Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 267 POZ 34

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1417/2006 z dnia 26 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1898/2005 ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzenia w życie rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do środków w zakresie zbytu śmietanki, masła i masła skoncentrowanego na rynku Wspólnoty

Data ogłoszenia:2006-09-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 267 POZ 34

Strona 1 z 3
L 267/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.9.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1417/2006 z dnia 26 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1898/2005 ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzenia w życie rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do środków w zakresie zbytu śmietanki, masła i masła skoncentrowanego na rynku Wspólnoty

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

2) w art. 13 wprowadza się następujące zmiany:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a) ustęp 1 lit. c) otrzymuje następujące brzmienie: uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 10, 15 i 40, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

„c) są w stanie przetwarzać lub włączać co najmniej pięć ton masła w okresie 1 miesiąca lub 30 dni, bądź 45 ton w okresie 12 miesięcy, lub równoważnika w maśle skoncentrowanym lub śmietance albo, stosownie do przypadku, produktach pośrednich;”;

W związku ze zmniejszeniem kwot pomocy na stosowanie masła, masła skoncentrowanego i śmietanki w wyrobie ciast, lodów i innych środków spożywczych oraz na masło skoncentrowane do bezpośredniego spożycia należy dostosować poziom zabezpieczeń przetargowych oraz odpowiednio poziom redukcji pomocy i przepadek zabezpieczenia przetwórczego za przekroczenie terminu na przetworzenie. W świetle zdobytego doświadczenia należy wyjaśnić niektóre przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1898/2005 (2). Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1898/2005. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

b) ustęp 2 akapit drugi otrzymuje następujące brzmienie:

(2)

„Na wniosek zainteresowanego zakładu państwa członkowskie mogą uchylić zobowiązanie określone w lit. b) akapitu pierwszego, jeśli zakład ten dysponuje pomieszczeniami zapewniającymi właściwe oddzielenie i możliwość identyfikacji odnośnych zapasów tłuszczów maślanych.”;

(3)

3) artykuł 27 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

(4)

„3.

Zabezpieczenie przetargowe wynosi:

a) 61 EUR na tonę masła skoncentrowanego;

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005 wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 6 ust. 1 akapit pierwszy lit. b) wyrażenie wprowadzające otrzymuje następujące brzmienie: „b) poprzez wykorzystanie, w zakładzie, w którym przeprowadza się włączanie do produktów końcowych, co najmniej pięciu ton w okresie 1 miesiąca lub 30 dni, bądź 45 ton w okresie 12 miesięcy, równoważnika masła lub tych samych ilości w produktach pośrednich:”;

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L z 25.11.2005, str. 2). (2) Dz.U. L 308 z 25.11.2005, str. 1. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 1226/2006 (Dz.U. L z 15.8.2006, str. 3). zmie307 zmie222

b) 50 EUR na tonę masła pochodzącego ze skupu interwencyjnego, masła i produktów pośrednich, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. b) ppkt ii);

c) 22 EUR na tonę śmietanki.”;

4) artykuł 28 ust. 4 zostaje skreślony;

5) artykuł 35 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Z wyjątkiem przypadków siły wyższej, jeżeli termin określony w art. 11 jest przekroczony, w przypadku gdy stosuje się procedurę włączania określoną w art. 6 ust. 1 lit. b), kwota pomocy zostaje zmniejszona o 15 %, a następnie o 2 % pozostałej kwoty za każdy dzień.”;

27.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 267/35

6) artykuł 45 ust. 1 akapit drugi otrzymuje następujące brzmienie: „Środki kontrolne przewidziane w art. 2 rozporządzenia (EWG) nr 3002/92 stosuje się również do produktów, o których mowa w art.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 267 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L267 - 48 z 200627.9.2006

  Sprostowanie do decyzji nr 1/2006 Komitetu Współpracy Celnej WE–Turcja z dnia 26 września 2006 r. ustanawiająca szczegółowe zasady stosowania decyzji nr 1/95 Rady Stowarzyszenia WE–Turcja (2006/646/WE) (  Dz.U. L 265 z 26.9.2006)

 • Dz. U. L267 - 45 z 200627.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 25 września 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie stref zamkniętych w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4227) (1)

 • Dz. U. L267 - 44 z 200627.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 25 września 2006 r. w sprawie odnowienia wspólnotowych zapasów żywych atenuowanych szczepionek przeciwko klasycznemu pomorowi świń (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4197)

 • Dz. U. L267 - 41 z 200627.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 22 września 2006 r. ustanawiająca specyfikacje techniczne dotyczące norm przyjętych dla cech biometrycznych na potrzeby rozwoju Wizowego Systemu Informacyjnego (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3699)

 • Dz. U. L267 - 38 z 200627.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1418/2006 z dnia 26 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2805/95 ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze wina

 • Dz. U. L267 - 22 z 200627.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1416/2006 z dnia 26 września 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania art. 7 ust. 2 Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie handlu winem w odniesieniu do ochrony amerykańskich nazw pochodzenia we Wspólnocie

 • Dz. U. L267 - 19 z 200627.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1415/2006 z dnia 26 września 2006 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy znajdującej się w posiadaniu słowackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L267 - 16 z 200627.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1414/2006 z dnia 26 września 2006 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy znajdującej się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L267 - 14 z 200627.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1413/2006 z dnia 26 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L267 - 2 z 200627.9.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1412/2006 z dnia 25 września 2006 r. dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Libanu

 • Dz. U. L267 - 1 z 200627.9.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1411/2006 z dnia 25 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 817/2006 odnawiające środki ograniczające skierowane przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 798/2004

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.