Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 258 POZ 5

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 19 września 2006 r. w odniesieniu do pomocy finansowej Wspólnoty na rok 2006 z przeznaczeniem na wspólnotowe laboratoria referencyjne ds. brucelozy i pryszczycy (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4124)

Data ogłoszenia:2006-09-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 258 POZ 5

Strona 1 z 2
21.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 258/5

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 19 września 2006 r. w odniesieniu do pomocy finansowej Wspólnoty na rok 2006 z przeznaczeniem na wspólnotowe laboratoria referencyjne ds. brucelozy i pryszczycy (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4124)

(Jedynie teksty w językach angielskim i francuskim są autentyczne)

(2006/632/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

92/46/EWG (3) przewiduje wyznaczenie wspólnotowych laboratoriów referencyjnych ds. pryszczycy.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 28 ust. 2, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (2), w szczególności jego art. 32 ust. 7, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 156/2004 z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie pomocy finansowej Wspólnoty dla wspólnotowych laboratoriów referencyjnych zgodnie z art. 28 decyzji 90/424/EWG (4) przewiduje, iż pomoc finansowa Wspólnoty zostaje przyznana, jeżeli zatwierdzone programy pracy są skutecznie realizowane oraz jeśli beneficjenci udzielają wszelkich niezbędnych informacji w określonym terminie.

(4)

Decyzja 90/423/EWG ustanawia procedury regulujące wkład finansowy Wspólnoty w dziedzinę weterynarii. Zgodnie z tą decyzją wspólnotowe laboratoria referencyjne mogą otrzymać pomoc finansową. Dyrektywa Rady 2003/85/WE z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania pryszczycy uchylająca dyrektywę 85/511/EWG i decyzje 89/531/EWG i 91/665/EWG oraz zmieniająca dyrektywę

(5)

W lipcu 2005 r. Komisja wezwała do składania wniosków w celu wyboru i wyznaczenia nowych wspólnotowych laboratoriów referencyjnych. Ocenę wniosków zakończono w grudniu 2005 r., a o wynikach powiadomiono właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich. Kandydatom, którzy pomyślnie przeszli wspomnianą ocenę, wyznaczono nowe funkcje wspólnotowych laboratoriów referencyjnych, włącznie ze wspólnotowymi laboratoriami referencyjnymi ds. brucelozy i pryszczycy.

(2)

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/53/WE (Dz.U. L 29 z 2.2.2006, str. 37). (2) Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 776/2006 (Dz.U. L 136 z 24.5.2006, str. 3). (3) Dz.U. L 306 z 22.11.2003, str. 1. Dyrektywa zmieniona decyzją Komisji 2005/615/WE (Dz.U. L 213 z 18.8.2005, str. 14).

W załączniku VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 znajduje się wykaz wspólnotowych laboratoriów referencyjnych ds. zdrowia zwierząt i żywych zwierząt. Rozporządzenie to, zmienione rozporządzeniem (WE) nr 776/2006, ustanawia AFSSA – Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses – we Francji za wspólnotowe laboratorium referencyjne ds. brucelozy w zakresie funkcji i zadań przewidzianych w art. 32 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 882/2004.

(4) Dz.U. L 27 z 30.1.2004, str. 5.

L 258/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.9.2006

(6)

Decyzja Komisji 2006/393/WE z dnia 31 maja 2006 r. dotycząca wyznaczenia wspólnotowego laboratorium referencyjnego ds. pryszczycy (1) wyznaczyła Institute for Animal Health (Instytut ds. Zdrowia Zwierząt), Pirbright Laboratory (Laboratorium Pirbright), sponsorowane przez Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC) – Radę ds. Badań Biologicznych i Biotechnologicznych w Zjednoczonym Królestwie – jako wspólnotowe laboratorium referencyjne ds.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 258 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L258 - 13 z 200621.9.2006

  2006/634/WPZiBDecyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Darfur/3/2006 z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie mianowania doradcy ds. wojskowych Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

 • Dz. U. L258 - 7 z 200621.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 15 września 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie obszarów objętych ograniczeniami w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4132) (1)

 • Dz. U. L258 - 3 z 200621.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1385/2006 z dnia 20 września 2006 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z państw AKP oraz krajów i terytoriów zamorskich w odniesieniu do wniosków złożonych w pierwszych pięciu dniach roboczych września 2006 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 638/2003

 • Dz. U. L258 - 1 z 200621.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1384/2006 z dnia 20 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.