Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 244 POZ 24

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 4 września 2006 r. ustanawiająca klasy odporności na oddziaływanie ognia zewnętrznego niektórych wyrobów budowlanych dotycząca dachowych płyt warstwowych z dwiema okładzinami metalowymi (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3883) (1)

Data ogłoszenia:2006-09-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 244 POZ 24

Strona 1 z 2
L 244/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.9.2006

DECYZJA KOMISJI z dnia 4 września 2006 r. ustanawiająca klasy odporności na oddziaływanie ognia zewnętrznego niektórych wyrobów budowlanych dotycząca dachowych płyt warstwowych z dwiema okładzinami metalowymi (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3883)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/600/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

ognia zewnętrznego dotyczącej wyrobów budowlanych w ich docelowym zastosowaniu.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

uwzględniając dyrektywę Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych (1), a w szczególności jej art. 20 ust. 2,

(6)

Dążąc do zharmonizowanego rozwiązania, przyjęto system klas w decyzji Komisji 2001/671/WE z dnia 21 sierpnia 2001 r. wykonującej dyrektywę Rady 89/106/EWG w odniesieniu do klasyfikacji odporności dachów i pokryć dachowych na działanie ognia zewnętrznego (3).

a także mając na uwadze, co następuje:

W przypadku niektórych wyrobów budowlanych konieczne jest stosowanie klasyfikacji ustanowionej decyzją 2001/671/WE.

(1)

Dyrektywa 89/106/EWG przewiduje, że aby uwzględnić różne poziomy ochrony obiektów budowlanych na szczeblach narodowym, regionalnym i lokalnym, konieczne może być ustanowienie, przez dokumenty interpretacyjne, klas odpowiadających właściwościom użytkowym wyrobów dotyczącym każdego z wymagań podstawowych. Dokumenty takie opublikowano w formie „Komunikatu Komisji w sprawie dokumentów interpretacyjnych w odniesieniu do dyrektywy 89/106/EWG (2)”.

(7)

Odporność na ogień zewnętrzny niektórych dachów i pokryć dachowych, w ramach klasyfikacji określonej w decyzji 2001/671/WE, jest dostatecznie ustalona i wystarczająco dobrze znana organom regulującym zagadnienia pożarowe w państwach członkowskich, co oznacza, że nie wymagają one dalszych badań w zakresie tej właściwości użytkowej.

(8) (2)

W zakresie wymagania podstawowego dot. bezpieczeństwa pożarowego, dokument interpretacyjny nr 2 wymienia szereg powiązanych ze sobą środków składających się na strategię bezpieczeństwa pożarowego, która ma być na różne sposoby rozwijana w państwach członkowskich.

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Budownictwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

(3)

Jednym z takich środków określonych w dokumencie interpretacyjnym nr 2 jest ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania się ognia i dymu na danej powierzchni poprzez ograniczenie potencjału wyrobów budowlanych do przyczyniania się do pełnego rozniecenia ognia.

Wyroby budowlane, które bez konieczności przeprowadzania dalszych badań spełniają wszystkie wymania w zakresie odporności na oddziaływanie ognia zewnętrznego są określone w Załączniku.

Artykuł 2

(4)

Poziom tego ograniczenia może być wyrażony tylko przez zróżnicowane poziomy odporności oddziaływania

(1) Dz.U. L 40 z 11.2.1989, str. 12. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1). (2) Dz.U. C 62 z 28.2.1994, str. 1.

W Załączniku do niniejszej decyzji określa się konkretne klasy mające zastosowanie do różnych wyrobów budowlanych w ramach klasyfikacji dotyczącej odporności na działanie ognia zewnętrznego, przyjętej w decyzji 2001/671/WE.

(3) Dz.U. L 235 z 4.9.2001, str. 20.

7.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 244/25

Artykuł 3 W stosownych przypadkach, wyroby powinny być rozpatrywane pod kątem ich docelowego końcowego zastosowania. Artykuł 4 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 244 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L244 - 27 z 20067.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 5 września 2006 r w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego organizmu pod nazwą LL RICE 601 w produktach z ryżu (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3932) (1)

 • Dz. U. L244 - 17 z 20067.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie programu pomocy państwa, który Włochy zamierzają wprowadzić w życie w zakresie kredytu na rzecz przemysłu stoczniowego (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 844) (1)

 • Dz. U. L244 - 8 z 20067.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie pomocy państwa, którą Włochy (Region Lazio) zamierzają udzielić celem ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 587) (1)

 • Dz. U. L244 - 6 z 20067.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1323/2006 z dnia 6 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L244 - 1 z 20067.9.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1322/2006 z dnia 1 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1470/2001 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (CFL-i) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.