Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 261 POZ 27

Tytuł:

Umowa między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz Radą Ministrów Ukrainy dotycząca współpracy w zakresie pokojowego wykorzystania energii jądrowej

Data ogłoszenia:2006-09-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 261 POZ 27

Strona 1 z 5
22.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 261/27

UMOWA między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz Radą Ministrów Ukrainy dotycząca współpracy w zakresie pokojowego wykorzystania energii jądrowej

EUROPEJSKA WSPÓLNOTA ENERGII ATOMOWEJ (EURATOM), zwana dalej „Wspólnotą”, oraz RADA MINISTRÓW UKRAINY, nazywane również dalej odpowiednio „Stroną” lub „Stronami”, MAJĄC NA WZGLĘDZIE, że umowa o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi a Ukrainą (zwana dalej „umową o partnerstwie i współpracy”), która weszła w życie dnia 1 marca 1998 r., stanowi, iż Strony współpracują w zakresie pokojowego wykorzystania energii jądrowej na podstawie szczegółowych umów, które mają zostać zawarte między Stronami, MAJĄC NA WZGLĘDZIE, że wszystkie państwa członkowskie Wspólnoty oraz Ukraina są stronami Traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, zwanego dalej „traktatem o nierozprzestrzenianiu”, MAJĄC NA WZGLĘDZIE, że Wspólnota, jej państwa członkowskie oraz Ukraina są zobowiązane zagwarantować, że badania, rozwój i wykorzystywanie energii jądrowej w celach pokojowych realizowane będą w sposób zgodny z celami traktatu o nierozprzestrzenianiu, MAJĄC NA WZGLĘDZIE, że środki bezpieczeństwa są stosowane we Wspólnocie zarówno na mocy rozdziału VII Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (zwanego dalej „traktatem Euratom”), jak i na mocy umów w sprawie środków bezpieczeństwa zawartych między Wspólnotą, jej państwami członkowskimi a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej (zwaną dalej „MAEA”), MAJĄC NA WZGLĘDZIE, że środki bezpieczeństwa są stosowane na Ukrainie zgodnie z umową między Ukrainą a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej dotyczącą stosowania środków bezpieczeństwa w związku z Traktatem o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, MAJĄC NA WZGLĘDZIE, że Wspólnota, jej państwa członkowskie oraz Ukraina potwierdzają swoje poparcie dla MAEA i jej wzmocnionego systemu środków bezpieczeństwa, MAJĄC NA WZGLĘDZIE, że podstawa dla współpracy między Stronami w zakresie pokojowego wykorzystania energii jądrowej powinna zostać wzmocniona przez umowę ramową, UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Definicje Na potrzeby niniejszej umowy:

i) osobę prawną utworzoną na mocy Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, Stronę niniejszej umowy; ii) jak również terytoria, do których ma zastosowanie traktat Euratom;

a) „materiał jądrowy” oznacza każdy materiał wyjściowy lub specjalny materiał rozszczepialny odpowiadający definicji tych terminów zawartej w artykule XX statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej;

c) „właściwe organy Stron” oznacza: i) w przypadku Wspólnoty – Komisję Europejską;

b) „Wspólnota” oznacza zarówno:

ii) w przypadku Ukrainy – Ministerstwo Paliw i Energii,

L 261/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.9.2006

lub inne organy, których wyznaczenie Strony w dowolnym czasie notyfikować drugiej Stronie.

mogą

Artykuł 5 Kontrolowana synteza jądrowa Współpraca w dziedzinie kontrolowanej syntezy jądrowej jest prowadzona zgodnie z umową o współpracy w dziedzinie kontrolowanej syntezy jądrowej zawartą między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Radą Ministrów Ukrainy, która weszła w życie dnia 13 listopada 2002 r. Artykuł 6 Inne dziedziny prac badawczo-rozwojowych w obszarze energii jądrowej 1. Za zgodą Stron współpraca może zostać rozszerzona na inne niż wymienione w art. 4 i 5 niniejszej umowy dziedziny prac badawczo-rozwojowych w obszarze energii jądrowej, stanowiące przedmiot wspólnego zainteresowania, jeśli wchodzą one w zakres odpowiednich działań w zakresie badań i rozwoju podejmowanych przez Strony. 2. W przypadku Wspólnoty współpraca w szczególności obejmować następujące dziedziny: może

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 261 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L261 - 35 z 200622.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 września 2006 r. dotycząca wniosku Republiki Litewskiej o możliwość zastosowania obniżonej stawki VAT na dostawy energii cieplnej za pomocą sieci ciepłowniczych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4049)

 • Dz. U. L261 - 32 z 200622.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 12 września 2006 r. ustalająca podział na poszczególne lata kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4024)

 • Dz. U. L261 - 26 z 200622.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie zawarcia w drodze podpisania umowy między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej (Euratom) oraz Radą Ministrów Ukrainy dotyczącej współpracy w zakresie pokojowego wykorzystania energii jądrowej

 • Dz. U. L261 - 25 z 200622.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1400/2006 z dnia 21 września 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L261 - 24 z 200622.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1399/2006 z dnia 21 września 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L261 - 23 z 200622.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1398/2006 z dnia 21 września 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1278/2006

 • Dz. U. L261 - 22 z 200622.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1397/2006 z dnia 21 września 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 935/2006

 • Dz. U. L261 - 21 z 200622.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1396/2006 z dnia 21 września 2006 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L261 - 19 z 200622.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1395/2006 z dnia 21 września 2006 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w września 2006 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów sektora mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia (WE) nr 2497/96

 • Dz. U. L261 - 17 z 200622.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1394/2006 z dnia 21 września 2006 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone we września 2006 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów sektora mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia (WE) nr 1232/2006

 • Dz. U. L261 - 15 z 200622.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1393/2006 z dnia 21 września 2006 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w września 2006 r. o pozwolenia na przywóz niektórych przetworów z mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 otwierającego i ustalającego zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe i inne produkty rolne

 • Dz. U. L261 - 13 z 200622.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1392/2006 z dnia 21 września 2006 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w września 2006 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z sektorów jaj i mięsa drobiowego w ramach rozporządzeń (WE) nr 593/2004 i (WE) nr 1251/96

 • Dz. U. L261 - 12 z 200622.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1391/2006 z dnia 21 września 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz ryżu z krajów najmniej rozwiniętych

 • Dz. U. L261 - 9 z 200622.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1390/2006 z dnia 21 września 2006 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 22 września 2006 r.

 • Dz. U. L261 - 7 z 200622.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1389/2006 z dnia 21 września 2006 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone we wrześniu 2006 r. o pozwolenia na przywóz w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych produktów w sektorze wieprzowiny w okresie od dnia 1 października do 31 grudnia 2006 r.

 • Dz. U. L261 - 5 z 200622.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1388/2006 z dnia 21 września 2006 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone we wrześniu 2006 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów sektora wieprzowiny w ramach rozporządzenia (WE) nr 1233/2006

 • Dz. U. L261 - 3 z 200622.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1387/2006 z dnia 21 września 2006 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone we wrześniu 2006 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z wieprzowiny w systemie przewidzianym w umowach zawartych przez Wspólnotę z Bułgarią i Rumunią

 • Dz. U. L261 - 1 z 200622.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1386/2006 z dnia 21 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.