Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 246 POZ 12

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 6 września 2006 r. w sprawie niektórych środków ochronnych w odniesieniu do handlu wewnątrzwspólnotowego drobiem przeznaczonym do odnowy populacji zwierzyny łownej (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3940) (1)

Data ogłoszenia:2006-09-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 246 POZ 12

Strona 1 z 2
L 246/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.9.2006

DECYZJA KOMISJI z dnia 6 września 2006 r. w sprawie niektórych środków ochronnych w odniesieniu do handlu wewnątrzwspólnotowego drobiem przeznaczonym do odnowy populacji zwierzyny łownej (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3940)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/605/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

terytorium obszary szczególnie narażone na wprowadzenie i wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków spowodowanej wirusem grypy podtypu H5N1.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 10 ust. 4,

(4)

Drób przeznaczony do odowy populacji zwierzyny łownej obejmuje różne gatunki dzikiego ptactwa hodowlanego, w tym ptactwa wodnego. Tego rodzaju drób jest wyhodowany w niewoli i wypuszczany na wolność, dla celów polowań i służył jako źródło mięsa z dzikiego ptactwa łownego.

uwzględniając dyrektywę Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy ptaków i uchylającą dyrektywę 92/40/EWG (2), w szczególności jej art. 3,

Hodowla drobiu przeznaczonego do odnowy populacji zwierzyny łownej często wiąże się z kontaktem z dzikim ptactwem i dlatego może stwarzać podwyższone ryzyko rozprzestrzeniania się grypy ptaków, w szczególności w przypadku wysyłki do innych państw członkowskich lub do krajów trzecich.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Dyrektywa Rady 90/539/EWG z dnia 15 października 1990 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących handel wewnątrzwspólnotowy i przywóz z państw trzecich drobiu i jaj wylęgowych (3), ustanawia wymogi dotyczące warunków zdrowotnych zwierząt regulujących handel wewnątrzwspólnotowy i przywóz drobiu z krajów trzecich, w tym przepisy dotyczące handlu wewnątrzwspólnotowego i przywozu drobiu przeznaczonego do odnowy populacji zwierzyny łownej.

Doświadczenia z występowania ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 i innych szczepów grypy ptaków podtypów H5 i H7 wskazują, że ta kategoria drobiu jest szczególnie narażona i że należałoby przedsięwziąć dodatkowe środki w celu zmniejszenia tego rodzaju ryzyka.

(6)

(2)

Decyzja Komisji 2005/734/WE z dnia 19 października 2005 r. ustanawiająca środki bezpieczeństwa biologicznego w celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia wysoce zjadliwej grypy ptaków spowodowanej przez wirus grypy A podtypu H5N1 z ptaków dziko żyjących na drób i inne ptaki żyjące w niewoli oraz przewidująca system wczesnego wykrywania na obszarach szczególnego ryzyka (4) stanowi, że państwa członkowskie w oparciu o pewne czynniki ryzyka określają na swoim

W związku z tym stosowne jest, aby państwa członkowskie opracowały wytyczne w zakresie dobrych praktyk bezpieczeństwa biologicznego dla tego rodzaju produkcji drobiu, precyzujące i uzupełniające środki przewidziane w decyzji 2005/734/WE, w szczególności w odniesieniu do gospodarstw, z których drób jest wysyłany do innych państw członkowskich lub krajów trzecich.

(7)

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2002/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 315 z 19.11.2002, str. 14). (2) Dz.U. L 10 z 14.1.2006, str. 16. 3) Dz.U. L 303 z 31.10.1990, str. 6. Dyrektywa ostatnio zmieniona ( Aktem przystąpienia z 2003 r. (4) Dz.U. L 274 z 20.10.2005, str. 105. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/405/WE (Dz.U. L 158 z 10.6.2006, str. 14).

Dyrektywa 2005/94/WE określa niektóre środki zapobiegawcze związane z nadzorem grypy ptaków i jej wczesnym wykrywaniem.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 246 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L246 - 16 z 20068.9.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/607/WPZiB z dnia 7 września 2006 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2005/643/WPZiB w sprawie misji obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (misja obserwacyjna w Acehu – AMM)

 • Dz. U. L246 - 15 z 20068.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 września 2006 r. dotycząca wkładu finansowego Wspólnoty w zwalczanie klasycznego pomoru świń na Słowacji w 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3944)

 • Dz. U. L246 - 10 z 20068.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 września 2006 r. ustanawiająca wkład finansowy Wspólnoty w wydatki poniesione w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania choroby niebieskiego języka we Włoszech w latach 2001 i 2002 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3933)

 • Dz. U. L246 - 9 z 20068.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 września 2006 r. dotycząca wkładu finansowego Wspólnoty w zwalczanie rzekomego pomoru drobiu we Francji w 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3929)

 • Dz. U. L246 - 7 z 20068.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 września 2006 r. dotycząca wkładu finansowego Wspólnoty w zwalczanie rzekomego pomoru drobiu w Zjednoczonym Królestwie w 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3918)

 • Dz. U. L246 - 6 z 20068.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1327/2006 z dnia 7 września 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L246 - 5 z 20068.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1326/2006 z dnia 7 września 2006 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na sorgo, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2006

 • Dz. U. L246 - 3 z 20068.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1325/2006 z dnia 7 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1298/2006 ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego wywożonego bez dalszego przetwarzania

 • Dz. U. L246 - 1 z 20068.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1324/2006 z dnia 7 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.