Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 269 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1422/2006 z dnia 27 września 2006 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w odniesieniu do wniosków złożonych w pierwszych dziesięciu dniach roboczych września 2006 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 327/98

Data ogłoszenia:2006-09-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 269 POZ 7

28.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 269/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1422/2006 z dnia 27 września 2006 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w odniesieniu do wniosków złożonych w pierwszych dziesięciu dniach roboczych września 2006 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 327/98

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Artykuł 1 uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1785/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu (1), uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 327/98 z dnia 10 lutego 1998 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na przywóz ryżu i ryżu łamanego (2), w szczególności jego art. 5 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje: W wyniku analizy ilości, o które zostały złożone wnioski w ramach transzy z września 2006 r., należy przewidzieć wydawanie pozwoleń dla ilości zgłoszonych we wnioskach, które podlegają, w stosownych przypadkach, zastosowaniu redukcji wyrażonej w procentach, i ustalić, jakie ilości zostaną przeniesione do następnej transzy oraz ustalić, jakie całkowite ilości będą dostępne w odniesieniu do różnych kontyngentów, 1. Wnioski o pozwolenia na przywóz w odniesieniu do kontyngentów taryfowych na ryż otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98, złożone w pierwszych dziesięciu dniach roboczych września 2006 r. i przekazane Komisji, podlegają zastosowaniu współczynników redukcji wyrażonych w procentach, określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

2. Ilości dostępne z tytułu transzy z września 2006 r., jakie zostaną przeniesione do następnej transzy, i całkowite dostępne ilości dla transzy z października 2006 r. określa się w Załączniku.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 września 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 września 2006 r. W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 96. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 247/2006 (Dz.U. L 42 z 14.2.2006, str. 1). (2) Dz.U. L 37 z 11.2.1998, str. 5. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 965/2006 (Dz.U. L 176 z 30.6.2006, str. 12).

L 269/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.9.2006

ZAŁĄCZNIK Redukcje wyrażone w procentach, którym podlegają ilości wnioskowane z tytułu transzy z września 2006 r., oraz ilości przeniesione do następnej transzy: a) Kontyngent na ryż bielony lub półbielony objęty kodem CN 1006 30, o którym mowa w art. 1 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 327/98

Redukcja wyrażona w procentach w odniesieniu do transzy z września 2006 r. Ilość przeniesiona do transzy z października 2006 r. (w tonach) Całkowita dostępna ilość dla transzy z października 2006 r. (w tonach)

Pochodzenie

Numer porządkowy

Stany Zjednoczone Ameryki Tajlandia Australia Inne pochodzenie Wszystkie kraje

09.4127

0 (1)

4 835,306

— — — — 5 111,229

09.4128 09.4129 09.4130 09.4138

0 (1) 0 (1) — —

260,923 15 — —

(1) Wydane dla ilości zgłoszonej we wniosku.

b) Kontyngent na ryż bielony lub półbielony objęty kodem CN 1006 30, o którym mowa w art. 1 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 327/98

Redukcja wyrażona w procentach w odniesieniu do transzy z września 2006 r.

Pochodzenie

Numer porządkowy

Tajlandia Stany Zjednoczone Ameryki Indie Pakistan Inne pochodzenie Wszystkie kraje

09.4112 09.4116 09.4117 09.4118 09.4119 09.4166

— — — — — —

28.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 269/9

c) Kontyngent na ryż łamany objęty kodem CN 1006 40 00, o którym mowa w art. 1 ust. 1 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 327/98

Redukcja wyrażona w procentach w odniesieniu do transzy z września 2006 r. Ilość przeniesiona do transzy z października 2006 r. (w tonach) Całkowita dostępna ilość dla transzy z października 2006 r. (w tonach)

Pochodzenie

Numer porządkowy

Wszystkie kraje

09.4168

98,59151

0

0

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 269 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L269 - 13 z 200628.9.2006

  Decyzja Rady z dnia 15 września 2006 r. w sprawie mianowania członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Belgii, Grecji, Irlandii, Cypru, Niderlandów, Polski, Portugalii, Finlandii, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa oraz dwóch członków z Włoch

 • Dz. U. L269 - 10 z 200628.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1423/2006 z dnia 26 września 2006 r. ustanawiające mechanizm odpowiednich środków w zakresie wydatków na rolnictwo w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L269 - 6 z 200628.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1421/2006 z dnia 27 września 2006 r. otwierające przetarg na obniżenie opłat przywozowych na przywóz do Hiszpanii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich

 • Dz. U. L269 - 4 z 200628.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1420/2006 z dnia 27 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L269 - 1 z 200628.9.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1419/2006 z dnia 25 września 2006 r. uchylające rozporządzenie (EWG) nr 4056/86 określające szczegółowe zasady stosowania art. 85 i 86 Traktatu do transportu morskiego oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1/2003 w zakresie rozszerzenia jego zakresu na usługi kabotażu i międzynarodowe usługi trampowe (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.