Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 253 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1368/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1035/2001 ustanawiające system dokumentacji połowów dla Dissostichus spp.

Data ogłoszenia:2006-09-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 253 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 2

warunek wyładowywania połowów przez statek wyłącznie w państwach, które są umawiającymi się stronami CCAMLR lub które w inny sposób stosują system dokumentowania połowów. 2. Państwa członkowskie dołączają do licencji i pozwoleń dających statkom prawo poławiania Dissostichus spp. nazwy Umawiających się Stron CCAMLR oraz państw, które notyfikowały sekretariatowi CCAMLR, że stosują system dokumentowania połowów. 3. Państwa członkowskie podejmują wszelkie środki niezbędne do zapewnienia, że przy każdym wyładunku lub przeładunku Dissostichus spp. na inny statek, statki rybackie pływające pod ich banderą i upoważnione do prowadzenia połowów Dissostichus spp. należycie wypełniają dokumentację połowów.”; 3) w art. 10 ust. 1 lit. b) tiret pierwsze otrzymuje brzmienie: „— podpisane i opieczętowane zatwierdzenie przez odpowiedzialnego urzędowego przedstawiciela państwa portu wyładunku lub strefy wolnego handlu, działającego pod kierownictwem władz celnych albo organów rybołówstwa państwa portu i właściwego w sprawach zatwierdzenia świadectw połowu Dissostichus spp., i”;

4) W art. 12 ust. 1 tiret pierwsze otrzymuje brzmienie: „— podpisane i opieczętowane zatwierdzenie przez odpowiedzialnego urzędnika państwa portu wyładunku lub strefy wolnego handlu, działającego pod kierownictwem władz celnych albo organów rybołówstwa państwa portu i właściwego w sprawach zatwierdzania świadectw połowu Dissostichus spp., i”; 5) art. 22 otrzymuje następujące brzmienie: „Artykuł 22 W terminie do 15 marca, 15 czerwca, 15 września i 15 grudnia każdego roku państwa członkowskie przekazują Komisji wykaz podsumowujący dokumentacje połowowe wydane lub otrzymane na ich terytorium w odniesieniu do wyładunków, przywozu, wywozu, powrotnego wywozu i przeładunków zawierające następujące dane: numery identyfikacyjne dokumentacji; datę wyładunku, przywozu, wywozu, powrotnego wywozu lub przeładunku; wagi wyładowane, przywiezione, wywiezione, wywiezione ponownie lub przeładowane; pochodzenie i przeznaczenie.”; 6) Załączniki I, II oraz III zostają zastąpione teksem zawartym w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 27 czerwca 2006 r. W imieniu Rady

J. PRÖLL

Przewodniczący

16.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 253/3

ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK I DOKUMENTACJA POŁOWÓW DISSOSTICHUS ORAZ DOKUMENTACJA POWROTNEGO WYWOZU DISSOSTICHUS Dokument połowowy oraz dokument powrotnego wywozu zawiera następujące informacje: 1) Właściwy numer identyfikacyjny składający się z: i) czterocyfrowego numeru, składającego się z dwucyfrowego kodu kraju Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO), po którym następują dwie ostatnie cyfry roku, na który dokument ten został wydany; ii) trzycyfrowy numer porządkowy (począwszy od 001) dla oznaczenia kolejności, w jakiej są wydawane formularze dokumentacji połowów. 2) Następujące informacje: i) ii) nazwę, adres, numer telefonu i faksu organu, który wydał formularz dokumentacji połowów; nazwę, port macierzysty, krajowy numer rejestrowy i sygnał wywoławczy statku oraz, jeśli dotyczy, jego numer rejestrowy IMO/Lloyd’s;

iii) numer licencji lub zezwolenia wydanego dla statku, jeśli dotyczy; iv) wagę każdego z gatunków Dissostichus wyładowanych lub przeładowanych, według rodzaju produktu, oraz: a) według podobszaru lub podziału statystycznego CCAMLR, jeżeli połowu dokonano na obszarze objętym Konwencją, lub b) według obszaru statystycznego, podobszaru lub podziału Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), jeżeli połowu dokonano poza obszarem objętym Konwencją; v) daty, w których odbywał się połów;

