Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 261 POZ 35

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 13 września 2006 r. dotycząca wniosku Republiki Litewskiej o możliwość zastosowania obniżonej stawki VAT na dostawy energii cieplnej za pomocą sieci ciepłowniczych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4049)

Data ogłoszenia:2006-09-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 261 POZ 35

22.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 261/35

DECYZJA KOMISJI z dnia 13 września 2006 r. dotycząca wniosku Republiki Litewskiej o możliwość zastosowania obniżonej stawki VAT na dostawy energii cieplnej za pomocą sieci ciepłowniczych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4049)

(Jedynie tekst w języku litewskim jest autentyczny)

(2006/637/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając szóstą dyrektywę Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (1), w szczególności jej art. 12 ust. 3 lit. b), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (3)

ciepłowniczych mogłoby ponadto nastąpić jedynie po udostępnieniu im podłączeń do tej sieci. Ponadto z uwagi na zasadniczy brak transgranicznych transakcji w zakresie energii cieplnej dostarczanej za pomocą sieci ciepłowniczych nie istnieje ryzyko zakłócenia konkurencji w rozumieniu art. 12 ust. 3 lit. b) szóstej dyrektywy w sprawie VAT zarówno w odniesieniu do dostaw energii cieplnej realizowanych przez dostawców w Litwie dla klientów indywidualnych zamieszkałych w innych państwach członkowskich, jak i w odniesieniu do dostaw energii cieplnej realizowanych przez dostawców spoza Litwy dla klientów indywidualnych zamieszkałych na terenie tego państwa. Planowany środek ma charakter ogólny i polega na zastosowaniu obniżonej stawki VAT na dostawę energii cieplnej za pomocą sieci ciepłowniczych na mocy art. 12 ust. 3 lit. b) szóstej dyrektywy w sprawie VAT. Ponieważ środek ma charakter ogólny, nieprzewidujący żadnych wyjątków, ryzyko zakłócenia konkurencji należy uznać za nieistniejące. W ten sposób spełniony został warunek ustanowiony w art. 12 ust. 3 lit. b) wspomnianej szóstej dyrektywy i Litwa powinna zostać uprawniona do zastosowania przedmiotowego środka z chwilą notyfikacji niniejszej decyzji,

Pismem zarejestrowanym przez Komisję w dniu 20 czerwca 2006 r. Republika Litewska poinformowała Komisję o zamiarze zastosowania obniżonej stawki VAT na dostawy energii cieplnej za pomocą sieci ciepłowniczych. Litwa zamierza zastosować obniżoną stawkę (5 %) na dostawy energii cieplnej za pomocą sieci ciepłowniczych, podczas gdy gaz ziemny i energia elektryczna będą nadal objęte standardową stawką VAT (18 %). Takie zróżnicowanie stawek nie powoduje przejścia z wykorzystywania energii elektrycznej lub gazu ziemnego w celach grzewczych na wykorzystywanie energii cieplnej dostarczanej za pomocą sieci ciepłowniczych. Wynika to głównie z przepisów krajowych dotyczących ustalania cen, które są różne dla gazu ziemnego, energii elektrycznej oraz energii cieplnej dostarczanej za pomocą sieci ciepłowniczych, oraz z faktu, że z techniczno-technologicznego punktu widzenia produkty te można stosować wymiennie tylko w celach grzewczych. Ponadto energia elektryczna w Republice Litewskiej jest wykorzystywana w celach grzewczych wyłącznie przez gospodarstwa domowe, które nie mają technicznych możliwości stosowania gazu lub podłączenia do sieci ciepłowniczych. W związku z tym gospodarstwa domowe, które obecnie wykorzystują energię elektryczną, nie przejdą na dostawy energii cieplnej za pomocą sieci ciepłowniczych, ponieważ nie są do nich podłączone. Gospodarstwa, które stosują gaz w celach grzewczych, prawdopodobnie również nie przejdą na energię cieplną dostarczaną za pomocą sieci ciepłowniczych, ponieważ, zgodnie z informacjami przekazanymi przez władze Litwy, cena energii cieplnej dostarczanej za pomocą sieci ciepłowniczych – bez podatku od wartości dodanej – jest wyższa niż cena ogrzewania gazowego. Przejście tych gospodarstw na energię cieplną dostarczaną za pomocą sieci

