Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 245 POZ 13

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 64/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2006-09-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 245 POZ 13

7.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 245/13

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 64/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dalej zwane „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik XIII do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 33/2006 z dnia 10 marca 2006 r (1). W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób, zmieniającą rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektywę Rady 91/439/EWG i uchylającą dyrektywę Rady 76/914/EWG (2). Należy wziąć pod uwagę bardzo małe terytorium i całkowitą liczbę mieszkańców Lichtensteinu oraz wynikającą z tego szczególną strukturę rynku w zakresie transportu oraz szkoleń kierowców. Należy wziąć pod uwagę małą liczbę przedsiębiorstw transportowych oraz niewielką liczbę kierowców ciężarówek zatrudnionych w Lichtensteinie i/lub dla których Lichtenstein jest miejscem stałego zamieszkania, jak również ograniczoną liczbę kierowców, którzy będą musieli przejść okresowe szkolenie w Lichtensteinie zgodnie z dyrektywą 2003/59/WE,

(2)

(3)

(4)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 W załączniku XIII do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany: 1. Po pkt 36 (rozporządzenie Rady (EWG) nr 3572/90, skreślone) wprowadza się punkt w następującym brzmieniu: „37. 32003 L 0059: dyrektywa 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób, zmieniająca rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektywę Rady 91/439/EWG i uchylająca dyrektywę Rady 76/914/EWG (Dz.U. L 226 z 10.9.2003, str. 4). Do celów Porozumienia przepisy tej dyrektywy odczytuje się z następującymi dostosowaniami: a) W art. 9 dodaje się następujący akapit: »Kierowcy określeni w art. 1, których miejscem stałego zamieszkania i pracy jest Lichtenstein mogą odbyć szkolenia okresowe, o których mowa w art. 7, w Szwajcarii, Austrii i Niemczech o ile organizowane w tych państwach szkolenia w pełni spełniają przepisy niniejszej dyrektywy.«

(1) Dz.U. L 147 z 1.6.2006, str. 53. (2) Dz.U. L 226 z 10.9.2003, str. 4.

L 245/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (b) Państwa EFTA mogą wydać kartę kwalifikacji kierowcy zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy i następującymi dostosowaniami: (i) w pkt. 2 lit. c) załącznika II dotyczącym pierwszej strony karty kwalifikacji kierowcy dodaje się następujący tekst pod zapisem »Zjednoczone Królestwo«: »znak odróżniający państwo EFTA wydające kartę otoczony elipsą określony w art. 37 Konwencji Narodów Zjednoczonych o Ruchu Drogowym z dnia 8 listopada 1968 r. (na takim samym tle, co prawo jazdy); znaki odróżniające wyglądają następująco: IS : FL : N : Islandia Lichtenstein Norwegia«.

7.9.2006

(ii) w pkt. 2 lit. e) załącznika II dotyczącym pierwszej strony karty kwalifikacji kierowcy wyrazy »Wzór Wspólnot Europejskich« zastępuje się wyrazami »Wzór EOG«. (iii) w pkt. 2 lit. e) załącznika II dotyczącym pierwszej strony karty kierowcy dodaje się, co następuje: »atvinnuskírteini ökumanns yrkessjåførbevis/yrkessjåførprov« (iv) punkt 2 lit. f) załącznika II dotyczący pierwszej strony karty kwalifikacji kierowcy nie ma zastosowania do państw EFTA. (v) W pkt. 2 lit. b) załącznika II dotyczącym drugiej strony karty kwalifikacji kierowcy wyrazy »i szwedzki« zastępuje się wyrazami »szwedzki, islandzki i norweski«. (vi) w pkt. 2 lit. b) załącznika II dotyczącym drugiej strony karty kwalifikacji kierowcy dodaje się ustęp w brzmieniu: »Odniesienia do języka norweskiego rozumie się jako odniesienia zarówno do norweskiego języka literackiego (‘yrkessjåførbevis’), jak i nowonorweskiego (‘yrkessjåførprov’).«” 2. W pkt 20 (rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85) dodaje się, co następuje: „, zmieniona: — 32003 L 0059: dyrektywą 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz.U. L 226 z 10.9.2003, str. 4).” 3. W pkt 24a (dyrektywa Rady 91/439/EWG) dodaje się tiret w brzmieniu: „— 32003 L 0059: dyrektywa 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz.U. L 226 z 10.9.2003, str. 4).” 4. Skreśla się tekst pkt 22 (dyrektywa Rady 76/914/EWG) ze skutkiem od dnia 10 września 2009 r.

Artykuł 2 Teksty dyrektywy 2003/59/WE w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

7.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 3

L 245/15

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 3 czerwca 2006 r. pod warunkiem, że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (*). Artykuł 4 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 czerwca 2006 r. W imieniu Wspólnego Komitetu EOG Przewodniczący

R. WRIGHT

(*) Wskazano wymogi konstytucyjne.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 245 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L245 - 46 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 75/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca Protokół 47 do Porozumienia EOG w sprawie zniesienia barier technicznych w handlu winem

 • Dz. U. L245 - 45 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 74/2006 z dnia 2 czerwca 2006 zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w szczególnych dziedzinach poza zakresem czterech swobód

 • Dz. U. L245 - 44 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 73/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w szczególnych dziedzinach poza zakresem czterech swobód

 • Dz. U. L245 - 42 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 71/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L245 - 40 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 70/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L245 - 38 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 69/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik XVI (Zamówienia) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L245 - 22 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 68/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik XVI (Zamówienia) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L245 - 18 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 67/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L245 - 17 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 66/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L245 - 16 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 65/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L245 - 11 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 63/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L245 - 9 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 62/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L245 - 8 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 61/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L245 - 7 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 60/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L245 - 5 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 59/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L245 - 4 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 58/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik VI (Zabezpieczenie społeczne) do Porozumienia o EOG

 • Dz. U. L245 - 3 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 57/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L245 - 1 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 56/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L245 - 0 z 20067.9.2006

  Informacja dla czytelników

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.