Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 26 POZ 17

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie wprowadzania do obrotu, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, produktu z kukurydzy (Zea Mays L., hybryda MON 863 × MON 810) genetycznie zmodyfikowanej w celu uzyskania odporności na kukurydzianą stonkę korzeniową oraz niektóre szkodniki z rzędu Lepidoptera (Łuskoskrzydłe) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5980)

Data ogłoszenia:2006-01-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 26 POZ 17

Strona 1 z 3
31.1.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 26/17

DECYZJA KOMISJI z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie wprowadzania do obrotu, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, produktu z kukurydzy (Zea Mays L., hybryda MON 863 × MON 810) genetycznie zmodyfikowanej w celu uzyskania odporności na kukurydzianą stonkę korzeniową oraz niektóre szkodniki z rzędu Lepidoptera (Łuskoskrzydłe) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5980)

(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny)

(2006/47/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

dla organizmów genetycznie zmodyfikowanych (3), kukurydzy MON 863 × MON 810 został przypisany niepowtarzalny identyfikator (MON-ØØ863-5×MONØØ81Ø-6).

uwzględniając dyrektywę 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylającą dyrektywę Rady 90/220/EWG (1), w szczególności jej art. 18 ust. 1 akapit pierwszy,

(3)

Pierwotne zgłoszenie obejmowało przywóz i stosowanie jak w przypadku wszelkich innych ziaren kukurydzy, włącznie ze stosowaniem jako pasza, z wyjątkiem stosowania w charakterze żywności oraz uprawy we Wspólnocie odmian pochodzących ze zdarzenia transformacyjnego MON 863 i hybrydy MON 863 × MON 810.

po konsultacji z Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy dyrektywy 2001/18/WE wprowadzanie do obrotu produktu zawierającego lub złożonego z genetycznie zmodyfikowanego organizmu lub połączenia genetycznie zmodyfikowanych organizmów wymaga uzyskania pisemnego zezwolenia właściwego organu Państwa Członkowskiego, zgodnie z procedurą ustanowioną w wymienionej dyrektywie.

Zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 14 dyrektywy 2001/18/WE właściwy organ Niemiec sporządził sprawozdanie z oceny, które w kwietniu 2003 r. zostało przekazane Komisji. Komisja przekazała pełne zgłoszenie oraz sprawozdanie z oceny pozostałym Państwom Członkowskim w maju 2003 r. W sprawozdaniu z oceny stwierdzono, że dotychczas nie ma powodów stanowiących podstawę do wstrzymania zezwolenia na wprowadzenie do obrotu kukurydzy MON 863 oraz kukurydzy MON 863 × MON 810, jeśli spełnione są szczególne warunki.

(5)

Właściwe organy innych Państw Członkowskich zgłosiły sprzeciw wobec wprowadzenia do obrotu MON 863 oraz MON 863 × MON 810.

(2)

Monsanto Europe S.A. złożyło właściwemu organowi Niemiec zgłoszenie dotyczące wprowadzenia do obrotu dwóch genetycznie zmodyfikowanych produktów z kukurydzy (Zea mays L., linia MON 863 i hybryda MON 863 × MON 810) (sygn. C/DE/02/9). Do celów rozporządzenia (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. dotyczącego możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniającego dyrektywę 2001/18/WE (2) i rozporządzenia Komisji (WE) nr 65/2004 z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie ustanowienia systemu opracowywania i przypisywania niepowtarzalnych identyfikatorów

(6)

Wprowadzenie do obrotu kukurydzy MON 810 jest dozwolone zgodnie z decyzją Komisji 98/294/WE z dnia 22 kwietnia 1998 r. dotyczącą wprowadzenia do obrotu zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy (Zea mays L., linia MON 810), w zastosowaniu dyrektywy Rady 90/220/EWG (4). Wprowadzenie do obrotu kukurydzy MON 863 jest dozwolone zgodnie z decyzją Komisji z dnia 8 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzania do obrotu, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, produktu z kukurydzy (Zea Mays L., linia MON 863) genetycznie zmodyfikowanej w celu uzyskania odporności na kukurydzianą stonkę korzeniową (5).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 26 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L26 - 29 z 200631.1.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 143/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. ustalającego refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu (  Dz.U. L 23 z dnia 27.1.2006)

 • Dz. U. L26 - 28 z 200631.1.2006

  Wspólne stanowisko Rady 2006/51/WPZiB z dnia 30 stycznia 2006 r. odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L26 - 24 z 200631.1.2006

  Wspólne stanowisko Rady 2006/50/WPZiB z dnia 30 stycznia 2006 r. rozszerzające i zmieniające wspólne stanowisko 2004/133/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko ekstremistom z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (FYROM)

 • Dz. U. L26 - 21 z 200631.1.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/49/WPZiB z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L26 - 20 z 200631.1.2006

  Decyzja Komisji z dnia 27 stycznia 2006 r. zmieniająca decyzję 2004/233/WE w zakresie wykazu laboratoriów upoważnionych do sprawdzania skuteczności szczepionki przeciw wściekliźnie u określonych domowych zwierząt mięsożernych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 122) (1)

 • Dz. U. L26 - 14 z 200631.1.2006

  Decyzja nr 3/2005 Komitetu Współpracy Celnej AKP–WE z dnia 13 stycznia 2006 r. wprowadzająca odstępstwo od definicji pojęcia „produktów pochodzących” w celu uwzględnienia specyficznej sytuacji Królestwa Suazi związanej z produkcją przędzy rdzeniowej

 • Dz. U. L26 - 13 z 200631.1.2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2005 r. uchylająca decyzję 2001/381/WE przyjmującą zobowiązanie złożone w związku z przywozem do Wspólnoty niektórych rodzajów folii aluminiowej pochodzących z Rosji

 • Dz. U. L26 - 11 z 200631.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 165/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. zmieniające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych z stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 94/2006

 • Dz. U. L26 - 9 z 200631.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 164/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 93/2006

 • Dz. U. L26 - 7 z 200631.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 163/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L26 - 5 z 200631.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 162/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L26 - 1 z 200631.1.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 161/2006 z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 950/2001 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów folii aluminiowej pochodzących między innymi z Rosji

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.