Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 26 POZ 14

Tytuł:

Decyzja nr 3/2005 Komitetu Współpracy Celnej AKP–WE z dnia 13 stycznia 2006 r. wprowadzająca odstępstwo od definicji pojęcia „produktów pochodzących” w celu uwzględnienia specyficznej sytuacji Królestwa Suazi związanej z produkcją przędzy rdzeniowej

Data ogłoszenia:2006-01-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 26 POZ 14

L 26/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.1.2006

DECYZJA NR 3/2005 KOMITETU WSPÓŁPRACY CELNEJ AKP–WE z dnia 13 stycznia 2006 r. wprowadzająca odstępstwo od definicji pojęcia „produktów pochodzących” w celu uwzględnienia specyficznej sytuacji Królestwa Suazi związanej z produkcją przędzy rdzeniowej (2006/46/WE)

KOMITET WSPÓŁPRACY CELNEJ AKP–WE, (6)

uwzględniając Umowę o partnerstwie AKP–WE podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., w szczególności art. 38 protokołu nr 1 do jej załącznika V,

Ze względu na fakt, iż zgodnie z art. 37 umowy o partnerstwie AKP–WE nowe ustalenia handlowe wejdą w życie przed dniem 1 stycznia 2008 r., nie istnieje możliwość przyznania odstępstwa na okres 5 lat. Niniejszą decyzję stosuje się zatem od dnia 1 kwietnia 2006 r. do końca 2007 r. w oczekiwaniu na przyjęcie nowych ustaleń handlowych.

a także mając na uwadze, co następuje:

(7) (1)

Artykuł 38 ust. 1 wyżej wymienionego protokołu przewiduje przyznanie odstępstwa od reguł pochodzenia, w przypadkach gdy jest to uzasadnione rozwojem istniejącej bądź powstaniem nowej gałęzi przemysłu.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 38, należy przyznać Królestwu Suazi odstępstwo na 1 300 ton przędzy rdzeniowej rocznie w okresie od dnia 1 kwietnia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.,

STANOWI, CO NASTĘPUJE: (2)

Dnia 10 maja 2001 r. przyjęto decyzję nr 3/2001 Komitetu Współpracy Celnej AKP–WE wprowadzającą odstępstwo od pojęcia „produkty pochodzące” w celu uwzględnienia specyficznej sytuacji Królestwa Suazi związanej z produkcją przędzy rdzeniowej (1) (pozycja HS 5206.22, 5206.42, 5402.52 oraz 5402.62). Odstępstwo przewidziane w art. 1 tej decyzji stosuje się w okresie od dnia 1 kwietnia 2001 r. do dnia 31 marca 2006 r.

Artykuł 1 Na zasadzie odstępstwa od postanowień szczególnych ujętych w wykazie znajdującym się w załączniku II do protokołu nr 1 załącznika V do umowy o partnerstwie AKP–WE, przędzę rdzeniową objętą pozycjami HS nr 5206.22, 5206.42, 5402.52 oraz 5402.62, wyprodukowaną w Suazi z materiałów niepochodzących, uznaje się za pochodzącą z Suazi zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji.

(3)

W związku z wygaśnięciem tego przepisu w dniu 8 lipca 2005 r. państwa AKP wystąpiły w imieniu Królestwa Suazi z wnioskiem o przyznanie nowego odstępstwa od zawartych w umowie o partnerstwie AKP–WE reguł pochodzenia w odniesieniu do produkowanej w Suazi przędzy rdzeniowej, dla rocznych ilości 1 300 ton przez okres 5 lat i przywożonych do Wspólnoty począwszy od dnia 1 kwietnia 2006 r.

Artykuł 2 Odstępstwo przewidziane w art. 1 ma zastosowanie do produktów oraz ilości określonych w Załączniku do niniejszej decyzji, przywożonych do Wspólnoty z Suazi w okresie od dnia 1 kwietnia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

(4)

Wnioskowane odstępstwo znajduje uzasadnienie w postanowieniach art. 38 ust. 5 i 6, w szczególności w odniesieniu do rozwoju istniejącego przemysłu w Suazi oraz ze względu na fakt, iż kraj występujący o odstępstwo jest krajem śródlądowym, a zasady kumulacji pochodzenia nie mają zastosowania.

