Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 27 POZ 17

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 stycznia 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/731/WE ustanawiającą dodatkowe wymogi dla nadzoru obecności ptasiej grypy wśród dzikiego ptactwa (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 135) (1)

Data ogłoszenia:2006-02-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 27 POZ 17

1.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 27/17

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 30 stycznia 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/731/WE ustanawiającą dodatkowe wymogi dla nadzoru obecności ptasiej grypy wśród dzikiego ptactwa (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 135)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/52/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 10 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Ostatnio Komisja przyjęła decyzję 2005/732/WE (3) w sprawie zatwierdzenia programów wprowadzenia przez Państwa Członkowskie badań na obecność ptasiej grypy u drobiu i dzikiego ptactwa. Zgodnie z decyzją Komisji 2005/731/WE z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającą dodatkowe wymogi dla nadzoru obecności ptasiej grypy wśród dzikiego ptactwa (4), która ma zastosowanie do dnia 31 stycznia 2006 r., Państwa Członkowskie uwzględniają w swoich programach również nadzór i badania laboratoryjne dotyczące nadmiernej śmiertelności lub istotnych ognisk choroby u dzikiego ptactwa. Sytuacja epidemiologiczna wymaga przedłużenia stosowanych w Państwach Członkowskich środków nadzoru, a zatem należy przedłużyć w pierwszej kolejności stosowanie wymogów dodatkowych do końca 2006 r. Należy zatem 2005/731/WE. odpowiednio zmienić decyzję

(5)

Wspólnotowe środki zwalczania ptasiej grypy zostały ustanowione dyrektywą Rady 92/40/EWG z dnia 19 maja 1992 r. wprowadzającą wspólnotowe środki zwalczania influenzy drobiu (2) w celu zapewnienia ochrony zdrowia zwierząt oraz przyczynienia się do rozwoju sektora drobiowego. Z uwagi na pojawienie się ogniska bardzo poważnej epidemii ptasiej grypy spowodowanej wysoce chorobotwórczym szczepem wirusa H5N1 w południowowschodniej Azji w grudniu 2003 r., Komisja przyjęła niektóre środki ochronne w odniesieniu do ptasiej grypy. Ponadto od 2002 r. w Państwach Członkowskich wprowadza się programy nadzoru w odniesieniu do ptasiej grypy u drobiu i dzikiego ptactwa.

(6)

(7)

(2)

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W art. 4 decyzji 2005/731/WE datę „31 stycznia 2006 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2006 r.”.

(3) Dz.U. L 274 z 20.10.2005, str. 95. (4) Dz.U. L 274 z 20.10.2005, str. 93.

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2002/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 315 z 19.11.2002, str. 14). (2) Dz.U. L 167 z 22.6.1992, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1).

L 27/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.2.2006

Artykuł 2 Państwa Członkowskie wprowadzają zmiany do ustawodawstwa krajowego w celu zapewnienia zgodności z niniejszą decyzją oraz bezzwłocznie informują społeczeństwo o przyjętych środkach. Niezwłocznie informują o tych środkach Komisję. Artykuł 3 Niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 stycznia 2006 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 27 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L27 - 16 z 20061.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 176/2006 z dnia 31 stycznia 2006 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L27 - 13 z 20061.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 175/2006 z dnia 31 stycznia 2006 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 lutego 2006 r.

 • Dz. U. L27 - 12 z 20061.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 174/2006 z dnia 31 stycznia 2006 r. ustalające refundacje produkcyjne do cukru białego wykorzystywanego w przemyśle chemicznym na okres od 1 do 28 lutego 2006 r.

 • Dz. U. L27 - 10 z 20061.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 173/2006 z dnia 31 stycznia 2006 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L27 - 8 z 20061.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 172/2006 z dnia 31 stycznia 2006 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L27 - 6 z 20061.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 171/2006 z dnia 31 stycznia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L27 - 4 z 20061.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 170/2006 z dnia 31 stycznia 2006 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L27 - 3 z 20061.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 169/2006 z dnia 31 stycznia 2006 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 2375/2002 w odniesieniu do wydawania pozwoleń na przywóz w ramach transzy nr 1 subkontyngentu taryfowego III na pszenicę zwyczajną o jakości innej niż jakość wysoka

 • Dz. U. L27 - 1 z 20061.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 168/2006 z dnia 31 stycznia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.