Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 245 POZ 18

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 67/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2006-09-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 245 POZ 18

Strona 1 z 2
L 245/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.9.2006

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 67/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „porozumieniem”, a w szczególności jego art. 98, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik XIII do porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 35/2006 z dnia 10 marca 2006 r. (1). W porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie (WE) nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. ustanawiające ramy tworzenia Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (2). W porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie (WE) nr 550/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie zapewniania służb nawigacji lotniczej w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (3). W porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie (WE) nr 551/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie organizacji i użytkowania przestrzeni powietrznej w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (4). W porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie (WE) nr 552/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie interoperacyjności Europejskiej Sieci Zarządzania Ruchem Lotniczym (5). Niniejsza decyzja nie stosuje się do Liechtensteinu. Państwa EFTA biorą pod uwagę oświadczenie państw członkowskich WE na temat kwestii wojskowych odnoszących się do Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (6) i włączają się w nie,

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) (7)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Po pkt. 66s załącznika XIII do porozumienia (rozporządzenie Komisji (WE) nr 488/2005) dodaje się punkty w brzmieniu: „66t. 32004 R 0549: rozporządzenie (WE) nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. ustanawiające ramy tworzenia Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (Dz.U. L 96 z 31.3.2004, str. 1). Do celów niniejszego porozumienia przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z następującymi dostosowaniami: a) W art. 5 dodaje się następujący ustęp: »5. Państwa EFTA biorą pełny udział w komitecie ustanowionym na mocy pkt. 1 poza prawem do głosowania.« b)

(1 ) (2) (3) (4) (5) (6)

Niniejsze rozporządzenie nie stosuje się do Liechtensteinu.

Dz.U. L 147 z 1.6.2006, str. 53. Dz.U. L 96 z 31.3.2004, str. 1. Dz.U. L 96 z 31.3.2004, str. 10. Dz.U. L 96 z 31.3.2004, str. 20. Dz.U. L 96 z 31.3.2004, str. 26. Dz.U. L 96 z 31.3.2004, str. 9.

7.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 245/19

66u. 32004 R 0550: rozporządzenie (WE) nr 550/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie zapewniania służb nawigacji lotniczej w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (Dz.U. L 96 z 31.3.2004, str. 10). Do celów niniejszego porozumienia przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z następującymi dostosowaniami: a) W odniesieniu do Islandii ostatnie zdanie art. 14 brzmi następująco: »Schemat ten będzie zgodny z art. 15 Konwencji Chicagowskiej o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym z 1944 r. oraz z systemem opłat Eurocontrolu dla opłat trasowych lub z porozumieniami dotyczącymi wspólnego finansowania, którymi dla regionu północnoatlantyckiego zarządza ICAO.« b) W odniesieniu do Islandii na końcu pierwszego zdania art. 15 ust. 2 lit. b) dodaje się, co następuje: »lub regionu północnoatlantyckiego.« c) W przypadku, kiedy Urząd Nadzoru EFTA kieruje zgodnie z art. 16 ust. 3 decyzję do państw EFTA, każde państwo EFTA może w ciągu jednego miesiąca przekazać wspomnianą decyzję do Stałego Komitetu EFTA. Stały Komitet EFTA może w okresie jednego miesiąca wydać inną decyzję. Niniejsze rozporządzenie nie stosuje się do Liechtensteinu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 245 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L245 - 46 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 75/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca Protokół 47 do Porozumienia EOG w sprawie zniesienia barier technicznych w handlu winem

 • Dz. U. L245 - 45 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 74/2006 z dnia 2 czerwca 2006 zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w szczególnych dziedzinach poza zakresem czterech swobód

 • Dz. U. L245 - 44 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 73/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w szczególnych dziedzinach poza zakresem czterech swobód

 • Dz. U. L245 - 42 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 71/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L245 - 40 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 70/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L245 - 38 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 69/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik XVI (Zamówienia) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L245 - 22 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 68/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik XVI (Zamówienia) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L245 - 17 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 66/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L245 - 16 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 65/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L245 - 13 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 64/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L245 - 11 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 63/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L245 - 9 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 62/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L245 - 8 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 61/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L245 - 7 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 60/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L245 - 5 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 59/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L245 - 4 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 58/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik VI (Zabezpieczenie społeczne) do Porozumienia o EOG

 • Dz. U. L245 - 3 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 57/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L245 - 1 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 56/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L245 - 0 z 20067.9.2006

  Informacja dla czytelników

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.