Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 253 POZ 36

Tytuł:

Wspólne stanowisko Rady 2006/625/WPZiB z dnia 15 września 2006 r. dotyczące zakazu sprzedaży lub dostarczania uzbrojenia i pokrewnego sprzętu oraz świadczenia pokrewnych usług podmiotom lub osobom w Libanie zgodnie z rezolucją RB ONZ nr 1701 (2006)

Data ogłoszenia:2006-09-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 253 POZ 36

L 253/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.9.2006

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2006/625/WPZiB z dnia 15 września 2006 r. dotyczące zakazu sprzedaży lub dostarczania uzbrojenia i pokrewnego sprzętu oraz świadczenia pokrewnych usług podmiotom lub osobom w Libanie zgodnie z rezolucją RB ONZ nr 1701 (2006)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

Artykuł 1 uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15, 1. Zakazana jest bezpośrednia lub pośrednia sprzedaż, dostarczanie, transfer lub wywóz uzbrojenia i pokrewnego sprzętu wszelkiego rodzaju, w tym broni i amunicji, pojazdów wojskowych i wyposażenia wojskowego, wyposażenia paramilitarnego, a także części zamiennych do nich, na rzecz jakiegokolwiek podmiotu lub jakiejkolwiek osoby w Libanie przez obywateli państw członkowskich lub z terytoriów państw członkowskich, lub przy użyciu okrętów pływających pod ich banderą lub ich statków powietrznych bez względu na to, czy sprzęt pochodzi z ich terytoriów. 2. Zakazuje się:

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 7 sierpnia 2006 r. rząd Libanu postanowił rozmieścić libańskie siły zbrojne w południowym Libanie oraz zwrócić się o udzielenie wsparcia w razie potrzeby ze strony dodatkowych sił Tymczasowych Sił Zbrojnych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Libanie (UNIFIL) w celu ułatwienia libańskim siłom zbrojnym wkroczenia do tego regionu oraz ponownie wyraził zamiar wzmocnienia w razie potrzeby libańskich sił zbrojnych sprzętem umożliwiającym im wykonywanie obowiązków.

(2)

W dniu 11 sierpnia 2006 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję nr 1701 (2006) („rezolucja RB ONZ nr 1701 (2006)”), z zadowoleniem przyjmując decyzję rządu Libanu o rozmieszczeniu sił zbrojnych w południowym Libanie, jak również zaangażowanie rządu Libanu w rozszerzenie kontroli na całe terytorium kraju przy pomocy własnych prawowitych sił zbrojnych. W celu umożliwienia rządowi Libanu sprawowania pełnego zwierzchnictwa nad całym terytorium państwa, tak aby nie znajdowała się tam żadna broń bez zezwolenia rządu Libanu i aby sprawował on wyłączną władzę na tym terytorium, rezolucja RB ONZ nr 1701 (2006) zakazuje między innymi sprzedaży lub dostarczania uzbrojenia i pokrewnego sprzętu wszelkiego rodzaju, jak również zapewniania szkoleń technicznych lub pomocy związanej z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacją lub używaniem uzbrojenia i pokrewnego sprzętu jakiemukolwiek podmiotowi lub jakiejkolwiek osobie w Libanie, jeśli rząd Libanu lub – w ramach wykonywania swojej misji – UNIFIL nie wydały zezwolenia na powyższe działania.

a) zapewniania pomocy technicznej, usług pośrednictwa i innych usług związanych z działaniami wojskowymi oraz z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacją i korzystaniem z uzbrojenia i pokrewnego sprzętu wszelkiego rodzaju, w tym broni i amunicji, pojazdów wojskowych i wyposażenia wojskowego, wyposażenia paramilitarnego i części zamiennych do nich, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi w Libanie, lub do użytku na jego terytorium; b) zapewniania finansowania lub pomocy finansowej związanej z działaniami wojskowymi, w tym w szczególności dotacji, pożyczek i ubezpieczenia kredytów wywozowych na wszelkiego rodzaju sprzedaż, dostarczanie, transfer lub wywóz uzbrojenia i pokrewnego sprzętu, lub też zapewniania związanej z tym pomocy technicznej, usług pośrednictwa i innych usług, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi w Libanie, lub do wykorzystania na jego terytorium; c) świadomego lub umyślnego uczestniczenia w działaniach, których celem lub skutkiem jest obejście zakazów, określonych w lit. a) lub b). Artykuł 2 1. Artykuł 1 nie ma zastosowania do sprzedaży, dostarczania, transferu lub wywozu uzbrojenia i pokrewnego sprzętu lub zapewniania pomocy technicznej, finansowania i pomocy finansowej, usług pośrednictwa i innych usług odnoszących się do uzbrojenia i pokrewnego sprzętu, pod warunkiem że: a) towary lub usługi nie są dostarczane, bezpośrednio lub pośrednio, dla oddziałów milicji, do których rozbrojenia wezwała Rada Bezpieczeństwa ONZ w swoich rezolucjach nr 1559 (2004) i 1680 (2006); oraz

