Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 265 POZ 8

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1406/2006 z dnia 18 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1788/2003 ustanawiające opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych

Data ogłoszenia:2006-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 265 POZ 8

L 265/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.9.2006

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1406/2006 z dnia 18 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1788/2003 ustanawiające opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

przeliczeń Komisja dostosowała te ilości dla każdego państwa członkowskiego zgodnie z art. 8 wspomnianego rozporządzenia.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37,

(5)

uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), a także mając na uwadze, co następuje: Zgodnie z art. 34 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (2) kwoty otrzymane lub odzyskane zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1788/2003 (3) są uznawane za dochody przeznaczone na określony cel w rozumieniu art. 18 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (4). W celu poprawy prognozowania budżetowego i uelastycznienia zarządzania budżetem należy udostępnić opłatę wyrównawczą wprowadzoną rozporządzeniem (WE) nr 1788/2003 od początku roku budżetowego. Należy zatem przewidzieć wnoszenie wymaganej opłaty w okresie między 16 października a 30 listopada każdego roku. W celu udostępnienia opłaty wyrównawczej wypłacanej przez państwa członkowskie za okres 2005/2006 od początku kolejnego roku budżetowego odpowiedni przepis powinien być stosowany od dnia 1 września 2006 r. W odniesieniu do Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Polski, Słowenii i Słowacji (zwanych dalej „nowymi państwami członkowskimi”) indywidualne ilości referencyjne dostaw i sprzedaży bezpośredniej zostały początkowo określone w tabeli f) załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1788/2003. Następnie w świetle wnioskowanych przez producentów

(1)

Krajowe ilości referencyjne dla sprzedaży bezpośredniej ustalono na podstawie sytuacji sprzed przystąpienia nowych państw członkowskich. Jednak w związku z procesem restrukturyzacji w sektorze mleczarskim w nowych państwach członkowskich oraz z powodu ostrzejszych przepisów dotyczących higieny sprzedaży bezpośredniej wydaje się, że indywidualni producenci w znacznym stopniu zdecydowali się nie wnioskować o indywidualne ilości referencyjne dla sprzedaży bezpośredniej. W związku z tym całkowite indywidualne ilości referencyjne przyznane producentom dla sprzedaży bezpośredniej są znacznie mniejsze niż krajowe ilości referencyjne, a znaczna część niewykorzystanych ilości pozostaje w rezerwach krajowych dla sprzedaży bezpośredniej.

(6)

(2)

W celu rozwiązania tego problemu i umożliwienia wykorzystania ilości przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, które mogłyby pozostać niewykorzystane w rezerwach krajowych, właściwe jest zezwolenie na jednorazowe przeniesienie w okresie 2005/2006, na wniosek nowego państwa członkowskiego, krajowych ilości referencyjnych dla sprzedaży bezpośredniej do ilości referencyjnych dla dostaw.

(7)

Rozporządzenie (WE) nr 1788/2003 powinno w związku z tym zostać odpowiednio zmienione,

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1788/2003 wprowadza się następujące zmiany:

(4)

1) artykuł 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

(1) Opinia wydana dnia 5 września 2006 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 320/2006 (Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 42). (3) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 123. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem przystąpienia z 2005 r. (4) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.

„1. Państwa członkowskie ponoszą odpowiedzialność przed Wspólnotą za opłatę wyrównawczą wynikającą z przekroczenia krajowej ilości referencyjnej określonej w załączniku I, ustalonej na poziomie krajowym, oddzielnie dla dostaw i dla sprzedaży bezpośredniej, i wypłacają ją w okresie między 16 października a 30 listopada następującym po upływie danego okresu dwunastomiesięcznego, w granicach 99 % należnej kwoty, na rzecz Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR).”;

26.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 265/9

2) w art. 8 ust. 1 dodaje się następujący akapit: „Zgodnie z tą samą procedurą, w odniesieniu do okresu 2005/2006, dla Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Polski, Słowenii i Słowacji, Komisja może również po upływie tego okresu, na wniosek zainteresowanego państwa członkowskiego, dostosować podział krajowych ilości referencyjnych między »dostawy« a »sprzedaż bezpośrednią«. Wniosek taki składany jest Komisji przed dniem 10 października 2006 r. Następnie Komisja w możliwie najkrótszym terminie dostosowuje podział.”.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 1 ust. 1 stosuje się od dnia 1 września 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 września 2006 r. W imieniu Rady

J. KORKEAOJA

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 265 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L265 - 39 z 200626.9.2006

  Zalecenia Komisji z dnia 22 września 2006 r. w sprawie skuteczności produktów ochrony przeciwsłonecznej i odnoszących się do nich oświadczeń (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4089) (1)

 • Dz. U. L265 - 18 z 200626.9.2006

  Decyzja nr 1/2006 Komitetu Współpracy Celnej WE–Turcja z dnia 26 września 2006 r. ustanawiająca szczegółowe zasady stosowania decyzji nr 1/95 Rady Stowarzyszenia WE–Turcja

 • Dz. U. L265 - 16 z 200626.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1410/2006 z dnia 25 września 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L265 - 14 z 200626.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1409/2006 z dnia 22 września 2006 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w strefach ICES I i II (wody terytorialne Norwegii) przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L265 - 12 z 200626.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1408/2006 z dnia 22 września 2006 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w strefach ICES I i II b przez statki pływające pod banderą Polski

 • Dz. U. L265 - 10 z 200626.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1407/2006 z dnia 25 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L265 - 1 z 200626.9.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1405/2006 z dnia 18 września 2006 r. ustanawiające szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.