Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 258 POZ 7

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 15 września 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie obszarów objętych ograniczeniami w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4132) (1)

Data ogłoszenia:2006-09-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 258 POZ 7

Strona 1 z 3
21.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 258/7

DECYZJA KOMISJI z dnia 15 września 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie obszarów objętych ograniczeniami w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4132)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/633/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

strzeniania się choroby przemieszczanie zwierząt podatnych na tę chorobę do strefy nadzoru powinno być dozwolone pod nadzorem właściwych organów.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 2000/75/WE z dnia 20 listopada 2000 r. ustanawiającą przepisy szczególne dotyczące kontroli i zwalczania choroby niebieskiego języka (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1 akapit drugi, art. 8 ust. 2 lit. d) i ust. 3, art. 9 ust. 1 lit. c) oraz art. 19 akapit trzeci, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (6)

Na wniosek właściwego organu Niderlandów niezbędne są nieznaczne zmiany dotyczące wyznaczenia stref zamkniętych w odniesieniu do Niderlandów.

(7)

W celu zapobieżenia dalszemu rozprzestrzenieniu się choroby niniejsza decyzja powinna być zastosowana w trybie pilnym.

Dyrektywa Rady 2000/75/WE ustanawia zasady kontroli i środki zwalczania choroby niebieskiego języka we Wspólnocie, w tym także określa strefy ochrony i nadzoru oraz zakaz opuszczania tych stref przez zwierzęta. Decyzja Komisji 2005/393/WE z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie stref ochrony i nadzoru w odniesieniu do choroby niebieskiego języka i warunków dotyczących przemieszczeń z tych stref lub przez te strefy (2) przewiduje wyznaczenie ogólnych obszarów geograficznych, na których państwa członkowskie ustanawiają strefy ochrony i nadzoru („strefy zamknięte”) w odniesieniu do choroby niebieskiego języka. Decyzją 2006/591/WE Komisja wprowadziła zmiany do decyzji 2005/393/WE w zakresie wyznaczenia stref zamkniętych ustanowionych po zgłoszeniu pojawienia się choroby niebieskiego języka przez właściwe organy Niderlandów, Niemiec i Belgii. W dniach 31 sierpnia i 5 września 2006 r., odpowiednio Francja i Niemcy poinformowały Komisję o nowych potwierdzonych przypadkach wystąpienia choroby niebieskiego języka. Zważywszy na nowe ustalenia, należy zmienić decyzję 2005/393/WE w celu zmiany zasięgu strefy zamkniętej uwzględniającej obszar dotknięty tą chorobą. Biorąc pod uwagę środki podjęte przez państwa członkowskie dotknięte tą chorobą, w celu uniknięcia rozprze-

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W decyzji 2005/393/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) Artykuł 2 otrzymuje następujące brzmienie:

(3)

„Artykuł 2 Wyznaczanie stref zamkniętych Strefy zamknięte są wyznaczone na terenie ogólnych obszarów geograficznych wymienionych w załączniku I dla stref A, B, C, D, E i F.

(4)

W odniesieniu do tych stref zamkniętych zwolnienie z zakazu opuszczania przyznaje się jedynie zgodnie z art. 3, 4, 5 i 6.

(5)

(1) Dz.U. L 327 z 22.12.2000, str. 74. (2) Dz.U. L 130 z 24.5.2005, str. 22. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/591/WE (Dz.U. L 240 z 2.9.2006, str. 15).

W przypadku strefy zamkniętej E przemieszczanie żywych zwierząt z gatunku przeżuwaczy pomiędzy Hiszpanią i Portugalią odbywa się za zgodą zainteresowanych właściwych organów wydawaną na podstawie umowy dwustronnej.

L 258/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.9.2006

W przypadku strefy zamkniętej F zezwala się na przemieszczanie żywych zwierząt z gatunków podatnych na chorobę niebieskiego języka, ich nasienia, komórek jajowych i zarodków w obrębie strefy. Jednakże w przypadku państw członkowskich, które ustanowiły strefę nadzoru, przemieszczanie do tej strefy może odbywać się jedynie za zgodą właściwego organu miejsca przeznaczenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 258 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L258 - 13 z 200621.9.2006

  2006/634/WPZiBDecyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Darfur/3/2006 z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie mianowania doradcy ds. wojskowych Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

 • Dz. U. L258 - 5 z 200621.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 19 września 2006 r. w odniesieniu do pomocy finansowej Wspólnoty na rok 2006 z przeznaczeniem na wspólnotowe laboratoria referencyjne ds. brucelozy i pryszczycy (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4124)

 • Dz. U. L258 - 3 z 200621.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1385/2006 z dnia 20 września 2006 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z państw AKP oraz krajów i terytoriów zamorskich w odniesieniu do wniosków złożonych w pierwszych pięciu dniach roboczych września 2006 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 638/2003

 • Dz. U. L258 - 1 z 200621.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1384/2006 z dnia 20 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.