Artykuł 3 Komisja zarządza ilościami określonymi w Załączniku, a w celu skutecznego zarządzania nimi może podjąć niezbędne postępowanie administracyjne. Artykuły 308a, 308b i 308c rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 (2) dotyczącego zarządzania kontyngentami taryfowymi są stosowane mutatis mutandis w odniesieniu do zarządzania ilościami, o których mowa w Załączniku.

(2) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 883/2005 (Dz.U. L 148 z 11.6.2005, str. 5).

(5)

Mając na względzie przewidziane wielkości przywozu, odstępstwo nie spowoduje poważnych szkód dla istniejącego przemysłu wspólnotowego z zastrzeżeniem, że zostaną spełnione określone warunki dotyczące ilości, nadzoru oraz czasu obowiązywania.

(1) Dz.U. L 144 z 30.5.2001, str. 35.

31.1.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 26/15

Artykuł 4 1. Władze celne Suazi podejmą niezbędne kroki celem przeprowadzenia kontroli ilościowych wywozu produktów, o których mowa w art. 1. W tym celu wszelkie świadectwa, które wystawiają zgodnie z niniejszą decyzją, będą zawierać odniesienie do niej. 2. Właściwe władze Suazi przekazują Komisji co trzy miesiące oświadczenie o ilościach objętych świadectwami przewozowymi EUR.1, wystawionymi zgodnie z niniejszą decyzją oraz numery seryjne tych świadectw. Artykuł 5 Pole nr 7 świadectw EUR.1 wystawionych na mocy niniejszej decyzji zawiera zapis:

Artykuł 6 Państwa AKP, Państwa Członkowskie i Wspólnota Europejska podejmują niezbędne środki w celu wdrożenia niniejszej decyzji. Artykuł 7 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 kwietnia 2006 r.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 stycznia 2006 r. W imieniu Komitetu Współpracy Celnej AKP–WE

Robert VERRUE Peter H. KATJAVIVI

„Derogation – Decision No 3/2005”.

Współprzewodniczący

L 26/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.1.2006

ZAŁĄCZNIK Suazi

Numer porządkowy Pozycja HS Opis towarów Okres Ilości

09.1698

5206.22 5206.42 5402.52 5402.62

Przędza rdzeniowa

1.4.2006 do 31.3.2007 1.4.2007 do 31.12.2007

1 300 ton 975 ton

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 26 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L26 - 29 z 200631.1.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 143/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. ustalającego refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu (  Dz.U. L 23 z dnia 27.1.2006)

 • Dz. U. L26 - 28 z 200631.1.2006

  Wspólne stanowisko Rady 2006/51/WPZiB z dnia 30 stycznia 2006 r. odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L26 - 24 z 200631.1.2006

  Wspólne stanowisko Rady 2006/50/WPZiB z dnia 30 stycznia 2006 r. rozszerzające i zmieniające wspólne stanowisko 2004/133/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko ekstremistom z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (FYROM)

 • Dz. U. L26 - 21 z 200631.1.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/49/WPZiB z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L26 - 20 z 200631.1.2006

  Decyzja Komisji z dnia 27 stycznia 2006 r. zmieniająca decyzję 2004/233/WE w zakresie wykazu laboratoriów upoważnionych do sprawdzania skuteczności szczepionki przeciw wściekliźnie u określonych domowych zwierząt mięsożernych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 122) (1)

 • Dz. U. L26 - 17 z 200631.1.2006

  Decyzja Komisji z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie wprowadzania do obrotu, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, produktu z kukurydzy (Zea Mays L., hybryda MON 863 × MON 810) genetycznie zmodyfikowanej w celu uzyskania odporności na kukurydzianą stonkę korzeniową oraz niektóre szkodniki z rzędu Lepidoptera (Łuskoskrzydłe) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5980)

 • Dz. U. L26 - 13 z 200631.1.2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2005 r. uchylająca decyzję 2001/381/WE przyjmującą zobowiązanie złożone w związku z przywozem do Wspólnoty niektórych rodzajów folii aluminiowej pochodzących z Rosji

 • Dz. U. L26 - 11 z 200631.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 165/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. zmieniające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych z stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 94/2006

 • Dz. U. L26 - 9 z 200631.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 164/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 93/2006

 • Dz. U. L26 - 7 z 200631.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 163/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L26 - 5 z 200631.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 162/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L26 - 1 z 200631.1.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 161/2006 z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 950/2001 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów folii aluminiowej pochodzących między innymi z Rosji

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.