Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 252 POZ 28

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 13 września 2006 r. tymczasowo zatwierdzająca system identyfikacji i rejestracji owiec i kóz w Zjednoczonym Królestwie zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 21/2004 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4086)

Data ogłoszenia:2006-09-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 252 POZ 28

L 252/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.9.2006

DECYZJA KOMISJI z dnia 13 września 2006 r. tymczasowo zatwierdzająca system identyfikacji i rejestracji owiec i kóz w Zjednoczonym Królestwie zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 21/2004 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4086)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(2006/615/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

miotem przeglądu dokonanego w świetle kontroli przeprowadzonych do dnia 31 stycznia 2006 r.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 z dnia 17 grudnia 2003 r. ustanawiające system identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 i dyrektywy 92/102/EWG i 64/432/EWG (1), w szczególności jego art. 4 ust. 2 lit. d), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

We współpracy ze Zjednoczonym Królestwem Komisja przeprowadziła kontrole na miejscu mające na celu dokonanie oceny funkcjonowania tych systemów oraz sprawdzenie przestrzegania zobowiązań podjętych przez Zjednoczone Królestwo w odniesieniu do tych systemów. Sprawozdanie końcowe oraz możliwy do przyjęcia plan działań Zjednoczonego Królestwa są obecnie dostępne i były przedmiotem dyskusji w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt.

Rozporządzenie (WE) nr 21/2004 określa zasady dotyczące ustanawiania systemów identyfikacji i rejestracji owiec i kóz. Rozporządzenie to stanowi, że wymienione zwierzęta w gospodarstwach muszą zostać zidentyfikowane w określonym terminie. Rozporządzenie (WE) nr 21/2004 przewiduje ponadto, że owce i kozy muszą zostać zidentyfikowane przy pomocy pierwszego i drugiego sposobu identyfikacji określonych w tym rozporządzeniu. Rozporządzenie to stanowi, że drugi sposób identyfikacji może zostać zastąpiony do dnia 1 stycznia 2008 r. przez system zgodny z jego przepisami i zatwierdzony przez Komisję, z wyjątkiem przypadku zwierząt stanowiących przedmiot handlu wewnątrzwspólnotowego. W związku z powyższym, owce i kozy stanowiące przedmiot handlu wewnątrzwspólnotowego muszą spełniać wszystkie wymogi rozporządzenia (WE) nr 21/2004. Artykuł 4 ust. 2 lit. b) tego rozporządzenia stanowi, że zwierzęta są znakowane przy pomocy drugiego sposobu identyfikacji zatwierdzonego przez właściwe władze i posiadającego cechy wymienione w części A.4 Załącznika do tego rozporządzenia. Decyzją Komisji 2005/617/WE z dnia 17 sierpnia 2005 r. tymczasowo uznającą system identyfikacji i rejestracji owiec i kóz w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Zjednoczonym Królestwie) zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 21/2004 (2) zatwierdzono tymczasowo wymienione systemy do dnia 30 kwietnia 2006 r. W decyzji tej przewidziano, że zatwierdzenie wymienionych dwóch systemów będzie przed-

(6)

(2)

Władze Zjednoczonego Królestwa zobowiązały się zająć problemami określonymi w trakcie kontroli na miejscu mających na celu dokonanie oceny funkcjonowania tych systemów, a w szczególności terminowo wypełnić zaproponowany plan działań poprzez podjęcie wszelkich niezbędnych środków w celu wzmocnienia wymienionych systemów i zapewnienie ich zgodności z przepisami rozporządzenia (WE) nr 21/2004 do dnia 31 grudnia 2006 r.

(7)

Należy zatem tymczasowo zatwierdzić na nowy okres przejściowy systemy identyfikacji i rejestracji owiec i kóz w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, zezwalając na zastąpienie drugiego sposobu identyfikacji owiec i kóz przez te systemy, z wyjątkiem przypadku zwierząt stanowiących przedmiot handlu wewnątrzwspólnotowego.

(3)

(8)

W celu uniknięcia wszelkich zakłóceń w handlu, tymczasowe zatwierdzenie systemów identyfikacji i rejestracji owiec i kóz w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej powinno zostać zastosowane z mocą wsteczną od dnia 30 kwietnia 2006 r., co pozwoli na objęcie nim całego okresu wdrażania systemów.

(4)

(9)

Właściwy organ powinien przeprowadzić odpowiednie kontrole na miejscu w celu zweryfikowania właściwego wdrożenia systemów identyfikacji i rejestracji owiec i kóz.

(10) Dz.U. L 5 z 9.1.2004, str. 8. (2) Dz.U. L 214 z 19.8.2005, str. 63. (1)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

15.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 252/29

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Systemy identyfikacji i rejestracji owiec i kóz, o których mowa w art. 4 ust. 2 lit. c) rozporządzenia Rady (WE) nr 21/2004, wprowadzone przez Zjednoczone Królestwo na terenie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, zostają niniejszym zatwierdzone na okres od 1 maja 2006 r. do 30 czerwca 2007 r. Artykuł 2 Bez uszczerbku dla przepisów, które mają być ustanowione zgodnie z art. 10 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 21/2004, Zjednoczone Królestwo zapewni przeprowadzenie co roku stosownych kontroli na miejscu przez właściwy organ w celu sprawdzenia przestrzegania przez posiadaczy zwierząt

wymogów systemów identyfikacji i rejestracji owiec i kóz, o których mowa w art. 1. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 września 2006 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 252 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L252 - 25 z 200615.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 września 2006 r. zmieniająca decyzję nr 92/452/EWG w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4085) (1)

 • Dz. U. L252 - 24 z 200615.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1363/2006 z dnia 14 września 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L252 - 22 z 200615.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1362/2006 z dnia 14 września 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L252 - 18 z 200615.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1361/2006 z dnia 14 września 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L252 - 16 z 200615.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1360/2006 z dnia 14 września 2006 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L252 - 15 z 200615.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1359/2006 z dnia 14 września 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L252 - 13 z 200615.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1358/2006 z dnia 14 września 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L252 - 11 z 200615.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1357/2006 z dnia 14 września 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L252 - 9 z 200615.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1356/2006 z dnia 13 września 2006 r. ustanawiające zakaz połowów morlesza bogara w strefach ICES VI, VII i VIII (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Niderlandów

 • Dz. U. L252 - 7 z 200615.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1355/2006 z dnia 13 września 2006 r. ustanawiające zakaz połowów gardłosza atlantyckiego w strefach ICES I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII i XIV (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L252 - 5 z 200615.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1354/2006 z dnia 13 września 2006 r. ustanawiające zakaz połowów makreli w strefach ICES IIa (wody terytorialne WE), IIIa, IIIb, c, d (wody terytorialne WE) i IV przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L252 - 3 z 200615.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1353/2006 z dnia 13 września 2006 r. ustanawiające zakaz połowów sardeli w strefie ICES VIII przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L252 - 1 z 200615.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1352/2006 z dnia 14 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.