Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 26 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 161/2006 z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 950/2001 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów folii aluminiowej pochodzących między innymi z Rosji

Data ogłoszenia:2006-01-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 26 POZ 1

Strona 1 z 3
31.1.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 26/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 161/2006 z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 950/2001 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów folii aluminiowej pochodzących między innymi z Rosji

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 11 ust. 3, uwzględniając wniosek przedłożony przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:

A. PROCEDURA (4)

których określono obowiązujące obecnie środki, uległy zmianie i że zmiana ta ma charakter trwały. Ponadto spółka Sayanal podniosła zarzut i uprawdopodobniła, iż porównanie wartości normalnej opartej na swych kosztach własnych lub cenach krajowych z cenami eksportowymi do Wspólnoty prowadziłoby do zmniejszenia dumpingu znacznie poniżej poziomu obowiązujących środków (tj. 14,9 %). Dlatego też, zdaniem Sayanal, dalsze nakładanie środków na obowiązującym obecnie poziomie opartym na wcześniej określonym poziomie dumpingu nie jest już konieczne w celu skompensowania dumpingu. 3. Wszczęcie dochodzenia Stwierdziwszy, po konsultacji z Komitetem Doradczym, iż istnieją wystarczające powody do wszczęcia częściowego przeglądu okresowego, Komisja zawiadomieniem opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (5) wszczęła częściowy przegląd okresowy, którego zakres był ograniczony do zbadania dumpingu zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego i rozpoczęła dochodzenie. Komisja oficjalnie powiadomiła wnioskodawcę oraz przedstawicieli kraju wywozu o wszczęciu przeglądu okresowego. Stronom objętym dochodzeniem dano możliwość przedstawienia swoich opinii w formie pisemnej i złożenia wniosku o wysłuchanie. Komisja wysłała wnioskodawcy kwestionariusz i otrzymała odpowiedź w wyznaczonym terminie. Komisja zgromadziła i zweryfikowała wszelkie informacje, jakie uznała za niezbędne dla celów określenia dumpingu oraz przeprowadziła wizyty weryfikacyjne w siedzibach następujących przedsiębiorstw: — Sayanal, Sajanogorsk, Rosja oraz przedsiębiorstwa z nią powiązane w ramach grupy Rusal: — SAZ, Sajanogorsk, Rosja (huta aluminium), — Rusal Sayanskaya Folga, Dmitrow, Rosja (obróbka małych rolek), — Trading House Russian Foil, Moskwa, Rosja,

(5) Dz.U. C 285 z 23.11.2004, str. 3.

1. Obowiązujące środki

(1)

W następstwie dochodzenia („dochodzenie pierwotne”) Rada rozporządzeniem (WE) nr 950/2001 (2) nałożyła ostateczne cło antydumpingowe w wysokości 14,9 % na przywóz niektórych rodzajów folii aluminiowej („AHF”) pochodzących z Rosji. W następstwie przyjęcia zobowiązania złożonego przez rosyjskiego producenta eksportującego – spółki akcyjnej „United Company Siberian Aluminium”, która następnie zmieniła nazwę (3) na Open Joint Stock Rusal Sayanal („Sayanal”), przywóz od tego eksportera został wyłączony z cła antydumpingowego decyzją Komisji 2001/381/WE (4). 2. Wniosek o przeprowadzenie przeglądu okresowego

(5)

(6)

(2)

Z wnioskiem o przeprowadzenie przeglądu okresowego rozporządzenia (WE) nr 950/2001 wystąpiła spółka Sayanal – producent eksportujący AHF, objęty zobowiązaniem cenowym i będący częścią grupy kapitałowej Russian Aluminium („Rusal”). W swoim wniosku złożonym na mocy art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego, spółka Sayanal twierdziła, że okoliczności dotyczące dumpingu, na podstawie

(3)

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 17). (2) Dz.U. L 134 z 17.5.2001, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 998/2004 (Dz.U. L 183 z 20.5.2004, str. 4). (3) Patrz: zawiadomienie 2004/C 193/03, Dz.U. C 193 z 29.7.2004, str. 3. (4) Dz.U. L 134 z 17.5.2001, str. 67.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 26 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L26 - 29 z 200631.1.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 143/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. ustalającego refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu (  Dz.U. L 23 z dnia 27.1.2006)

 • Dz. U. L26 - 28 z 200631.1.2006

  Wspólne stanowisko Rady 2006/51/WPZiB z dnia 30 stycznia 2006 r. odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L26 - 24 z 200631.1.2006

  Wspólne stanowisko Rady 2006/50/WPZiB z dnia 30 stycznia 2006 r. rozszerzające i zmieniające wspólne stanowisko 2004/133/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko ekstremistom z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (FYROM)

 • Dz. U. L26 - 21 z 200631.1.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/49/WPZiB z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L26 - 20 z 200631.1.2006

  Decyzja Komisji z dnia 27 stycznia 2006 r. zmieniająca decyzję 2004/233/WE w zakresie wykazu laboratoriów upoważnionych do sprawdzania skuteczności szczepionki przeciw wściekliźnie u określonych domowych zwierząt mięsożernych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 122) (1)

 • Dz. U. L26 - 17 z 200631.1.2006

  Decyzja Komisji z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie wprowadzania do obrotu, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, produktu z kukurydzy (Zea Mays L., hybryda MON 863 × MON 810) genetycznie zmodyfikowanej w celu uzyskania odporności na kukurydzianą stonkę korzeniową oraz niektóre szkodniki z rzędu Lepidoptera (Łuskoskrzydłe) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5980)

 • Dz. U. L26 - 14 z 200631.1.2006

  Decyzja nr 3/2005 Komitetu Współpracy Celnej AKP–WE z dnia 13 stycznia 2006 r. wprowadzająca odstępstwo od definicji pojęcia „produktów pochodzących” w celu uwzględnienia specyficznej sytuacji Królestwa Suazi związanej z produkcją przędzy rdzeniowej

 • Dz. U. L26 - 13 z 200631.1.2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2005 r. uchylająca decyzję 2001/381/WE przyjmującą zobowiązanie złożone w związku z przywozem do Wspólnoty niektórych rodzajów folii aluminiowej pochodzących z Rosji

 • Dz. U. L26 - 11 z 200631.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 165/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. zmieniające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych z stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 94/2006

 • Dz. U. L26 - 9 z 200631.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 164/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 93/2006

 • Dz. U. L26 - 7 z 200631.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 163/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L26 - 5 z 200631.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 162/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.