(4)

(2)

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Litwę uprawnia się do stosowania środka, o którym poinformowała w piśmie z dnia 20 czerwca 2006 r., polegającego na zastosowaniu obniżonej stawki VAT na dostawę energii cieplnej za pomocą sieci ciepłowniczych niezależnie od warunków produkcji i dostaw. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Litewskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 września 2006 r. W imieniu Komisji

László KOVÁCS

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 145 z 13.6.1977, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/69/WE (Dz.U. L 221 z 12.8.2006, str. 9).

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 261 POZ 35 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L261 - 32 z 200622.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 12 września 2006 r. ustalająca podział na poszczególne lata kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4024)

 • Dz. U. L261 - 27 z 200622.9.2006

  Umowa między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz Radą Ministrów Ukrainy dotycząca współpracy w zakresie pokojowego wykorzystania energii jądrowej

 • Dz. U. L261 - 26 z 200622.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie zawarcia w drodze podpisania umowy między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej (Euratom) oraz Radą Ministrów Ukrainy dotyczącej współpracy w zakresie pokojowego wykorzystania energii jądrowej

 • Dz. U. L261 - 25 z 200622.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1400/2006 z dnia 21 września 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L261 - 24 z 200622.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1399/2006 z dnia 21 września 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L261 - 23 z 200622.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1398/2006 z dnia 21 września 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1278/2006

 • Dz. U. L261 - 22 z 200622.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1397/2006 z dnia 21 września 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 935/2006

 • Dz. U. L261 - 21 z 200622.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1396/2006 z dnia 21 września 2006 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L261 - 19 z 200622.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1395/2006 z dnia 21 września 2006 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w września 2006 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów sektora mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia (WE) nr 2497/96

 • Dz. U. L261 - 17 z 200622.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1394/2006 z dnia 21 września 2006 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone we września 2006 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów sektora mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia (WE) nr 1232/2006

 • Dz. U. L261 - 15 z 200622.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1393/2006 z dnia 21 września 2006 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w września 2006 r. o pozwolenia na przywóz niektórych przetworów z mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 otwierającego i ustalającego zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe i inne produkty rolne

 • Dz. U. L261 - 13 z 200622.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1392/2006 z dnia 21 września 2006 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w września 2006 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z sektorów jaj i mięsa drobiowego w ramach rozporządzeń (WE) nr 593/2004 i (WE) nr 1251/96

 • Dz. U. L261 - 12 z 200622.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1391/2006 z dnia 21 września 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz ryżu z krajów najmniej rozwiniętych

 • Dz. U. L261 - 9 z 200622.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1390/2006 z dnia 21 września 2006 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 22 września 2006 r.

 • Dz. U. L261 - 7 z 200622.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1389/2006 z dnia 21 września 2006 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone we wrześniu 2006 r. o pozwolenia na przywóz w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych produktów w sektorze wieprzowiny w okresie od dnia 1 października do 31 grudnia 2006 r.

 • Dz. U. L261 - 5 z 200622.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1388/2006 z dnia 21 września 2006 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone we wrześniu 2006 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów sektora wieprzowiny w ramach rozporządzenia (WE) nr 1233/2006

 • Dz. U. L261 - 3 z 200622.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1387/2006 z dnia 21 września 2006 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone we wrześniu 2006 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z wieprzowiny w systemie przewidzianym w umowach zawartych przez Wspólnotę z Bułgarią i Rumunią

 • Dz. U. L261 - 1 z 200622.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1386/2006 z dnia 21 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.