Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 247 POZ 48

Tytuł:

Umowa wewnętrzna z dnia 18 września 2000 r. między przedstawicielami Rządów państw członkowskich, zebranymi w Radzie, zmieniająca Umowę wewnętrzną w sprawie przyjęcia środków i ustanowienia procedur w celu wykonania Umowy o partnerstwie AKP–WE

Data ogłoszenia:2006-09-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 247 POZ 48

Strona 1 z 3
L 247/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.9.2006

UMOWA WEWNĘTRZNA z dnia 18 września 2000 r. między przedstawicielami Rządów państw członkowskich, zebranymi w Radzie, zmieniająca Umowę wewnętrzną w sprawie przyjęcia środków i ustanowienia procedur w celu wykonania Umowy o partnerstwie AKP–WE

PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, ZEBRANI W RADZIE,

UWZGLĘDNIAJĄC Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, UWZGLĘDNIAJĄC Umowę o partnerstwie AKP–WE podpisaną w Kotonu (Benin) dnia 23 czerwca 2000 r., zwaną dalej „Umową AKP–WE”, UWZGLĘDNIAJĄC projekt Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy decyzji z dnia 27 kwietnia 2004 r. Rada upoważniła Komisję do otwarcia negocjacji z państwami AKP w celu wprowadzenia zmian w Umowie AKP–WE. Negocjacje te zostały zakończone w Brukseli w dniu 23 lutego 2005 r. Umowa zmieniająca Umowę AKP–WE została podpisana w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r. W konsekwencji należy zmienić Umowę wewnętrzną z dnia 18 września 2000 r. między przedstawicielami Rządów państw członkowskich zebranymi w Radzie w sprawie przyjęcia środków i ustanowienia procedur w celu wykonania Umowy o partnerstwie AKP–WE (1), zwaną dalej „Umową wewnętrzną”. Procedura ustanowiona na mocy Umowy wewnętrznej powinna również zostać zmieniona w celu uwzględnienia zmian w art. 96 i 97, określonych w Umowie zmieniającej Umowę AKP–WE. Procedura ta powinna również zostać zmieniona w taki sposób, aby uwzględniała nowy art. 11b, którego ust. 1 stanowi zasadniczy element Umowy zmieniającej Umowę AKP–WE,

(2)

(3)

UZGODNILI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 W Umowie wewnętrznej z dnia 18 września 2000 r. między przedstawicielami rządów państw członkowskich, zebranymi w Radzie, w sprawie przyjęcia środków i ustanowienia procedur w celu wykonania Umowy o partnerstwie AKP–WE wprowadza się następujące zmiany:

Jeżeli planowane środki dotyczą spraw wchodzących w zakres kompetencji państw członkowskich, Rada może podjąć działanie również z inicjatywy Państwa Członkowskiego.”; 2) artykuł 9 otrzymuje następujące brzmienie: „Artykuł 9 Niniejsza umowa, sporządzona w jednym oryginalnym egzemplarzu w języku angielskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim, przy czym teksty w każdym z tych dwudziestu języków są na równi autentyczne, zostaje złożona do depozytu w archiwum Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej, który przekaże uwierzytelniony odpis każdemu z rządów pozostałych Państw Sygnatariuszy.”;

1) artykuł 3 otrzymuje następujące brzmienie: „Artykuł 3 Stanowisko państw członkowskich w sprawie wykonania art. 11b, 96 i 97 Umowy AKP–WE, gdy takie stanowisko dotyczy spraw w zakresie ich kompetencji, jest przyjmowane przez Radę, stanowiącą zgodnie z procedurą określoną w Załączniku.

(1) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, str. 376.

9.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 247/49

3) Załącznik otrzymuje następujące brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK

1) Wspólnota i jej państwa członkowskie wyczerpują, z wyjątkiem nagłych przypadków, wszystkie możliwości dialogu politycznego z państwem AKP zgodnie z art. 8 Umowy AKP–WE przed rozpoczęciem procesu konsultacji określonego w art. 96 Umowy AKP–WE. Dialog prowadzony zgodnie z art. 8 jest systematyczny i sformalizowany zgodnie z zasadami określonymi w art. 2 załącznika VII do Umowy AKP–WE. W przypadku dialogu prowadzonego na poziomie krajowym, regionalnym i subregionalnym, jeżeli bierze w nim udział Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne, jest ono reprezentowane przez urzędujących współprzewodniczących lub osobę do tego celu wyznaczoną.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 247 POZ 48 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L247 - 46 z 20069.9.2006

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich, zebranych w Radzie z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie tymczasowego stosowania Umowy wewnętrznej zmieniającej Umowę wewnętrzną z dnia 18 września 2000 r. w sprawie przyjęcia środków i ustanowienia procedur w celu wykonania Umowy o partnerstwie AKP–WE

 • Dz. U. L247 - 32 z 20069.9.2006

  Umowa wewnętrzna między przedstawicielami rządów państw członkowskich, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy wspólnotowej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2008–2013 zgodnie z umową o partnerstwie AKP–WE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu WE

 • Dz. U. L247 - 30 z 20069.9.2006

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich, zebranych w Radzie z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie tymczasowego stosowania Umowy wewnętrznej między przedstawicielami rządów państw członkowskich, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy wspólnotowej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2008–2013 zgodnie z Umową o partnerstwie AKP–WE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską

 • Dz. U. L247 - 26 z 20069.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalająca orientacyjny podział środków przydzielonych państwom członkowskim na zobowiązania wynikające z celu europejskiej współpracy terytorialnej na lata 2007–2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3473)

 • Dz. U. L247 - 22 z 20069.9.2006

  Decyzja nr 1/2006 Rady Ministrów AKP–WE z dnia 2 czerwca 2006 r. określająca wieloletnie ramy finansowe na lata 2008–2013 i modyfikująca zmienioną umowę o partnerstwie AKP–WE

 • Dz. U. L247 - 20 z 20069.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1336/2006 z dnia 8 września 2006 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L247 - 19 z 20069.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1335/2006 z dnia 8 września 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L247 - 17 z 20069.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1334/2006 z dnia 8 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1299/2006 ustalające refundacje wywozowe do syropu i niektórych innych produktów cukrowniczych wywożonych bez dalszego przetwarzania

 • Dz. U. L247 - 15 z 20069.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1333/2006 z dnia 8 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1298/2006 ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego wywożonego bez dalszego przetwarzania

 • Dz. U. L247 - 12 z 20069.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1332/2006 z dnia 8 września 2006 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 9 września 2006 r.

 • Dz. U. L247 - 10 z 20069.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1331/2006 z dnia 8 września 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L247 - 9 z 20069.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1330/2006 z dnia 8 września 2006 r. dotyczące wypłaty dodatkowych zaliczek pomocy wyrównawczej w sektorze bananów za rok 2006 r.

 • Dz. U. L247 - 3 z 20069.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1329/2006 z dnia 8 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Interpretacji 8 i 9 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) (1)

 • Dz. U. L247 - 1 z 20069.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1328/2006 z dnia 8 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.