Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 253 POZ 34

Tytuł:

Wspólne stanowisko Rady 2006/624/WPZiB z dnia 15 września 2006 r. zmieniające wspólne stanowisko 2005/440/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Demokratycznej Republice Konga

Data ogłoszenia:2006-09-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 253 POZ 34

L 253/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.9.2006

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2006/624/WPZiB z dnia 15 września 2006 r. zmieniające wspólne stanowisko 2005/440/WPZiB w sprawie środków skierowanych przeciwko Demokratycznej Republice Konga ograniczających

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15,

(2005) na przywódców politycznych i wojskowych rekrutujących lub wykorzystujących dzieci w konfliktach zbrojnych, z pogwałceniem obowiązującego prawa międzynarodowego, oraz na osoby dopuszczające się poważnych naruszeń prawa międzynarodowego w związku z działaniami nakierowanymi na dzieci w przypadku konfliktów zbrojnych, w tym zabijaniem i okaleczaniem, przemocą seksualną, uprowadzaniem i przymusowymi przesiedleniami.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Wspólne stanowisko 2005/440/WPZiB powinno zostać odpowiednio zmienione.

W związku z przyjęciem w dniu 18 kwietnia 2005 r. przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucji nr 1596 (2005) („rezolucja RB ONZ nr 1596 (2005)”), w dniu 13 czerwca 2005 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2005/440/WPZiB (1) w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Demokratycznej Republice Konga.

(6)

Środki wspólnotowe mające zastosowanie wobec osób objętych niniejszym wspólnym stanowiskiem są przedstawione w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1183/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. wprowadzającym niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga (3),

(2)

Dnia 29 listopada 2005 r. Rada przyjęła decyzję 2005/846/WPZiB (2) wykonującą wspólne stanowisko 2005/440/WPZiB, włączającą do Załącznika do tego wspólnego stanowiska wykaz osób, których dotyczą środki nałożone na mocy rezolucji RB ONZ nr 1596 (2005).

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

Artykuł 1 Artykuł 3 wspólnego stanowiska 2005/440/WPZiB otrzymuje brzmienie:

(3)

Dnia 21 grudnia 2005 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję nr 1649 (2005) („rezolucja RB ONZ nr 1649 (2005)”) rozszerzającą środki nałożone na mocy rezolucji RB ONZ nr 1596 (2005) na przywódców politycznych i wojskowych zagranicznych ugrupowań zbrojnych działających w Demokratycznej Republice Konga utrudniających rozbrojenie i dobrowolną repatriację lub przesiedlenie bojowników należących do tych ugrupowań, jak również na przywódców politycznych i wojskowych milicji kongijskich otrzymujących wsparcie spoza Demokratycznej Republiki Konga, szczególnie milicji działających w Ituri, które utrudniają swoim bojownikom udział w procesach rozbrojenia, demobilizacji i reintegracji.

„Artykuł 3 Zgodnie z rezolucjami nr 1596 (2005), 1649 (2005) i 1698 (2006) RB NZ środki ograniczające powinny być nakładane na następujące osoby określone przez Komitet ds. Kar:

— osoby naruszające embargo na broń,

(4)

Dnia 31 lipca 2006 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję nr 1698 (2006) („rezolucja RB ONZ nr 1698 (2006)”) rozszerzającą środki nałożone na mocy rezolucji RB ONZ nr 1596

— przywódców politycznych i wojskowych zagranicznych ugrupowań zbrojnych działających w Demokratycznej Republice Konga utrudniających rozbrojenie i dobrowolną repatriację lub przesiedlenie bojowników należących do tych ugrupowań,

(3) Dz.U. L 193 z 23.7.2005, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 84/2006 (Dz.U. L 14 z 19.1.2006, str. 14).

(1) Dz.U. L 152 z 15.6.2005, str. 22. (2) Dz.U. L 314 z 30.11.2005, str. 35.

16.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 253/35

— przywódców politycznych i wojskowych milicji kongijskich otrzymujących wsparcie spoza Demokratycznej Republiki Konga, szczególnie milicji działających w Ituri, które utrudniają swoim bojownikom udział w procesach rozbrojenia, demobilizacji i reintegracji, — przywódców politycznych i wojskowych rekrutujących lub wykorzystujących dzieci w konfliktach zbrojnych, z pogwałceniem obowiązującego prawa międzynarodowego, — osoby dopuszczające się poważnych naruszeń prawa międzynarodowego w związku z działaniami nakierowanymi na dzieci w przypadku konfliktów zbrojnych, w tym zabijaniem i okaleczaniem, przemocą seksualną, uprowadzaniem i przymusowymi przesiedleniami. Wykaz tych osób znajduje się w załączniku do niniejszego wspólnego stanowiska.”.

Artykuł 2 Niniejsze wspólne stanowisko staje się skuteczne z dniem jego przyjęcia. Artykuł 3 Niniejsze wspólne stanowisko zostaje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. opublikowane

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 września 2006 r.

W imieniu Rady

E. TUOMIOJA

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 253 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L253 - 38 z 200616.9.2006

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2004/826/WE z dnia 29 listopada 2004 r. zmieniającej decyzję 2002/887/WE upoważniającą do stosowania odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do naturalnie lub sztucznie zminiaturyzowanych roślin Chamaecyparis Spach, Juniperus L. y Pinus L., pochodzących z Japonii (Dz.U. L 358 z 3.12.2004)

 • Dz. U. L253 - 36 z 200616.9.2006

  Wspólne stanowisko Rady 2006/625/WPZiB z dnia 15 września 2006 r. dotyczące zakazu sprzedaży lub dostarczania uzbrojenia i pokrewnego sprzętu oraz świadczenia pokrewnych usług podmiotom lub osobom w Libanie zgodnie z rezolucją RB ONZ nr 1701 (2006)

 • Dz. U. L253 - 29 z 200616.9.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/623/WPZiB z dnia 15 września 2006 r. w sprawie utworzenia zespołu UE uczestniczącego w przygotowaniach do ewentualnego ustanowienia międzynarodowej misji cywilnej w Kosowie z elementem funkcji Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (zespół przygotowawczy MMC/SPUE)

 • Dz. U. L253 - 20 z 200616.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2005 r. uznającej koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.3696 – E.ON/MOL) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5593) (1)

 • Dz. U. L253 - 17 z 200616.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1375/2006 z dnia 15 września 2006 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 września 2006 r.

 • Dz. U. L253 - 16 z 200616.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1374/2006 z dnia 15 września 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 48. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L253 - 15 z 200616.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1373/2006 z dnia 15 września 2006 r. ustalające maksymalna kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 16. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L253 - 13 z 200616.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1372/2006 z dnia 15 września 2006 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 16. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L253 - 11 z 200616.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1371/2006 z dnia 15 września 2006 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 16. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L253 - 9 z 200616.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1370/2006 z dnia 15 września 2006 r. wprowadzające odstępstwa od rozporządzeń (WE) nr 800/1999 i (WE) nr 1043/2005 w sprawie produktów wywożonych do Libanu w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L253 - 7 z 200616.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1369/2006 z dnia 15 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L253 - 1 z 200616.9.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1368/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1035/2001 ustanawiające system dokumentacji połowów dla Dissostichus spp.

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.