Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 26 POZ 13

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2005 r. uchylająca decyzję 2001/381/WE przyjmującą zobowiązanie złożone w związku z przywozem do Wspólnoty niektórych rodzajów folii aluminiowej pochodzących z Rosji

Data ogłoszenia:2006-01-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 26 POZ 13

31.1.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 26/13

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 grudnia 2005 r. uchylająca decyzję 2001/381/WE przyjmującą zobowiązanie złożone w związku z przywozem do Wspólnoty niektórych rodzajów folii aluminiowej pochodzących z Rosji (2006/45/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 8, po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:

A. WCZEŚNIEJSZA PROCEDURA (1)

Ustalenia dokonane w toku przeglądu, przedstawione szczegółowo w rozporządzeniu Rady (WE) nr 161/2006 (6) wykazały, że spółka Sayanal nie stosuje już dumpingu. W rezultacie, w drodze wspomnianego powyżej rozporządzenia, stawka celna mająca zastosowanie do przywozu AHF od spółki Sayanal została ustalona na poziomie 0 %. W związku z powyższym należy uchylić decyzję 2001/381/WE, w drodze której Komisja przyjęła zobowiązanie ze strony spółki Sayanal,

(4)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Rozporządzeniem (WE) nr 950/2001 (2) Rada nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów folii aluminiowej („AHF”) pochodzących między innymi z Rosji. Decyzją 2001/381/WE (3) Komisja przyjęła zobowiązanie złożone przez rosyjskiego producenta eksportującego Joint Stock Company „United Company Siberian Aluminium”, który następnie zmienił nazwę (4) na Open Joint Stock Company Rusal Sayanal („Sayanal”).

B. UCHYLENIE DECYZJI 2001/381/WE

Artykuł 1 Niniejszym uchyla się decyzję 2001/381/WE. Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 grudnia 2005 r. W imieniu Komisji

Peter MANDELSON

(2)

W odpowiedzi na wniosek złożony przez spółkę Sayanal Komisja wszczęła (5) częściowy przegląd okresowy, którego zakres był ograniczony do zbadania dumpingu, zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego.

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12). (2) Dz.U. L 134 z 17.5.2001, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 998/2004 (Dz.U. L 183 z 20.5.2004, str. 4). (3) Dz.U. L 134 z 17.5.2001, str. 67. (4) Patrz: zawiadomienie 2004/C 193/03, Dz.U. C 193 z 29.7.2004, str. 3. (5) Dz.U. C 285 z 23.11.2004, str. 3.

(6) Patrz: str. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 26 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L26 - 29 z 200631.1.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 143/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. ustalającego refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu (  Dz.U. L 23 z dnia 27.1.2006)

 • Dz. U. L26 - 28 z 200631.1.2006

  Wspólne stanowisko Rady 2006/51/WPZiB z dnia 30 stycznia 2006 r. odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L26 - 24 z 200631.1.2006

  Wspólne stanowisko Rady 2006/50/WPZiB z dnia 30 stycznia 2006 r. rozszerzające i zmieniające wspólne stanowisko 2004/133/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko ekstremistom z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (FYROM)

 • Dz. U. L26 - 21 z 200631.1.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/49/WPZiB z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L26 - 20 z 200631.1.2006

  Decyzja Komisji z dnia 27 stycznia 2006 r. zmieniająca decyzję 2004/233/WE w zakresie wykazu laboratoriów upoważnionych do sprawdzania skuteczności szczepionki przeciw wściekliźnie u określonych domowych zwierząt mięsożernych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 122) (1)

 • Dz. U. L26 - 17 z 200631.1.2006

  Decyzja Komisji z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie wprowadzania do obrotu, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, produktu z kukurydzy (Zea Mays L., hybryda MON 863 × MON 810) genetycznie zmodyfikowanej w celu uzyskania odporności na kukurydzianą stonkę korzeniową oraz niektóre szkodniki z rzędu Lepidoptera (Łuskoskrzydłe) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5980)

 • Dz. U. L26 - 14 z 200631.1.2006

  Decyzja nr 3/2005 Komitetu Współpracy Celnej AKP–WE z dnia 13 stycznia 2006 r. wprowadzająca odstępstwo od definicji pojęcia „produktów pochodzących” w celu uwzględnienia specyficznej sytuacji Królestwa Suazi związanej z produkcją przędzy rdzeniowej

 • Dz. U. L26 - 11 z 200631.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 165/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. zmieniające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych z stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 94/2006

 • Dz. U. L26 - 9 z 200631.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 164/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 93/2006

 • Dz. U. L26 - 7 z 200631.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 163/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L26 - 5 z 200631.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 162/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L26 - 1 z 200631.1.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 161/2006 z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 950/2001 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów folii aluminiowej pochodzących między innymi z Rosji

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.