Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 245 POZ 38

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 69/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik XVI (Zamówienia) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2006-09-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 245 POZ 38

L 245/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.9.2006

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 69/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik XVI (Zamówienia) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „porozumieniem”, w szczególności jego art. 98, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik XVI do porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 81/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r (1). W porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę 2005/75/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada 2005 r. zawierającą sprostowanie do dyrektywy 2004/18/WE w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (2), W porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 2083/2005 z dnia 19 grudnia 2005 r. zmieniające dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów ich stosowania w zakresie procedur udzielania zamówień (3). Rozporządzenie (WE) nr 2083/2005 uchyla uwzględnione w porozumieniu rozporządzenie Komisji (WE) nr 1874/2004 (4), które należy w związku z tym uchylić na mocy porozumienia.

(2)

(3)

(4)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 W załączniku XVI do porozumienia wprowadza się następujące zmiany: 1. W pkt. 2 (dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) dodaje się tiret w następującym brzmieniu: „— 32005 L 0075: dyrektywą 2005/75/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada 2005 r. (Dz.U. L 323 z 9.12.2005, str. 55), — 32005 R 2083: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2083/2005 z dnia 19 grudnia 2005 r. (Dz.U. L 333 z 20.12.2005, str. 28).” 2. W pkt. 4 (dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) dodaje się tiret w następującym brzmieniu: „— 32005 R 2083: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2083/2005 z dnia 19 grudnia 2005 r. (Dz.U. L 333 z 20.12.2005, str. 28).” 3. W pkt. 2 (dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) oraz w pkt. 4 (dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) skreśla się tiret pierwsze (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1874/2004).

Dz.U. L 349 z 25.11.2004, str. 38. Dz.U. L 323 z 9.12.2005, str. 55. Dz.U. L 333 z 20.12.2005, str. 28. Dz.U. L 326 z 29.10.2004, str. 17.

(1 ) (2) (3) (4)

7.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 2

L 245/39

Teksty rozporządzenia (WE) nr 2083/2005 i dyrektywy 2005/75/WE w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie dnia 3 czerwca 2006 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 porozumienia (*) lub z dniem wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 68/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r., w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza. Artykuł 4 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 czerwca 2006 r. W imieniu Wspólnego Komitetu EOG Przewodniczący

R. WRIGHT

(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2006 NR 245 POZ 38 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L245 - 46 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 75/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca Protokół 47 do Porozumienia EOG w sprawie zniesienia barier technicznych w handlu winem

 • Dz. U. L245 - 45 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 74/2006 z dnia 2 czerwca 2006 zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w szczególnych dziedzinach poza zakresem czterech swobód

 • Dz. U. L245 - 44 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 73/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w szczególnych dziedzinach poza zakresem czterech swobód

 • Dz. U. L245 - 42 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 71/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L245 - 40 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 70/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L245 - 22 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 68/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik XVI (Zamówienia) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L245 - 18 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 67/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L245 - 17 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 66/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L245 - 16 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 65/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L245 - 13 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 64/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L245 - 11 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 63/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L245 - 9 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 62/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L245 - 8 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 61/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L245 - 7 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 60/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L245 - 5 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 59/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L245 - 4 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 58/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik VI (Zabezpieczenie społeczne) do Porozumienia o EOG

 • Dz. U. L245 - 3 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 57/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L245 - 1 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 56/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L245 - 0 z 20067.9.2006

  Informacja dla czytelników

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.