Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 253 POZ 20

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2005 r. uznającej koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.3696 – E.ON/MOL) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5593) (1)

Data ogłoszenia:2006-09-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 253 POZ 20

Strona 1 z 11
L 253/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.9.2006

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 21 grudnia 2005 r. uznającej koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.3696 – E.ON/MOL) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5593)

(jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/622/WE) Dnia 21 grudnia 2005 r. Komisja przyjęła decyzję w sprawie połączenia przedsiębiorstw na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) (1), w szczególności art. 8 ust. 2 tego rozporządzenia. Nieopatrzoną klauzulą poufności wersję pełnego tekstu decyzji Komisji w autentycznych językach postępowania oraz w językach roboczych Komisji można znaleźć na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji pod adresem: http://ec.europa.eu/comm/ competition/index_en.html

I. STRESZCZENIE (1)

Niniejsza sprawa dotyczy przejęcia przez E.ON (Niemcy) dwóch spółek zależnych przedsiębiorstwa MOL, zintegrowanej węgierskiej spółki naftowo-gazowej, prowadzących działalność w zakresie sprzedaży hurtowej, obrotu i handlu gazem oraz magazynowania gazu. Przez dwa lata MOL ma również prawo korzystać z opcji sprzedaży swojej spółki zależnej zajmującej się przesyłem gazu na rzecz E.ON. Już przed transakcją MOL posiada prawie wyłączną kontrolę dostępu do zasobów gazu i infrastruktury gazowej na Węgrzech. MOL jest właścicielem sieci przesyłowej gazu, wszystkich węgierskich instalacji magazynowania gazu oraz posiada pozycję quasi monopolistyczną na rynkach hurtowej sprzedaży gazu. Już obecnie MOL jest „strażnikiem” zasobów gazu (zarówno przywozu, jak i produkcji krajowej) i infrastruktury gazowej. Ta pozycja strażnika zostanie teraz przejęta przez E.ON. Zasadnicza zmiana spowodowana przez proponowaną transakcję polega na tym, że E.ON w przeciwieństwie do MOL cieszy się silną pozycją rynkową w zakresie detalicznej dostawy gazu i energii elektrycznej na Węgrzech. Dlatego też, wyjąwszy działalność MOL w zakresie przesyłu i produkcji gazu, omawiana transakcja spowoduje utworzenie pionowo zintegrowanego podmiotu

w łańcuchach dostaw gazu i energii elektrycznej na Węgrzech.

(4)

(2)

(3)

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.

Badanie rynkowe przeprowadzone przez Komisję wykazało, że w związku z prawie wyłączną kontrolą nowego podmiotu nad zasobami gazu (w większości pochodzenia rosyjskiego) dostępnymi na Węgrzech oraz jego pionową integracją na rynku gazu i energii elektrycznej, transakcja doprowadziłaby do powstania poważnego ryzyka wykluczenia konkurentów działających na segmentach stanowiących kolejne ogniwo rynków gazu i energii elektrycznej. Jak już wspomniano, w przeciwieństwie do MOL E.ON prowadzi aktywną działalność na segmentach stanowiących kolejne ogniwa rynku sprzedaży hurtowej, sprzedaży detalicznej i dystrybucji gazu oraz energii elektrycznej (poprzez kontrolę dwóch spośród sześciu regionalnych spółek dystrybucyjnych gazu oraz trzech spośród sześciu regionalnych spółek dystrybucyjnych energii elektrycznej), jak również w zakresie wytwarzania energii elektrycznej. Transakcja spowodowałaby zmianę bodźców nowego podmiotu w stosunku do jego konkurentów działających na segmentach stanowiących kolejne ogniwo rynku. Nowy podmiot posiadałby tym samym zarówno zdolność, jak i motywację do dyskryminacji konkurentów działających na segmentach stanowiących kolejne ogniwo rynków, zarówno w sektorze gazowym, jak i energii elektrycznej.

16.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 253/21

(5)

Aby rozwiązać określone w trakcie postępowania problemy związane z konkurencją, wynikające z transakcji, E.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 253 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L253 - 38 z 200616.9.2006

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2004/826/WE z dnia 29 listopada 2004 r. zmieniającej decyzję 2002/887/WE upoważniającą do stosowania odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do naturalnie lub sztucznie zminiaturyzowanych roślin Chamaecyparis Spach, Juniperus L. y Pinus L., pochodzących z Japonii (Dz.U. L 358 z 3.12.2004)

 • Dz. U. L253 - 36 z 200616.9.2006

  Wspólne stanowisko Rady 2006/625/WPZiB z dnia 15 września 2006 r. dotyczące zakazu sprzedaży lub dostarczania uzbrojenia i pokrewnego sprzętu oraz świadczenia pokrewnych usług podmiotom lub osobom w Libanie zgodnie z rezolucją RB ONZ nr 1701 (2006)

 • Dz. U. L253 - 34 z 200616.9.2006

  Wspólne stanowisko Rady 2006/624/WPZiB z dnia 15 września 2006 r. zmieniające wspólne stanowisko 2005/440/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Demokratycznej Republice Konga

 • Dz. U. L253 - 29 z 200616.9.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/623/WPZiB z dnia 15 września 2006 r. w sprawie utworzenia zespołu UE uczestniczącego w przygotowaniach do ewentualnego ustanowienia międzynarodowej misji cywilnej w Kosowie z elementem funkcji Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (zespół przygotowawczy MMC/SPUE)

 • Dz. U. L253 - 17 z 200616.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1375/2006 z dnia 15 września 2006 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 września 2006 r.

 • Dz. U. L253 - 16 z 200616.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1374/2006 z dnia 15 września 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 48. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L253 - 15 z 200616.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1373/2006 z dnia 15 września 2006 r. ustalające maksymalna kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 16. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L253 - 13 z 200616.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1372/2006 z dnia 15 września 2006 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 16. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L253 - 11 z 200616.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1371/2006 z dnia 15 września 2006 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 16. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L253 - 9 z 200616.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1370/2006 z dnia 15 września 2006 r. wprowadzające odstępstwa od rozporządzeń (WE) nr 800/1999 i (WE) nr 1043/2005 w sprawie produktów wywożonych do Libanu w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L253 - 7 z 200616.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1369/2006 z dnia 15 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L253 - 1 z 200616.9.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1368/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1035/2001 ustanawiające system dokumentacji połowów dla Dissostichus spp.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.