Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 246 POZ 10

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 6 września 2006 r. ustanawiająca wkład finansowy Wspólnoty w wydatki poniesione w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania choroby niebieskiego języka we Włoszech w latach 2001 i 2002 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3933)

Data ogłoszenia:2006-09-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 246 POZ 10

L 246/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.9.2006

DECYZJA KOMISJI z dnia 6 września 2006 r. ustanawiająca wkład finansowy Wspólnoty w wydatki poniesione w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania choroby niebieskiego języka we Włoszech w latach 2001 i 2002 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3933)

(Jedynie tekst w języku włoskim jest autentyczny)

(2006/604/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

nych zwalczania choroby niebieskiego języka we Włoszech wprowadzonych w latach 2001 i 2002 r.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

Zgodnie z wymienioną decyzją przyznano pierwszą ratę w wysokości 4 000 000 EUR.

uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 3 ust. 3,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

Na mocy wymienionej decyzji pozostała kwota wkładu finansowego Wspólnoty ustalana jest na podstawie wniosku złożonego przez Włochy w dniu 19 grudnia 2003 r., dokumentów potwierdzających oraz wyników kontroli na miejscu przeprowadzonych przez Komisję. Kwota wymieniona we wniosku złożonym przez Włochy wynosi 24 515 016 EUR, w odniesieniu do których wkład finansowy Wspólnoty nie może przekroczyć 50 % całkowitych kosztów kwalifikowanych.

(1)

Ogniska choroby niebieskiego języka zostały wykryte we Włoszech w latach 2001 i 2002. Pojawienie się tej choroby stanowi poważne zagrożenie dla inwentarza zwierząt Wspólnoty.

(6)

W świetle powyższego należy teraz ustalić całkowitą kwotę wkładu finansowego Wspólnoty w wydatki poniesione w związku ze zwalczaniem choroby niebieskiego języka we Włoszech w latach 2001 i 2002 r.

(2)

W celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się tej choroby i jej możliwie najszybszego zwalczenia, Wspólnota powinna wnieść wkład finansowy w wydatki kwalifikowane poniesione przez państwo członkowskie w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania choroby, na warunkach przewidzianych w decyzji 90/424/EWG.

(7)

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez Komisję zgodnie ze wspólnotowymi przepisami weterynaryjnymi oraz warunkami przyznawania wspólnotowej pomocy finansowej wskazują, że cała zgłoszona we wniosku kwota wydatków nie może być uznana jako koszty kwalifikowane do wkładu finansowego Wspólnoty.

(3)

Decyzja Komisji 2003/677/WE z dnia 24 września 2003 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz zwalczania choroby niebieskiego języka we Włoszech w latach 2001 i 2002 (2) przyznała wkład finansowy Wspólnoty na rzecz Włoch na poczet wydatków poniesionych w ramach środków nadzwyczaj-

(8)

Uwagi Komisji, wnioski końcowe oraz sposób obliczenia kosztów kwalifikowanych zostały przekazane Włochom w dniu 17 marca 2006 r.

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją Rady 2006/53/WE (Dz.U. L 29 z 2.2.2006, str. 37). (2) Dz.U. L 249 z 1.10.2003, str. 48.

(9)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

8.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 246/11

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Całkowity wkład finansowy Wspólnoty w wydatki związane ze zwalczaniem choroby niebieskiego języka we Włoszech w latach 2001 i 2002 r na mocy decyzji 2003/677/WE ustala się na 7 358 839 EUR. Ponieważ zgodnie z decyzją 2003/677/WE przyznano już pierwszą ratę w wysokości 4 000 000 EUR, należy wypłacić Włochom pozostałą kwotę w wysokości 3 358 839 EUR. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Włoskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 6 września 2006 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 246 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L246 - 16 z 20068.9.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/607/WPZiB z dnia 7 września 2006 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2005/643/WPZiB w sprawie misji obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (misja obserwacyjna w Acehu – AMM)

 • Dz. U. L246 - 15 z 20068.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 września 2006 r. dotycząca wkładu finansowego Wspólnoty w zwalczanie klasycznego pomoru świń na Słowacji w 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3944)

 • Dz. U. L246 - 12 z 20068.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 września 2006 r. w sprawie niektórych środków ochronnych w odniesieniu do handlu wewnątrzwspólnotowego drobiem przeznaczonym do odnowy populacji zwierzyny łownej (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3940) (1)

 • Dz. U. L246 - 9 z 20068.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 września 2006 r. dotycząca wkładu finansowego Wspólnoty w zwalczanie rzekomego pomoru drobiu we Francji w 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3929)

 • Dz. U. L246 - 7 z 20068.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 września 2006 r. dotycząca wkładu finansowego Wspólnoty w zwalczanie rzekomego pomoru drobiu w Zjednoczonym Królestwie w 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3918)

 • Dz. U. L246 - 6 z 20068.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1327/2006 z dnia 7 września 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L246 - 5 z 20068.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1326/2006 z dnia 7 września 2006 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na sorgo, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2006

 • Dz. U. L246 - 3 z 20068.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1325/2006 z dnia 7 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1298/2006 ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego wywożonego bez dalszego przetwarzania

 • Dz. U. L246 - 1 z 20068.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1324/2006 z dnia 7 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.