundusz Spójności, Fundusz Spójności przyczynia się do wzmocnienia spójności gospodarczej i społecznej Wspólnoty w celu promowania zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 państwami członkowskimi kwalifikującymi się do finansowania z Funduszu Spójności są państwa, których produkt narodowy brutto (PNB) na osobę mierzony parytetem siły nabywczej i obliczony na podstawie danych Wspólnoty za lata 2001–2003 wynosi mniej niż 90 % średniego PNB w UE-25. Zgodnie z art. 8 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 państwa członkowskie kwalifikujące się do finansowania z Funduszu Spójności w 2006 r., które kwalifikowałyby się nadal, miały próg kwalifikowania wynoszący 90 % średniego PNB w UE-15, lecz przestają się kwalifikować, ponieważ ich nominalny poziom PNB na osobę przekroczy 90 % średniego PNB w UE-25, mierzony i obliczony według art. 5 ust. 2 wspomnianego

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 sierpnia 2006 r. W imieniu Komisji

Danuta HÜBNER

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 210 z 31.7.2006, str. 25.

L 243/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.9.2006

ZAŁĄCZNIK I Wykaz państw członkowskich kwalifikujących się do finansowania z Funduszu Spójności w dniu 1 stycznia 2007 r. Republika Czeska Estonia Grecja Cypr Łotwa Litwa Węgry Malta Polska Portugalia Słowenia Słowacja

ZAŁĄCZNIK II Wykaz państw członkowskich kwalifikujących się do finansowania z Funduszu Spójności na zasadzie przejściowej i szczególnej w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. Hiszpania

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 243 POZ 47 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L243 - 49 z 20066.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalająca wykaz regionów kwalifikujących się do finansowania z funduszy strukturalnych na zasadzie przejściowej i szczególnej w ramach celu „konkurencyjność regionalna i zatrudnienie” w latach 2007–2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3480)

 • Dz. U. L243 - 44 z 20066.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalająca wykaz regionów kwalifikujących się do finansowania z funduszy strukturalnych w ramach celu „konwergencja” w latach 2007–2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3475)

 • Dz. U. L243 - 37 z 20066.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalająca indykatywny podział środków na zobowiązania między państwa członkowskie dla celu „konwergencja” w latach 2007–2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3474)

 • Dz. U. L243 - 32 z 20066.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalająca indykatywny podział środków na zobowiązania między państwa członkowskie dla celu „konkurencyjność regionalna oraz zatrudnienie” w latach 2007–2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3472)

 • Dz. U. L243 - 22 z 20066.9.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Singapuru dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L243 - 21 z 20066.9.2006

  Decyzja Rady z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Singapuru dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L243 - 20 z 20066.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1321/2006 z dnia 5 września 2006 r. ustalające należności przywozowe mające zastosowanie do ryżu łuskanego począwszy od dnia 6 września 2006 r.

 • Dz. U. L243 - 6 z 20066.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1320/2006 z dnia 5 września 2006 r. ustanawiające zasady przejścia do systemu wsparcia rozwoju obszarów wiejskich określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1698/2005

 • Dz. U. L243 - 3 z 20066.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1319/2006 z dnia 5 września 2006 r. w sprawie wymiany między państwami członkowskimi a Komisją określonych informacji dotyczących wieprzowiny (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L243 - 1 z 20066.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1318/2006 z dnia 5 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.