Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 247 POZ 32

Tytuł:

Umowa wewnętrzna między przedstawicielami rządów państw członkowskich, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy wspólnotowej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2008–2013 zgodnie z umową o partnerstwie AKP–WE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu WE

Data ogłoszenia:2006-09-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 247 POZ 32

Strona 1 z 9
L 247/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.9.2006

UMOWA WEWNĘTRZNA między przedstawicielami rządów państw członkowskich, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy wspólnotowej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2008–2013 zgodnie z umową o partnerstwie AKP–WE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu WE

PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, ZEBRANI W RADZIE,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

po konsultacji z Komisją,

po konsultacji z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym,

A TAKŻE MAJĄC NA UWADZE, CO NASTĘPUJE:

(1)

Ustęp 3 załącznika Ia do Umowy o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisanej w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r. (1) (zwanej dalej „umową o partnerstwie AKP–WE”), stanowi, że „o wszelkich niezbędnych zmianach w wieloletnich ramach finansowych lub odpowiednich częściach niniejszej Umowy decyduje Rada Ministrów w drodze odstępstwa od artykułu 95 niniejszej Umowy”.

(2)

Rada Ministrów AKP–WE zebrana w Port Moresby (Papua Nowa Gwinea) w dniach 1 i 2 czerwca 2006 r. przyjęła załącznik Ib do umowy o partnerstwie AKP–WE i uzgodniła tym samym ustanowienie pomocy wspólnotowej dla państw AKP na lata 2008–2013 na podstawie wieloletnich ram finansowych, w ramach umowy o partnerstwie AKP–WE, w wysokości 21 966 mln EUR ze środków 10. Europejskiego Funduszu Rozwoju (zwanego dalej „10. EFR”) wnoszonych przez państwa członkowskie.

(3)

Decyzję Rady 2001/822/WE z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich ze Wspólnotą Europejską (2) (dalej zwaną „decyzją o stowarzyszeniu”) stosuje się do dnia 31 grudnia 2011 r. Przed upływem tego terminu powinna zostać przyjęta nowa decyzja na podstawie art. 187 Traktatu. Przed dniem 31 grudnia 2007 r. Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji, powinna ustalić, że w okresie 2008–2013 kwota ze środków 10. EFR przeznaczona na pomoc finansową dla krajów i terytoriów zamorskich (zwanych dalej „KTZ”), do których stosuje się część czwartą Traktatu, wyniesie 286 mln EUR.

(4)

Zgodnie z decyzją 2005/446/WE przedstawicieli rządów państw członkowskich, zebranych w Radzie, z dnia 30 maja 2005 r. ustalającą datę, po upływie której nie będą przyznawane środki z dziewiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) (3), tdzień 31 grudnia 2007 r. jest ostatecznym terminem przyznania środków z 9. EFR zarządzanych przez Komisję, dotacji na spłatę odsetek zarządzanych przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz środków stanowiących odsetki od tych kwot. W razie potrzeby data ta może zostać zmieniona.

(5)

W celu wprowadzenia w życie umowy o partnerstwie AKP–WE i decyzji o stowarzyszeniu powinien zostać ustanowiony 10. EFR oraz powinna zostać określona procedura przydzielania środków oraz wnoszenia przez państwa członkowskie i wkładów na rzecz tych środków.

(1) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, str. 3. Umowa zmieniona umową podpisaną w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r. (Dz.U. L 287 z 28.10.2005, str. 4). (2) Dz.U. L 314 z 30.11.2001, str. 1. (3) Dz.U. L 156 z 18.6.2005, str. 19.

9.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 247/33

(6)

Na podstawie sprawozdania Komisji w okresie 2008–2009 powinien zostać przeprowadzony przegląd obejmujący wszystkie aspekty wydatków i zasobów Unii Europejskiej.

(7)

Przedstawiciele rządów państw członkowskich zebrani w Radzie uzgodnili zarezerwowanie dodatkowych 430 mln EUR z 10. EFR na wydatki pomocnicze ponoszone przez Komisję przy programowaniu i wprowadzaniu w życie EFR.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 247 POZ 32 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L247 - 48 z 20069.9.2006

  Umowa wewnętrzna z dnia 18 września 2000 r. między przedstawicielami Rządów państw członkowskich, zebranymi w Radzie, zmieniająca Umowę wewnętrzną w sprawie przyjęcia środków i ustanowienia procedur w celu wykonania Umowy o partnerstwie AKP–WE

 • Dz. U. L247 - 46 z 20069.9.2006

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich, zebranych w Radzie z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie tymczasowego stosowania Umowy wewnętrznej zmieniającej Umowę wewnętrzną z dnia 18 września 2000 r. w sprawie przyjęcia środków i ustanowienia procedur w celu wykonania Umowy o partnerstwie AKP–WE

 • Dz. U. L247 - 30 z 20069.9.2006

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich, zebranych w Radzie z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie tymczasowego stosowania Umowy wewnętrznej między przedstawicielami rządów państw członkowskich, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy wspólnotowej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2008–2013 zgodnie z Umową o partnerstwie AKP–WE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską

 • Dz. U. L247 - 26 z 20069.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalająca orientacyjny podział środków przydzielonych państwom członkowskim na zobowiązania wynikające z celu europejskiej współpracy terytorialnej na lata 2007–2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3473)

 • Dz. U. L247 - 22 z 20069.9.2006

  Decyzja nr 1/2006 Rady Ministrów AKP–WE z dnia 2 czerwca 2006 r. określająca wieloletnie ramy finansowe na lata 2008–2013 i modyfikująca zmienioną umowę o partnerstwie AKP–WE

 • Dz. U. L247 - 20 z 20069.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1336/2006 z dnia 8 września 2006 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L247 - 19 z 20069.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1335/2006 z dnia 8 września 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L247 - 17 z 20069.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1334/2006 z dnia 8 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1299/2006 ustalające refundacje wywozowe do syropu i niektórych innych produktów cukrowniczych wywożonych bez dalszego przetwarzania

 • Dz. U. L247 - 15 z 20069.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1333/2006 z dnia 8 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1298/2006 ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego wywożonego bez dalszego przetwarzania

 • Dz. U. L247 - 12 z 20069.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1332/2006 z dnia 8 września 2006 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 9 września 2006 r.

 • Dz. U. L247 - 10 z 20069.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1331/2006 z dnia 8 września 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L247 - 9 z 20069.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1330/2006 z dnia 8 września 2006 r. dotyczące wypłaty dodatkowych zaliczek pomocy wyrównawczej w sektorze bananów za rok 2006 r.

 • Dz. U. L247 - 3 z 20069.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1329/2006 z dnia 8 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Interpretacji 8 i 9 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) (1)

 • Dz. U. L247 - 1 z 20069.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1328/2006 z dnia 8 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.