Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 267 POZ 2

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1412/2006 z dnia 25 września 2006 r. dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Libanu

Data ogłoszenia:2006-09-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 267 POZ 2

Strona 1 z 6
L 267/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.9.2006

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1412/2006 z dnia 25 września 2006 r. dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Libanu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 60 i art. 301, uwzględniając wspólne stanowisko 2006/625/WPZiB dotyczące zakazu sprzedaży lub dostarczania uzbrojenia i pokrewnych zapasów materiałowych oraz świadczenia pokrewnych usług podmiotom lub osobom w Libanie zgodnie z rezolucją nr 1701 (2006) Rady Bezpieczeństwa ONZ (1), uwzględniając wniosek Komisji,

(7)

Państwa członkowskie powinny ustalić, jakie kary należy zastosować w przypadku naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia. Przewidziane kary muszą być proporcjonalne, skuteczne i odstraszające. Niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie z dniem jego publikacji w celu zapewnienia skuteczności przewidzianych w nim środków,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje: 1) „pomoc techniczna” oznacza wszelkie wsparcie techniczne związane z naprawami, rozbudową, wytwarzaniem, montażem, testowaniem, konserwacją lub innego rodzaju usługami technicznymi i może mieć postać instrukcji, porad, szkolenia, przekazywania praktycznej wiedzy lub umiejętności lub usług doradczych; pomoc techniczna obejmuje także pomoc przekazywaną w formie ustnej; 2) „terytorium Wspólnoty” obejmuje terytoria państw członkowskich, do których stosuje się traktat, na warunkach określonych w traktacie.

Wspólne stanowisko 2006/625/WPZiB służy wprowadzeniu w życie środków ograniczających nałożonych rezolucją nr 1701 (2006) Rady Bezpieczeństwa ONZ i przewiduje m.in. zakaz udzielania podmiotom lub osobom w Libanie pomocy technicznej oraz finansowania i pomocy finansowej, związanych z działaniami wojskowymi lub z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacją i użytkowaniem wszelkiego rodzaju uzbrojenia i pokrewnych zapasów materiałowych. Środki te wchodzą w zakres zastosowania traktatu WE; dlatego – w szczególności aby zapewnić jednolite stosowanie tych środków przez podmioty gospodarcze we wszystkich państwach członkowskich – we Wspólnocie niezbędne są odpowiednie przepisy prawa wspólnotowego. W indywidualnie rozpatrywanych przypadkach właściwym organom należy umożliwić przyznawanie zezwoleń na udzielenie pomocy wówczas, gdy na pomoc taką zezwala rząd Libanu lub Tymczasowe Siły Zbrojne Organizacji Narodów Zjednoczonych w Libanie (UNIFIL), biorąc przy tym pod uwagę rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1559 (2004) i 1680 (2006) oraz inne istotne w danym przypadku fakty i okoliczności. Celowe jest umożliwienie właściwym organom przyznawania zezwoleń na udzielanie pomocy siłom zbrojnym wchodzącym w skład UNIFIL oraz siłom zbrojnym Republiki Libańskiej. Ze względów praktycznych Komisja powinna być uprawniona do wprowadzania zmian w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(2)

Artykuł 2 Zabrania się:

(3)

a) udzielania pomocy technicznej związanej z działaniami wojskowymi oraz z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacją i użytkowaniem uzbrojenia i pokrewnych zapasów materiałowych (w tym broni i amunicji, pojazdów i sprzętu wojskowego, sprzętu paramilitarnego i części zapasowych do wyżej wymienionych), bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi w Libanie, lub do użytku na jego terytorium;

(4)

(5)

(1) Dz.U. L 253 z 16.9.2006, str. 36.

b) przyznawania finansowania lub pomocy finansowej związanych z działaniami wojskowymi, w tym w szczególności udzielania dotacji, pożyczek i ubezpieczeń kredytów wywozowych na wszelkiego rodzaju sprzedaż, dostarczanie, transfer lub wywóz uzbrojenia i pokrewnych zapasów materiałowych, lub też udzielania związanej z powyższymi działaniami pomocy technicznej, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi w Libanie, lub do użytku na jego terytorium;

27.9.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 267 POZ 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L267 - 48 z 200627.9.2006

  Sprostowanie do decyzji nr 1/2006 Komitetu Współpracy Celnej WE–Turcja z dnia 26 września 2006 r. ustanawiająca szczegółowe zasady stosowania decyzji nr 1/95 Rady Stowarzyszenia WE–Turcja (2006/646/WE) (  Dz.U. L 265 z 26.9.2006)

 • Dz. U. L267 - 45 z 200627.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 25 września 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie stref zamkniętych w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4227) (1)

 • Dz. U. L267 - 44 z 200627.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 25 września 2006 r. w sprawie odnowienia wspólnotowych zapasów żywych atenuowanych szczepionek przeciwko klasycznemu pomorowi świń (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4197)

 • Dz. U. L267 - 41 z 200627.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 22 września 2006 r. ustanawiająca specyfikacje techniczne dotyczące norm przyjętych dla cech biometrycznych na potrzeby rozwoju Wizowego Systemu Informacyjnego (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3699)

 • Dz. U. L267 - 38 z 200627.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1418/2006 z dnia 26 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2805/95 ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze wina

 • Dz. U. L267 - 34 z 200627.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1417/2006 z dnia 26 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1898/2005 ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzenia w życie rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do środków w zakresie zbytu śmietanki, masła i masła skoncentrowanego na rynku Wspólnoty

 • Dz. U. L267 - 22 z 200627.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1416/2006 z dnia 26 września 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania art. 7 ust. 2 Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie handlu winem w odniesieniu do ochrony amerykańskich nazw pochodzenia we Wspólnocie

 • Dz. U. L267 - 19 z 200627.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1415/2006 z dnia 26 września 2006 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy znajdującej się w posiadaniu słowackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L267 - 16 z 200627.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1414/2006 z dnia 26 września 2006 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy znajdującej się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L267 - 14 z 200627.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1413/2006 z dnia 26 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L267 - 1 z 200627.9.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1411/2006 z dnia 25 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 817/2006 odnawiające środki ograniczające skierowane przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 798/2004

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.