Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 253 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1368/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1035/2001 ustanawiające system dokumentacji połowów dla Dissostichus spp.

Data ogłoszenia:2006-09-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 253 POZ 1

Strona 1 z 2
16.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 253/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1368/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1035/2001 ustanawiające system dokumentacji połowów dla Dissostichus spp.

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

kiem przypadków, gdy połów jest wyładowany lub przeładowany w rozumieniu definicji »wyładunku« lub »przeładunku« zawartych w lit. e) i f); e) »wyładunek« oznacza pierwotny transfer połowu w jego zebranej lub przetworzonej formie ze statku do doku lub na inny statek w porcie lub w strefie wolnego handlu, gdzie połów został oznaczony przez władze państwa portu jako wyładowany; f) »przeładunek« oznacza: — transfer połowu w jego zebranej lub przetworzonej formie ze statku na inny statek lub środek transportu oraz, w przypadku gdy taki transfer ma miejsce na terytorium znajdującym się pod kontrolą państwa portu, do celów jego usunięcia z tego państwa; — tymczasowe umieszczenie połowu na lądzie lub na sztucznej strukturze w celu ułatwienia takiego transferu, w przypadku gdy połów nie jest wyładowywany w rozumieniu definicji zawartej w lit. e); g) »wywóz« oznacza każde przemieszczenie połowu w jego zebranej lub przetworzonej formie z terytorium pod kontrolą państwa lub strefy wolnego handlu, gdzie dokonano wyładunku lub, gdy to państwo lub strefa wolnego handlu jest częścią unii celnej, z każdego państwa członkowskiego tej unii celnej; h) »powrotny wywóz« oznacza każde przemieszczenie połowu w jego zebranej lub przetworzonej formie z terytorium pod kontrolą państwa, strefy wolnego handlu lub państwa członkowskiego unii celnej przywozu, o ile to państwo, strefa wolnego handlu, ani żadne z państw członkowskich tej unii celnej przywozu nie są pierwszym miejscem przywozu, w którym to przypadku przemieszczenie to jest wywozem w rozumieniu definicji »wywozu« zawartej w lit. g); i) »państwo portu« oznacza państwo, które sprawuje kontrolę nad szczególnym obszarem portu lub strefy wolnego handlu do celów wyładunku, przeładunku, przywozu, wywozu i powrotnego wywozu, oraz którego organy są organami wydającymi zaświadczenie o wyładunku lub przeładunku.”;

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1035/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające system dokumentacji połowów dla Dissostichus spp. (2) wprowadza system dokumentowania połowów przyjęty przez Komisję ds. zachowania żywych zasobów morskich Antarktyki (zwaną dalej „CCAMLR”), podczas jej osiemnastego dorocznego posiedzenia w listopadzie 1999 r. CCAMLR przyjęła liczne zmiany do systemu i do związanej z nim rezolucji dążąc do usprawnienia kontroli wyładunku, przywozu, wywozu, powrotnego wywozu oraz przeładunku Dissostichus spp. oraz do harmonizacji wdrożenia tego systemu. Rozporządzenie (WE) nr 1035/2001 powinno w związku z tym zostać odpowiednio zmienione,

(2)

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1035/2001 wprowadza się następujące zmiany: 1) W art. 3 dodaje się następujące litery: „d) »przywóz« oznacza fizyczne wprowadzenie lub przywiezienie połowu na jakąkolwiek część terytorium geograficznego znajdującego się pod kontrolą państwa, z wyjąt(1) Dz.U. C 304 E z 1.12.2005, str. 18. (2) Dz.U. L 145 z 31.5.2001, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 669/2003 (Dz.U. L 97, z 15.4.2003, str. 1).

L 253/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.9.2006

2) art. 4 otrzymuje następujące brzmienie: „Artykuł 4 1. Państwa członkowskie zastrzegają w licencji lub pozwoleniu dającym statkowi prawo połowów Dissostichus spp.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2006 NR 253 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L253 - 38 z 200616.9.2006

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2004/826/WE z dnia 29 listopada 2004 r. zmieniającej decyzję 2002/887/WE upoważniającą do stosowania odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do naturalnie lub sztucznie zminiaturyzowanych roślin Chamaecyparis Spach, Juniperus L. y Pinus L., pochodzących z Japonii (Dz.U. L 358 z 3.12.2004)

 • Dz. U. L253 - 36 z 200616.9.2006

  Wspólne stanowisko Rady 2006/625/WPZiB z dnia 15 września 2006 r. dotyczące zakazu sprzedaży lub dostarczania uzbrojenia i pokrewnego sprzętu oraz świadczenia pokrewnych usług podmiotom lub osobom w Libanie zgodnie z rezolucją RB ONZ nr 1701 (2006)

 • Dz. U. L253 - 34 z 200616.9.2006

  Wspólne stanowisko Rady 2006/624/WPZiB z dnia 15 września 2006 r. zmieniające wspólne stanowisko 2005/440/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Demokratycznej Republice Konga

 • Dz. U. L253 - 29 z 200616.9.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/623/WPZiB z dnia 15 września 2006 r. w sprawie utworzenia zespołu UE uczestniczącego w przygotowaniach do ewentualnego ustanowienia międzynarodowej misji cywilnej w Kosowie z elementem funkcji Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (zespół przygotowawczy MMC/SPUE)

 • Dz. U. L253 - 20 z 200616.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2005 r. uznającej koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.3696 – E.ON/MOL) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5593) (1)

 • Dz. U. L253 - 17 z 200616.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1375/2006 z dnia 15 września 2006 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 września 2006 r.

 • Dz. U. L253 - 16 z 200616.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1374/2006 z dnia 15 września 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 48. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L253 - 15 z 200616.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1373/2006 z dnia 15 września 2006 r. ustalające maksymalna kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 16. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L253 - 13 z 200616.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1372/2006 z dnia 15 września 2006 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 16. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L253 - 11 z 200616.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1371/2006 z dnia 15 września 2006 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 16. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L253 - 9 z 200616.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1370/2006 z dnia 15 września 2006 r. wprowadzające odstępstwa od rozporządzeń (WE) nr 800/1999 i (WE) nr 1043/2005 w sprawie produktów wywożonych do Libanu w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L253 - 7 z 200616.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1369/2006 z dnia 15 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.