Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 253 POZ 29

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2006/623/WPZiB z dnia 15 września 2006 r. w sprawie utworzenia zespołu UE uczestniczącego w przygotowaniach do ewentualnego ustanowienia międzynarodowej misji cywilnej w Kosowie z elementem funkcji Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (zespół przygotowawczy MMC/SPUE)

Data ogłoszenia:2006-09-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 253 POZ 29

Strona 1 z 5
16.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 253/29

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2006/623/WPZiB z dnia 15 września 2006 r. w sprawie utworzenia zespołu UE uczestniczącego w przygotowaniach do ewentualnego ustanowienia międzynarodowej misji cywilnej w Kosowie z elementem funkcji Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (zespół przygotowawczy MMC/SPUE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14 i art. 25 akapit trzeci,

wynikających z niego obowiązków, roli UE po określeniu statusu Kosowa oraz praktycznych środków realizacji wizji przyszłości Kosowa w kontekście UE – bez uszczerbku dla wyniku negocjacji związanych z określeniem statusu tej prowincji.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

Stosownie do rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (rezolucja RB ONZ) nr 1244 na początku listopada 2005 r. uruchomiono proces zmierzający do ustalenia przyszłego statusu Kosowa, kierowany przez Marttiego Ahtisaari, wysłannika ONZ ds. statusu Kosowa. Powodzenie tego procesu jest niezbędne nie tylko dla zapewnienia mieszkańcom Kosowa jaśniejszej wizji przyszłości, lecz także dla ogólnej stabilności w regionie.

W sprawozdaniu podkreślono, że przyszła międzynarodowa misja cywilna w Kosowie (MMC) powinna opierać się na rezolucji RB ONZ. Powinna ona zapewnić wprowadzenie w życie niewojskowych aspektów określenia statusu. MMC będzie współpracować z władzami Kosowa, aby wspierać wdrażanie określenia tego statusu, wykorzystując w razie potrzeby siły interwencyjne.

(6)

(2)

Organizacja Narodów Zjednoczonych będzie nadal w pełni zaangażowana w Kosowie do wygaśnięcia okresu obowiązywania rezolucji RB ONZ nr 1244. ONZ zasygnalizowała jednak, że nie będzie już odgrywać głównej roli w Kosowie po ustaleniu jego statusu. Pozytywny wynik tego procesu leży w żywotnym interesie UE, która poczuwa się do odpowiedzialności oraz dysponuje środkami, by przyczyniać się do osiągnięcia tego wyniku. UE zadeklarowała gotowość do zwiększenia swojej roli w Kosowie po ustaleniu jego statusu. UE będzie zatem musiała podjąć się istotnej roli w Kosowie, działając w złożonych okolicznościach.

Sprawozdanie zawiera zalecenie, by szef MMC, który będzie mianowanym przez RB ONZ przedstawicielem społeczności międzynarodowej (PSM), jednocześnie piastował funkcję Specjalnego Przedstawiciela UE (SPUE). PSM/SPUE będzie pełnił centralną rolę koordynacyjną wraz z innymi międzynarodowymi podmiotami w związku ze wszystkimi sprawami odnoszącymi się do określenia statusu oraz ustanowienia odpowiednich mechanizmów. Osoba ta będzie obywatelem UE mianowanym na te stanowiska z chwilą określenia statusu Kosowa. Ważny element mandatu tej osoby powinno stanowić odgrywanie istotnej roli w tworzeniu MMC w okresie przejściowym między podjęciem decyzji o statusie i zakończeniem misji UNMIK.

(7)

(3)

Proces stabilizacji i stowarzyszenia stanowi strategiczne ramy polityki UE wobec regionu Bałkanów Zachodnich, a jego instrumenty – w tym partnerstwo europejskie, dialog polityczny i techniczny w ramach mechanizmu monitorowania procesu stabilizacji i stowarzyszenia oraz powiązane programy pomocowe Wspólnoty – są otwarte dla Kosowa.

(8)

Sprawozdanie zawiera także zalecenie, aby jak najszybciej utworzono zespół UE, który będzie uczestniczył w przygotowaniach MMC wraz z elementem funkcji SPUE. Komisja Europejska powinna w pełni włączyć się w te wysiłki. Przygotowania MMC powinny następować w ścisłej współpracy z innymi międzynarodowymi podmiotami o kluczowym znaczeniu (głównie UNOSEK, UNMIK, USA).

(4)

W dniu 12 lipca 2006 r. SG/WP Havier Solana oraz Komisarz Oli Rehn przedłożyli Radzie sprawozdanie zatytułowane „Przyszła rola i wkład UE w Kosowie”. W sprawozdaniu dokonano analizy charakteru i zakresu przyszłego międzynarodowego zaangażowania,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 253 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L253 - 38 z 200616.9.2006

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2004/826/WE z dnia 29 listopada 2004 r. zmieniającej decyzję 2002/887/WE upoważniającą do stosowania odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do naturalnie lub sztucznie zminiaturyzowanych roślin Chamaecyparis Spach, Juniperus L. y Pinus L., pochodzących z Japonii (Dz.U. L 358 z 3.12.2004)

 • Dz. U. L253 - 36 z 200616.9.2006

  Wspólne stanowisko Rady 2006/625/WPZiB z dnia 15 września 2006 r. dotyczące zakazu sprzedaży lub dostarczania uzbrojenia i pokrewnego sprzętu oraz świadczenia pokrewnych usług podmiotom lub osobom w Libanie zgodnie z rezolucją RB ONZ nr 1701 (2006)

 • Dz. U. L253 - 34 z 200616.9.2006

  Wspólne stanowisko Rady 2006/624/WPZiB z dnia 15 września 2006 r. zmieniające wspólne stanowisko 2005/440/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Demokratycznej Republice Konga

 • Dz. U. L253 - 20 z 200616.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2005 r. uznającej koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.3696 – E.ON/MOL) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5593) (1)

 • Dz. U. L253 - 17 z 200616.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1375/2006 z dnia 15 września 2006 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 września 2006 r.

 • Dz. U. L253 - 16 z 200616.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1374/2006 z dnia 15 września 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 48. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L253 - 15 z 200616.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1373/2006 z dnia 15 września 2006 r. ustalające maksymalna kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 16. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L253 - 13 z 200616.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1372/2006 z dnia 15 września 2006 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 16. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L253 - 11 z 200616.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1371/2006 z dnia 15 września 2006 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 16. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L253 - 9 z 200616.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1370/2006 z dnia 15 września 2006 r. wprowadzające odstępstwa od rozporządzeń (WE) nr 800/1999 i (WE) nr 1043/2005 w sprawie produktów wywożonych do Libanu w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L253 - 7 z 200616.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1369/2006 z dnia 15 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L253 - 1 z 200616.9.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1368/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1035/2001 ustanawiające system dokumentacji połowów dla Dissostichus spp.

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.