Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 264 POZ 1 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie (WE) nr 1365/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie statystyk dotyczących transportu towarów wodami śródlądowymi i uchylające dyrektywę Rady 80/1119/EWG

Data ogłoszenia:2006-09-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 264 POZ 1 - Strona 3

Strona 3 z 5

Komisja (Eurostat) dokonuje oceny jakości przekazywanych danych. państwa członkowskie przekazują Komisji (Eurostatowi) sprawozdanie zawierające informacje i dane, których Komisja może wymagać w celu zweryfikowania jakości przekazywanych danych. Artykuł 8 Sprawozdanie dotyczące wdrożenia Do dnia 15 października 2009 r. oraz po konsultacji z Komitetem ds. Programu Statystycznego Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące wdrożenia niniejszego rozporządzenia. Sprawozdanie to w szczególności: a) zawiera ocenę korzyści odniesionych przez Wspólnotę, państwa członkowskie oraz dostawców i użytkowników informacji statystycznych dzięki tworzonym statystykom w porównaniu z ich kosztami; zawiera ocenę jakości tworzonych statystyk; określa obszary potencjalnej poprawy oraz zmiany uznane za niezbędne w świetle otrzymanych wyników. Artykuł 9 Środki wykonawcze Środki służące wdrożeniu niniejszego rozporządzenia, łącznie ze środkami uwzględniającymi trendy gospodarcze i techniczne, są przyjmowane zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 10 ust. 2. Środki takie obejmują: a) b) c) dostosowanie progu objęcia statystykami transportu wodami śródlądowymi (art. 2); dostosowanie definicji głównych i przyjęcie definicji dodatkowych (art. 3); dostosowanie zakresu gromadzenia danych oraz treści załączników (art. 4);

uzgodnienia w sprawie przekazywania danych Komisji (Eurostatowi), obejmujące standardy dotyczące wymiany danych (art. 5); uzgodnienia dotyczące rozpowszechniania wyników przez Komisję (Eurostat) (art. 6); opracowywanie i publikowanie wymogów i kryteriów metodologicznych (art. 7). Artykuł 10 Procedura komitetu

e) f)

1. Komisję wspomaga Komitet ds. Programu Statystycznego ustanowiony na mocy art. 1 decyzji 89/382/EWG, Euratom. 2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8. Okres, o którym mowa w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE, ustala się na trzy miesiące. 3. Komitet przyjmuje swój regulamin wewnętrzny. Artykuł 11 Przepisy przejściowe i uchylenie 1. Państwa członkowskie przekazują dane statystyczne za rok 2006 zgodnie z dyrektywą 80/1119/EWG. 2. Dyrektywa 80/1119/EWG traci moc z dniem 1 stycznia 2007 r. Artykuł 12 Wejście w życie Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

b) c)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Strasburgu, dnia 6 września 2006 r. W imieniu Parlamentu Europejskiego

J. BORRELL FONTELLES

W imieniu Rady

P. LEHTOMÄKI

Przewodniczący

Przewodniczący

L 264/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.9.2006

ZAŁĄCZNIK A Tabela A1. Transport towarów ze względu na rodzaj towarów (dane roczne)

Elementy Szczegóły kodowania Nomenklatura Jednostka

Tabela Kraj przedstawiający sprawozdanie Rok Kraj/region załadunku Kraj/region rozładunku Rodzaj transportu

2-alfanumeryczne 2-literowe 4-cyfrowe 2-literowe lub 4-alfanumeryczne 2-literowe lub 4-alfanumeryczne 1-cyfrowe

„A1” Kod krajowy ISO „rrrr” Kod krajowy ISO lub NUTS2 Kod krajowy ISO lub NUTS2 1 = Krajowy 2 = Międzynarodowy (oprócz tranzytu) 3 = Tranzyt NST 2000 1 = Towary w kontenerach 2 = Towary nie w kontenerach Tony Tony-km

Rodzaj towarów Rodzaj opakowania Przetransportowane tony Tony-Km

2-cyfrowe 1-cyfrowe

25.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 264/5

ZAŁĄCZNIK B Tabela B1. Transport ze względu na przynależność państwową i rodzaj statku (dane roczne)

Elementy Szczegóły kodowania Nomenklatura Jednostka

Tabela Kraj przedstawiający sprawozdanie Rok Kraj/region załadunku Kraj/region rozładunku Rodzaj transportu

2-alfanumeryczne 2-literowe 4-cyfrowe 2-literowe lub 4-alfanumeryczne 2-literowe lub 4-alfanumeryczne 1-cyfrowe

„B1” Kod krajowy ISO „rrrr” Kod krajowy ISO lub NUTS2 Kod krajowy ISO lub NUTS2 1 = Krajowy 2 = Międzynarodowy (oprócz tranzytu) 3 = Tranzyt 1 = Barka z własnym napędem 2 = Barka bez własnego napędu 3 = Barka tankowiec z własnym napędem 4 = Barka tankowiec bez własnego napędu 5 = Inny statek transportowy Kod krajowy ISO Tony Tony-km

Rodzaj statku

1-cyfrowe

Przynależność państwowa statku Przetransportowane tony Tony-Km

2-literowe

Tabela B2. Ruch statków (dane roczne)

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 264 POZ 1 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L264 - 32 z 200625.9.2006

  Dyrektywa 2006/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 77/91/EWG w sprawie tworzenia spółek akcyjnych i utrzymywania oraz zmian wysokości ich kapitału (1)

 • Dz. U. L264 - 20 z 200625.9.2006

  Dyrektywa 2006/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie jakości wód słodkich wymagających ochrony lub poprawy w celu zachowania życia ryb (1)

 • Dz. U. L264 - 13 z 200625.9.2006

  Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie zastosowania postanowień Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska do instytucji i organów Wspólnoty

 • Dz. U. L264 - 12 z 200625.9.2006

  Rozporządzenie (WE) nr 1366/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 w zakresie roku bazowego dotyczącego przydziału kontyngentów wodorochlorofluorowęglowodorów w odniesieniu do Państw Członkowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.