(3)

Zakaz zapewniania pomocy związanej ze sprzedażą lub dostarczaniem uzbrojenia i pokrewnego sprzętu powinien również obejmować finansowanie i pomoc finansową.

(4)

Wprowadzenie w życie niektórych środków wymaga działania Wspólnoty,

16.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 253/37

b) na transakcję udzielił zezwolenia rząd Libanu lub UNIFIL; lub c) towary lub usługi są przeznaczone na użytek UNIFIL w ramach pełnienia ich misji lub na użytek libańskich sił zbrojnych. 2. Sprzedaż, dostarczanie, transfer lub wywóz uzbrojenia i pokrewnego sprzętu lub zapewnianie pomocy technicznej, finansowania i pomocy finansowej, usług pośrednictwa i innych usług, o których mowa w ust. 1, wymagają uzyskania zezwolenia udzielanego przez właściwe organy państw członkowskich. Artykuł 3 Niniejsze wspólne stanowisko staje się skuteczne z dniem jego przyjęcia.

Artykuł 4 Niniejsze wspólne stanowisko poddaje się przeglądowi nie później niż 12 miesięcy po jego przyjęciu, uwzględniając ustalenia Rady Bezpieczeństwa, a następnie co kolejne 12 miesięcy. Artykuł 5 Niniejsze wspólne stanowisko zostaje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. opublikowane

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 września 2006 r. W imieniu Rady

E. TUOMIOJA

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 253 POZ 36 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L253 - 38 z 200616.9.2006

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2004/826/WE z dnia 29 listopada 2004 r. zmieniającej decyzję 2002/887/WE upoważniającą do stosowania odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do naturalnie lub sztucznie zminiaturyzowanych roślin Chamaecyparis Spach, Juniperus L. y Pinus L., pochodzących z Japonii (Dz.U. L 358 z 3.12.2004)

 • Dz. U. L253 - 34 z 200616.9.2006

  Wspólne stanowisko Rady 2006/624/WPZiB z dnia 15 września 2006 r. zmieniające wspólne stanowisko 2005/440/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Demokratycznej Republice Konga

 • Dz. U. L253 - 29 z 200616.9.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/623/WPZiB z dnia 15 września 2006 r. w sprawie utworzenia zespołu UE uczestniczącego w przygotowaniach do ewentualnego ustanowienia międzynarodowej misji cywilnej w Kosowie z elementem funkcji Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (zespół przygotowawczy MMC/SPUE)

 • Dz. U. L253 - 20 z 200616.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2005 r. uznającej koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.3696 – E.ON/MOL) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5593) (1)

 • Dz. U. L253 - 17 z 200616.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1375/2006 z dnia 15 września 2006 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 września 2006 r.

 • Dz. U. L253 - 16 z 200616.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1374/2006 z dnia 15 września 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 48. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L253 - 15 z 200616.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1373/2006 z dnia 15 września 2006 r. ustalające maksymalna kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 16. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L253 - 13 z 200616.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1372/2006 z dnia 15 września 2006 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 16. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L253 - 11 z 200616.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1371/2006 z dnia 15 września 2006 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 16. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L253 - 9 z 200616.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1370/2006 z dnia 15 września 2006 r. wprowadzające odstępstwa od rozporządzeń (WE) nr 800/1999 i (WE) nr 1043/2005 w sprawie produktów wywożonych do Libanu w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L253 - 7 z 200616.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1369/2006 z dnia 15 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L253 - 1 z 200616.9.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1368/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1035/2001 ustanawiające system dokumentacji połowów dla Dissostichus spp.

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.