Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 243 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1320/2006 z dnia 5 września 2006 r. ustanawiające zasady przejścia do systemu wsparcia rozwoju obszarów wiejskich określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1698/2005

Data ogłoszenia:2006-09-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 243 POZ 6

Strona 1 z 10
L 243/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.9.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1320/2006 z dnia 5 września 2006 r. ustanawiające zasady przejścia do systemu wsparcia rozwoju obszarów wiejskich określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1698/2005

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

czynający się dnia 1 stycznia 2007 r. (zwany dalej „nowym okresem programowania”), należy przyjąć przepisy przejściowe celem uniknięcia trudności lub opóźnień we wdrażaniu programu wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w okresie przejściowym.

uwzględniając Traktat o przystąpieniu do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji,

(3)

uwzględniając Akt przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 32 ust. 5,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (1), w szczególności jego art. 92 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich na mocy rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 ma obejmować nowy okres programowania, natomiast wsparcie rozwoju obszarów wiejskich na mocy rozporządzenia (WE) nr 1257/1999 obejmuje okres programowania kończący się dnia 31 grudnia 2006 r. (zwany dalej „obecnym okresem programowania”). W zależności od źródła finansowania oraz jego zasad zarządzania finansowego w obecnym okresie programowania, zgodnie z art. 35 i 36 oraz art. 47b ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1257/1999, należy dokonać rozróżnienia między wsparciem z Sekcji Gwarancji EFOGR opartym na niezróżnicowanych środkach budżetowych i roku budżetowym kończącym się dnia 15 października 2006 r. w państwach członkowskich UE zgodnie ze stanem na dzień 30 kwietnia 2004 r., z jednej strony, a wsparciem z Sekcji Orientacji i Gwarancji EFOGR dla wszystkich państw członkowskich zgodnie z przepisami art. 29–32 rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (3), z drugiej strony. W ostatnim przypadku końcowy termin kwalifikowalności wydatków określają decyzje zatwierdzające wsparcie Wspólnoty.

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 ma być stosowane od dnia 1 stycznia 2007 r. Jednak przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) (2), uchylone art. 93 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 z dniem 1 stycznia 2007 r., mają być nadal stosowane w odniesieniu do działań zatwierdzonych przez Komisję zgodnie z tymi przepisami do dnia 1 stycznia 2007 r.

(4)

W przypadku wsparcia rozwoju obszarów wiejskich, finansowanego z Sekcji Gwarancji EFOGR i związanego z programowaniem w państwach członkowskich UE zgodnie ze stanem na dzień 30 kwietnia 2004 r., powinny zostać ustanowione przepisy przejściowe dotyczące płatności w okresie od dnia 16 października do dnia 31 grudnia 2006 r. oraz zobowiązań wobec beneficjentów w obecnym okresie programowania, których płatności mogą być dokonywane po dniu 31 grudnia 2006 r. w trakcie nowego okresu programowania.

(2)

W celu ułatwienia przejścia z obowiązujących systemów wsparcia określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1257/1999 do systemu wsparcia rozwoju obszarów wiejskich określonego w rozporządzeniu (WE) nr 1698/2005, obejmującego okres programowania rozpo-

(5)

W przypadku innego wsparcia z Sekcji Orientacji lub Gwarancji EFOGR we wszystkich państwach członkowskich, których to dotyczy, zgodnie z art. 29–32

(1) Dz.U. L 277 z 21.10.2005, str. 1. (2) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 80. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2223/2004 (Dz.U. L 379 z 24.12.2004, str. 1).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 243 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L243 - 49 z 20066.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalająca wykaz regionów kwalifikujących się do finansowania z funduszy strukturalnych na zasadzie przejściowej i szczególnej w ramach celu „konkurencyjność regionalna i zatrudnienie” w latach 2007–2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3480)

 • Dz. U. L243 - 47 z 20066.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalająca wykaz państw członkowskich kwalifikujących się do finansowania z Funduszu Spójności w latach 2007–2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3479)

 • Dz. U. L243 - 44 z 20066.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalająca wykaz regionów kwalifikujących się do finansowania z funduszy strukturalnych w ramach celu „konwergencja” w latach 2007–2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3475)

 • Dz. U. L243 - 37 z 20066.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalająca indykatywny podział środków na zobowiązania między państwa członkowskie dla celu „konwergencja” w latach 2007–2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3474)

 • Dz. U. L243 - 32 z 20066.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalająca indykatywny podział środków na zobowiązania między państwa członkowskie dla celu „konkurencyjność regionalna oraz zatrudnienie” w latach 2007–2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3472)

 • Dz. U. L243 - 22 z 20066.9.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Singapuru dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L243 - 21 z 20066.9.2006

  Decyzja Rady z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Singapuru dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L243 - 20 z 20066.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1321/2006 z dnia 5 września 2006 r. ustalające należności przywozowe mające zastosowanie do ryżu łuskanego począwszy od dnia 6 września 2006 r.

 • Dz. U. L243 - 3 z 20066.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1319/2006 z dnia 5 września 2006 r. w sprawie wymiany między państwami członkowskimi a Komisją określonych informacji dotyczących wieprzowiny (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L243 - 1 z 20066.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1318/2006 z dnia 5 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.