Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 246 POZ 15

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 6 września 2006 r. dotycząca wkładu finansowego Wspólnoty w zwalczanie klasycznego pomoru świń na Słowacji w 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3944)

Data ogłoszenia:2006-09-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 246 POZ 15

8.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 246/15

DECYZJA KOMISJI z dnia 6 września 2006 r. dotycząca wkładu finansowego Wspólnoty w zwalczanie klasycznego pomoru świń na Słowacji w 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3944)

Jedynie tekst w języku słowackim jest autentyczny)

(2006/606/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wypłatę wkładu finansowego Wspólnoty należy uzależnić od rzeczywistego przeprowadzenia zaplanowanych działań i dostarczenia przez władze w ustalonym terminie wszelkich niezbędnych informacji. Środki przewidziane w decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

(7)

W celu przyczynienia sie do jak najszybszego zwalczenia klasycznego pomoru świń, Wspólnota ma możliwość wniesienia swojego wkładu finansowego na pokrycie wydatków kwalifikowanych poniesionych przez państwo członkowskie zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 3, ust. 2 decyzji 90/424/EWG. Wkład finansowy Wspólnoty w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania klasycznego pomoru świń podlega zasadom zawartym w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 349/2005 (2) z dnia 28 lutego 2005 r. ustanawiającym zasady dotyczące finansowania przez Wspólnotę środków stosowanych w stanach zagrożenia oraz zwalczania niektórych chorób zwierzęcych określonych w decyzji Rady 90/424/EWG. Przypadek klasycznego pomoru świń wystąpił w Republice Słowackiej w 2005 r. Pojawienie się tej choroby jest poważnym zagrożeniem dla inwentarza zwierząt Wspólnoty. W dniu 31 października 2005 r. Republika Słowacka złożyła wniosek o zwrot obejmujący całość kosztów poniesionych na swoim terytorium. Władze Słowacji całkowicie wypełniły zobowiązania techniczne i administracyjne przewidziane w art. 3 decyzji Rady 90/424/EWG i art. 6 rozporządzenia (WE) nr 349/2005.

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Przyznanie Republice Słowackiej wsparcia finansowego Wspólnoty 1. Słowacja może otrzymać wkład finansowy Wspólnoty na pokrycie wydatków poniesionych w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania klasycznego pomoru świń w 2005 r. 2. Wkład finansowy Wspólnoty stanowi 50 % wydatków kwalifikujących się do finansowania wspólnotowego. Wypłacany jest zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 349/2005. Artykuł 2 Adresat Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Słowackiej.

(2)

(3)

(4)

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 września 2006 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

(5)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją Rady 2006/53/WE (Dz.U. L 29 z 2.2.2006, str. 37). (2) Dz.U. L 55 z 1.3.2005, str. 12.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 246 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L246 - 16 z 20068.9.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/607/WPZiB z dnia 7 września 2006 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2005/643/WPZiB w sprawie misji obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (misja obserwacyjna w Acehu – AMM)

 • Dz. U. L246 - 12 z 20068.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 września 2006 r. w sprawie niektórych środków ochronnych w odniesieniu do handlu wewnątrzwspólnotowego drobiem przeznaczonym do odnowy populacji zwierzyny łownej (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3940) (1)

 • Dz. U. L246 - 10 z 20068.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 września 2006 r. ustanawiająca wkład finansowy Wspólnoty w wydatki poniesione w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania choroby niebieskiego języka we Włoszech w latach 2001 i 2002 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3933)

 • Dz. U. L246 - 9 z 20068.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 września 2006 r. dotycząca wkładu finansowego Wspólnoty w zwalczanie rzekomego pomoru drobiu we Francji w 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3929)

 • Dz. U. L246 - 7 z 20068.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 września 2006 r. dotycząca wkładu finansowego Wspólnoty w zwalczanie rzekomego pomoru drobiu w Zjednoczonym Królestwie w 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3918)

 • Dz. U. L246 - 6 z 20068.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1327/2006 z dnia 7 września 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L246 - 5 z 20068.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1326/2006 z dnia 7 września 2006 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na sorgo, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2006

 • Dz. U. L246 - 3 z 20068.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1325/2006 z dnia 7 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1298/2006 ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego wywożonego bez dalszego przetwarzania

 • Dz. U. L246 - 1 z 20068.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1324/2006 z dnia 7 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.