vi) w przypadku wyładunku, datę i port, w którym miał miejsce wyładunek połowu; lub w przypadku przeładunku, datę i nazwę statku, jego banderę i krajowy numer rejestrowy (dla statków wspólnotowych wewnętrzny numer rejestru floty przydzielony statkowi zgodnie z art. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2090/98 z dnia 30 września 1998 r. dotyczącego rejestru statków rybackich Wspólnoty); vii) nazwę, adres, numery telefonu i faksu odbiorcy lub odbiorców połowu oraz ilość każdego gatunku i otrzymany rodzaj produktu; oraz viii) szczegóły dotyczące transportu odpowiednio w sekcji wywozu w dokumentacji połowowej Dissostichus oraz w sekcji powrotnego wywozu w dokumentacji powrotnego wywozu: 1) jeżeli drogą morską: — numer(-y) kontenera(-ów) lub, w przypadku więcej niż jednego kontenera, wykaz numerów kontenerów w załączniku podpisanym i opatrzonym pieczęcią dla jego zatwierdzenia przez organ dokonujący zatwierdzenia dokumentacji połowowej Dissostichus lub dokumentacji powrotnego wywozu Dissostichus; lub — nazwę statku; oraz — numer listu przewozowego, datę i miejsce wydania 2) jeżeli drogą powietrzną: — numer lotu, numer lotniczego listu przewozowego, miejsce i datę wydania 3) jeżeli innymi środkami transportu (transport lądowy): — numer rejestracyjny pojazdu i kraj pochodzenia; lub — numer transportu kolejowego, oraz — datę i miejsce wydania.

L 253/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.9.2006

ZAŁĄCZNIK II

16.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 253/5

L 253/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.9.2006

ZAŁĄCZNIK III

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 253 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L253 - 38 z 200616.9.2006

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2004/826/WE z dnia 29 listopada 2004 r. zmieniającej decyzję 2002/887/WE upoważniającą do stosowania odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do naturalnie lub sztucznie zminiaturyzowanych roślin Chamaecyparis Spach, Juniperus L. y Pinus L., pochodzących z Japonii (Dz.U. L 358 z 3.12.2004)

 • Dz. U. L253 - 36 z 200616.9.2006

  Wspólne stanowisko Rady 2006/625/WPZiB z dnia 15 września 2006 r. dotyczące zakazu sprzedaży lub dostarczania uzbrojenia i pokrewnego sprzętu oraz świadczenia pokrewnych usług podmiotom lub osobom w Libanie zgodnie z rezolucją RB ONZ nr 1701 (2006)

 • Dz. U. L253 - 34 z 200616.9.2006

  Wspólne stanowisko Rady 2006/624/WPZiB z dnia 15 września 2006 r. zmieniające wspólne stanowisko 2005/440/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Demokratycznej Republice Konga

 • Dz. U. L253 - 29 z 200616.9.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/623/WPZiB z dnia 15 września 2006 r. w sprawie utworzenia zespołu UE uczestniczącego w przygotowaniach do ewentualnego ustanowienia międzynarodowej misji cywilnej w Kosowie z elementem funkcji Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (zespół przygotowawczy MMC/SPUE)

 • Dz. U. L253 - 20 z 200616.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2005 r. uznającej koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.3696 – E.ON/MOL) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5593) (1)

 • Dz. U. L253 - 17 z 200616.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1375/2006 z dnia 15 września 2006 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 września 2006 r.

 • Dz. U. L253 - 16 z 200616.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1374/2006 z dnia 15 września 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 48. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L253 - 15 z 200616.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1373/2006 z dnia 15 września 2006 r. ustalające maksymalna kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 16. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L253 - 13 z 200616.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1372/2006 z dnia 15 września 2006 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 16. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L253 - 11 z 200616.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1371/2006 z dnia 15 września 2006 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 16. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L253 - 9 z 200616.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1370/2006 z dnia 15 września 2006 r. wprowadzające odstępstwa od rozporządzeń (WE) nr 800/1999 i (WE) nr 1043/2005 w sprawie produktów wywożonych do Libanu w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L253 - 7 z 200616.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1369/2006 z dnia 15 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.