Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 258 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1385/2006 z dnia 20 września 2006 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z państw AKP oraz krajów i terytoriów zamorskich w odniesieniu do wniosków złożonych w pierwszych pięciu dniach roboczych września 2006 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 638/2003

Data ogłoszenia:2006-09-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 258 POZ 3

21.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 258/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1385/2006 z dnia 20 września 2006 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z państw AKP oraz krajów i terytoriów zamorskich w odniesieniu do wniosków złożonych w pierwszych pięciu dniach roboczych września 2006 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 638/2003

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1785/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu (1), uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2286/2002 z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie uzgodnień mających zastosowanie do produktów rolnych i towarów uzyskanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych pochodzących z państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (państw AKP) i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1706/98 (2), uwzględniając decyzję Rady 2001/822/WE z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich ze Wspólnotą Europejską („decyzja o Stowarzyszeniu Zamorskim”) (3), uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 638/2003 z dnia 9 kwietnia 2003 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2286/2002 i decyzji Rady 2001/822/WE w odniesieniu do uzgodnień mających zastosowanie do przywozu ryżu pochodzącego z państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (państw AKP) oraz z krajów i terytoriów zamorskich (KTZ) (4), w szczególności jego art. 17 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (3)

transzy nieobjęte wnioskami o wydanie pozwolenia przenosi się do następnej transzy. Ilości dostępne mogą zostać wykorzystane, we właściwym przypadku, przy przywozie produktów pochodzących z innych państw trzecich, zgodnie z art. 11 ust. 3 i art. 13 rozporządzenia (WE) nr 638/2003. W wyniku analizy ilości, dla których wnioski zostały złożone z tytułu transzy z września 2006 r. należy przewidzieć wydawanie pozwoleń dla ilości zgłoszonych we wnioskach, które podlegają, we właściwym przypadku, zastosowaniu redukcji wyrażonej w procentach i ustalić, jakie całkowite ilości będą dostępne dla różnych kontyngentów,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 1. W odniesieniu do wniosków o pozwolenia na przywóz ryżu, przedłożonych w pierwszych pięciu dniach roboczych września 2006 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 638/2003 i przekazanych Komisji, pozwolenia wydaje się dla ilości zgłoszonych we wnioskach, które podlegają, we właściwym przypadku, zastosowaniu redukcji wyrażonej w procentach, ustalonej w Załączniku do niniejszego rozporządzenia. 2. Ilości dostępne z tytułu transzy z września 2006 r., jakie zostaną przeniesione do następnej transzy i całkowite dostępne ilości dla transzy z października 2006 r. określa się w Załączniku. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 września 2006 r.

Zgodnie z art. 17 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 638/2003 Komisja podejmuje decyzję, w jakim zakresie mogą zostać przyjęte wnioski o wydanie pozwolenia na przywóz. Artykuł 3 ust. 2, art. 5 ust. 2 i art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 638/2003 stanowią, że ilości z danej

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 20 września 2006 r. W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 96. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 247/2006 (Dz.U. L 42 z 14.2.2006, str. 1). (2) Dz.U. L 348 z 21.12.2002, str. 5. (3) Dz.U. L 314 z 30.11.2001, str. 1. (4) Dz.U. L 93 z 10.4.2003, str. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2120/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 22).

L 258/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.9.2006

ZAŁĄCZNIK Redukcje, wyrażone w procentach, którym podlegają ilości wnioskowane z tytułu transzy z września 2006 r. i ilości przeniesione do następnej transzy

Ilość przeniesiona do transzy z października 2006 r. (w tonach) Całkowita dostępna ilość dla transzy z października 2006 r. (w tonach)

Pochodzenie/produkt

Nr porządkowy

Redukcja wyrażona w procentach

AKP (art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 638/2003) — kody CN 1006 10 21 do 1006 10 98, 1006 20 i 1006 30 AKP (art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 638/2003) — kod CN 1006 40 00 KTZ (art. 10 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia (WE) nr 638/2003) — kod CN 1006 a) Antyle Niderlandzkie i Aruba: b) mniej rozwinięte KTZ: AKP/KTZ (art. 13 rozporządzenia (WE) nr 638/2003) — kod CN 1006 (KTZ) — kody CN 1006 10 21, 1006 10 23, 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 92, 1006 10 94, 1006 10 96, 1006 10 98, 1006 20 i 1006 30

(1) Wydane dla ilości zgłoszonej we wniosku.

09.4187

0 (1)

0

0

09.4188

0 (1)

15 448

15 448

09.4189 09.4190 09.4191

0 (1) 0 (1) 0 (1)

16 833,298 10 000 18 649,804

16 833,298 10 000 18 649,804

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 258 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L258 - 13 z 200621.9.2006

  2006/634/WPZiBDecyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Darfur/3/2006 z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie mianowania doradcy ds. wojskowych Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

 • Dz. U. L258 - 7 z 200621.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 15 września 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie obszarów objętych ograniczeniami w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4132) (1)

 • Dz. U. L258 - 5 z 200621.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 19 września 2006 r. w odniesieniu do pomocy finansowej Wspólnoty na rok 2006 z przeznaczeniem na wspólnotowe laboratoria referencyjne ds. brucelozy i pryszczycy (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4124)

 • Dz. U. L258 - 1 z 200621.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1384/2006 z dnia 20 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.