Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 245 POZ 9

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 62/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2006-09-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 245 POZ 9

7.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 245/9

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 62/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dalej zwane „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik XIII do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 35/2006 z dnia 10 marca 2006 r (1). W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję nr 884/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniającą decyzję nr 1692/96/WE w sprawie wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (2) z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 201 z 7.6.2004, str. 1. Decyzja nr 884/2004/WE odwołuje się do dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (3), rozporządzenia Rady (WE) nr 1164/94 z dnia 16 maja 1994 r. ustanawiającego Fundusz Spójności (4) i rozporządzenia Rady (WE) nr 1267/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej (5), które nie zostały uwzględnione w Porozumieniu. Decyzja nr 884/2004/WE odwołuje się do rozporządzenia Rady (WE) nr 2236/95 z dnia 18 września 1995 r. ustanawiającego ogólne zasady przyznawania pomocy finansowej Wspólnoty w zakresie sieci transeuropejskich (6) w stosunku do których współpraca pomiędzy Umawiającymi się Stronami Porozumienia ogranicza się do zakresu sieci transeuropejskich w dziedzinie telekomunikacji,

(2)

(3)

(4)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 W pkt 5 (decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1692/96/WE) załącznika XIII do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany: 1. Dodaje się tiret w brzmieniu: „— 32004 D 0884: decyzja nr 884/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz.U. L 167 z 30.4.2004, str. 1) z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 201 z 7.6.2004, str. 1.” 2. Dostosowanie h) otrzymuje następujące brzmienie: „w art. 8 ust. 1 wyrażenie »i z zastosowaniem dyrektywy 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa i dyrektywy 92/43/EWG« nie ma zastosowania.” 3. 4.

(1 ) (2) (3) (4) (5) (6)

W tekście dostosowania i) słowa „2.26. slandia” zastępuje się słowami „2.16. Islandia”, a słowa „2.27. Norwegia” zastępuje się słowami „2.17. Norwegia”. W tekście dostosowania j) słowa „3.24. Norwegia” zastępuje się słowami „3.16. Norwegia”.

Dz.U. L 147 z 1.6.2006, str. 53. Dz.U. L 167 z 30.4.2004, str. 1. Dz.U. L 103 z 25.4.1979, str. 1. Dz.U. L 130 z 25.5.1994, str. 1. Dz.U. L 161 z 26.6.1999, str. 73. Dz.U. L 228 z 23.9.1995, str. 1.

L 245/10 5.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.9.2006

W tekście dostosowania k) słowa „(Porty lotnicze)” zastępuje się słowami „(Sieć portów lotniczych)”, słowa „6.18. Islandia” zastępuje się słowami „6.8. Islandia”, oraz słowa „6.19. Norwegia” zastępuje się słowami „6.9. Norwegia”. Artykuł 2

Teksty decyzji nr 884/2004/WE w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 3 czerwca 2006 r. pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (*). Artykuł 4 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 czerwca 2006 r. W imieniu Wspólnego Komitetu EOG Przewodniczący

R. WRIGHT

(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 245 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L245 - 46 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 75/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca Protokół 47 do Porozumienia EOG w sprawie zniesienia barier technicznych w handlu winem

 • Dz. U. L245 - 45 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 74/2006 z dnia 2 czerwca 2006 zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w szczególnych dziedzinach poza zakresem czterech swobód

 • Dz. U. L245 - 44 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 73/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w szczególnych dziedzinach poza zakresem czterech swobód

 • Dz. U. L245 - 42 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 71/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L245 - 40 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 70/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L245 - 38 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 69/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik XVI (Zamówienia) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L245 - 22 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 68/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik XVI (Zamówienia) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L245 - 18 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 67/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L245 - 17 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 66/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L245 - 16 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 65/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L245 - 13 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 64/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L245 - 11 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 63/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L245 - 8 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 61/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L245 - 7 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 60/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L245 - 5 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 59/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L245 - 4 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 58/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik VI (Zabezpieczenie społeczne) do Porozumienia o EOG

 • Dz. U. L245 - 3 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 57/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L245 - 1 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 56/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L245 - 0 z 20067.9.2006

  Informacja dla czytelników

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.