Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 258 POZ 13

Tytuł:

2006/634/WPZiBDecyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Darfur/3/2006 z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie mianowania doradcy ds. wojskowych Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

Data ogłoszenia:2006-09-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 258 POZ 13

21.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 258/13

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

DECYZJA KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA DARFUR/3/2006 z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie mianowania doradcy ds. wojskowych Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie (2006/634/WPZiB)

KOMITET POLITYCZNY I BEZPIECZEŃSTWA,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 25 ust. 3,

(4)

wojskowych na wniosek Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela (SG/WP) przedstawiony na podstawie rekomendacji SPUE. SG/WP, kierując się rekomendacją SPUE, zaproponował mianowanie pułkownika Marca BOILEAU nowym doradcą SPUE ds. wojskowych. Zgodnie z art. 6 Protokołu w sprawie stanowiska Danii dołączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską Dania nie uczestniczy w opracowywaniu i wprowadzaniu w życie decyzji i działań Unii Europejskiej, które mają wpływ na kwestie obronne,

uwzględniając wspólne działanie Rady 2005/557/WPZiB z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie cywilno-wojskowego działania Unii Europejskiej wspierającego misję Unii Afrykańskiej w regionie Darfur w Sudanie (1), w szczególności jego art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(5)

W dniu 5 lipca 2006 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2006/468/WPZiB (2) przedłużające i zmieniające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie. Specjalny Przedstawiciel Unii Europejskiej (SPUE) w Sudanie zapewnia między innymi koordynację i spójność pomocy udzielanej przez Unię Europejską misji Unii Afrykańskiej w regionie Darfur w Sudanie (AMIS). Zgodnie z art. 5 ust. 2 wspólnego działania 2005/557/WPZiB Komórka Koordynacyjna UE w Addis Abebie (KKA) – składająca się z doradcy ds. politycznych, doradcy ds. wojskowych i doradcy ds. policyjnych – pod zwierzchnictwem SPUE zarządza codzienną koordynacją z wszystkimi właściwymi podmiotami UE oraz z Centrum Kontroli Administracyjnej i Zarządzania (CKAiZ) w ramach struktury dowodzenia Unii Afrykańskiej w Addis Abebie w celu zagwarantowania spójnego i terminowego wsparcia UE na rzecz AMIS. Na podstawie art. 4 wspólnego działania 2005/557/WPZiB Rada upoważniła Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa do mianowania doradcy SPUE ds.

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

(2)

Artykuł 1 Pułkownik Marc BOILEAU zostaje niniejszym mianowany doradcą SPUE ds. wojskowych w Sudanie. Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem 28 lipca 2006 r.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 lipca 2006 r. W imieniu Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa

T. TANNER

(3)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 188 z 20.7.2005, str. 46. (2) Dz.U. L 184 z 6.7.2006, str. 38.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2006 NR 258 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L258 - 7 z 200621.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 15 września 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie obszarów objętych ograniczeniami w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4132) (1)

 • Dz. U. L258 - 5 z 200621.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 19 września 2006 r. w odniesieniu do pomocy finansowej Wspólnoty na rok 2006 z przeznaczeniem na wspólnotowe laboratoria referencyjne ds. brucelozy i pryszczycy (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4124)

 • Dz. U. L258 - 3 z 200621.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1385/2006 z dnia 20 września 2006 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z państw AKP oraz krajów i terytoriów zamorskich w odniesieniu do wniosków złożonych w pierwszych pięciu dniach roboczych września 2006 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 638/2003

 • Dz. U. L258 - 1 z 200621.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1384/2006 z dnia 20 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.