Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 26 POZ 21

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2006/49/WPZiB z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

Data ogłoszenia:2006-01-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 26 POZ 21

Strona 1 z 3
31.1.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 26/21

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2006/49/WPZiB z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (7)

SPUE będzie wykonywał swój mandat w sytuacji, która może ulec pogorszeniu i zaszkodzić celom WPZiB określonym w art. 11 Traktatu o Unii Europejskiej,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, art. 18 ust. 5 i art. 23 ust. 2,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

a także mając na uwadze, co następuje:

Artykuł 1 Pan Christian SCHWARZ-SCHILLING zostaje niniejszym mianowany specjalnym przedstawicielem Unii Europejskiej (SPUE) w Bośni i Hercegowinie ze skutkiem od dnia 1 lutego 2006 r. do dnia 28 lutego 2007 r. Artykuł 2

(1)

Mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (SPUE) w Bośni i Hercegowinie (BiH), określony we wspólnym działaniu 2004/569/WPZiB (1) z dnia 12 lipca 2004 r., wygasa w dniu 28 lutego 2006 r.

(2)

W dniu 24 listopada 2005 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2005/824/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie (2), które przewiduje kontynuację EUPM po dostosowaniu jej mandatu oraz wielkości.

(3)

W dniu 14 grudnia 2005 r. Komitet Sterujący Rady ds. Zaprowadzania Pokoju mianował pana Christiana Schwarza-Schillinga wysokim przedstawicielem w Bośni i Hercegowinie jako następcę lorda Ashdowna, ze skutkiem od dnia 1 lutego 2006 r.

Mandat SPUE opiera się na celach polityki UE w BiH. Cele te koncentrują się wokół stałego postępu we wprowadzaniu Ogólnej umowy ramowej na rzecz pokoju w Bośni i Hercegowinie (GFAP) zgodnie z Planem wprowadzania misji Biura Wysokiego Przedstawiciela oraz wokół postępu w procesie stabilizacji i stowarzyszenia w celu zapewnienia stabilnej, sprawnie funkcjonującej, spokojnej i wieloetnicznej BiH, utrzymującej przyjazne stosunki sąsiedzkie i pozostającej nieodwracalnie na drodze prowadzącej do członkostwa w UE. Artykuł 3 Dla osiągnięcia celów polityki UE w BiH mandat SPUE obejmuje:

(4)

Pan Christian Schwarz-Schilling powinien zostać mianowany nowym SPUE w Bośni i Hercegowinie ze skutkiem od dnia 1 lutego 2006 r., a wspólne działanie 2004/569/WPZiB powinno zostać uchylone ze skutkiem od tej samej daty.

a) doradztwo UE i pomoc w procesie politycznym; b) wspieranie całokształtu koordynacji politycznej UE w BiH;

(5)

Na podstawie przeglądu wspólnego działania 2004/569/WPZiB mandat SPUE powinien zostać przedłużony do dnia 28 lutego 2007 r.

(6)

Mandat SPUE powinien być wykonywany w koordynacji z Komisją, aby zapewnić spójność z innymi odpowiednimi działaniami wchodzącymi w zakres kompetencji Wspólnoty.

c) wspieranie ogólnej koordynacji UE oraz udzielanie na miejscu wskazówek politycznych w zakresie wysiłków UE w dziedzinie zwalczania przestępczości zorganizowanej, bez uszczerbku dla wiodącej roli Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w koordynacji aspektów tych wysiłków związanych z policją, a także bez uszczerbku dla wojskowej struktury dowodzenia ALTHEA (EUFOR); d) lokalne doradztwo polityczne dla dowódcy Sił UE, z poszanowaniem działalności Zintegrowanych Jednostek Policji, z której SPUE może korzystać w porozumieniu z dowódcą EUFOR, bez uszczerbku dla struktury dowodzenia;

(1) Dz.U. L 252 z 28.7.2004, str. 7. Wspólne działanie ostatnio zmienione wspólnym działaniem 2005/825/WPZiB (Dz.U. L 307 z 25.11.2005, str. 59 i sprostowanie w Dz.U. L 349 z 31.12.2005, str. 35). (2) Dz.U. L 307 z 25.11.2005, str. 55.

L 26/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.1.2006

e) udział we wzmocnieniu wewnętrznej koordynacji i spójności działań UE w BiH, między innymi poprzez dostarczanie informacji szefom Misji UE, uczestnictwo w regularnych spotkaniach lub wysyłanie na nie przedstawiciela, przewodniczenie grupie koordynującej złożonej ze wszystkich obecnych w terenie podmiotów UE w celu koordynowania aspektów wykonawczych działania UE, a także poprzez udzielanie tym podmiotom wskazówek dotyczących stosunków z władzami BiH;

punktem kontaktowym z Radą. PSC ukierunkowuje działania SPUE w ramach mandatu pod względem strategicznym i politycznym.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 26 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L26 - 29 z 200631.1.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 143/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. ustalającego refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu (  Dz.U. L 23 z dnia 27.1.2006)

 • Dz. U. L26 - 28 z 200631.1.2006

  Wspólne stanowisko Rady 2006/51/WPZiB z dnia 30 stycznia 2006 r. odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L26 - 24 z 200631.1.2006

  Wspólne stanowisko Rady 2006/50/WPZiB z dnia 30 stycznia 2006 r. rozszerzające i zmieniające wspólne stanowisko 2004/133/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko ekstremistom z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (FYROM)

 • Dz. U. L26 - 20 z 200631.1.2006

  Decyzja Komisji z dnia 27 stycznia 2006 r. zmieniająca decyzję 2004/233/WE w zakresie wykazu laboratoriów upoważnionych do sprawdzania skuteczności szczepionki przeciw wściekliźnie u określonych domowych zwierząt mięsożernych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 122) (1)

 • Dz. U. L26 - 17 z 200631.1.2006

  Decyzja Komisji z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie wprowadzania do obrotu, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, produktu z kukurydzy (Zea Mays L., hybryda MON 863 × MON 810) genetycznie zmodyfikowanej w celu uzyskania odporności na kukurydzianą stonkę korzeniową oraz niektóre szkodniki z rzędu Lepidoptera (Łuskoskrzydłe) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5980)

 • Dz. U. L26 - 14 z 200631.1.2006

  Decyzja nr 3/2005 Komitetu Współpracy Celnej AKP–WE z dnia 13 stycznia 2006 r. wprowadzająca odstępstwo od definicji pojęcia „produktów pochodzących” w celu uwzględnienia specyficznej sytuacji Królestwa Suazi związanej z produkcją przędzy rdzeniowej

 • Dz. U. L26 - 13 z 200631.1.2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2005 r. uchylająca decyzję 2001/381/WE przyjmującą zobowiązanie złożone w związku z przywozem do Wspólnoty niektórych rodzajów folii aluminiowej pochodzących z Rosji

 • Dz. U. L26 - 11 z 200631.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 165/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. zmieniające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych z stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 94/2006

 • Dz. U. L26 - 9 z 200631.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 164/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 93/2006

 • Dz. U. L26 - 7 z 200631.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 163/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L26 - 5 z 200631.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 162/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L26 - 1 z 200631.1.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 161/2006 z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 950/2001 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów folii aluminiowej pochodzących między innymi z Rosji

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.