Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 27 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 169/2006 z dnia 31 stycznia 2006 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 2375/2002 w odniesieniu do wydawania pozwoleń na przywóz w ramach transzy nr 1 subkontyngentu taryfowego III na pszenicę zwyczajną o jakości innej niż jakość wysoka

Data ogłoszenia:2006-02-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 27 POZ 3

1.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 27/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 169/2006 z dnia 31 stycznia 2006 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 2375/2002 w odniesieniu do wydawania pozwoleń na przywóz w ramach transzy nr 1 subkontyngentu taryfowego III na pszenicę zwyczajną o jakości innej niż jakość wysoka

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 12 ust. 1,

(4)

ustalić wspomniane ilości oraz wprowadzić odstępstwo od art. 3 ust. 4 zdanie pierwsze rozporządzenia (WE) nr 2375/2002 i wyjątkowo zezwolić na składanie dalszych wniosków o pozwolenia na te ilości, zgodnie z zasadami ustanowionymi w rozporządzeniu (WE) nr 2375/2002. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2375/2002 (2) otworzyło roczny kontyngent taryfowy na 2 981 600 ton pszenicy zwyczajnej, o jakości innej niż jakość wysoka. Kontyngent ten został podzielony na trzy subkontyngenty. Artykuł 3 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2375/2002 ustalił wielkość subkontyngentu III na 592 900 ton w odniesieniu do transzy nr 1 obejmującej okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2006 r. W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 4/2006 (3) ustalono procent wydawanych pozwoleń w oparciu o informacje, jakimi dysponowała Komisja w dniu 2 stycznia 2006 r. Jednakże jedno z państw członkowskich poinformowało następnie Komisję, że znaczna część złożonych przez podmioty wniosków była nie do przyjęcia. W związku z tym okazało się, wbrew wszelkim oczekiwaniom, że w odniesieniu do wyżej wymienionego okresu do dyspozycji pozostają znaczne ilości pszenicy. Należy zatem

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W drodze odstępstwa od art. 3 ust. 4 zdanie pierwsze rozporządzenia (WE) nr 2375/2002 wnioski o pozwolenia na przywóz można składać począwszy od poniedziałku 6 lutego 2006 r. na ilość 464 879,874 ton dostępnych w ramach subkontyngentu III określonego w art. 3 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2375/2002 na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2006 r. Wnioski składa się zgodnie z warunkami przewidzianymi w rozporządzeniu (WE) nr 2375/2002, w szczególności w jego art. 5. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2006 r.

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 stycznia 2006 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11). 2) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 88. Rozporządzenie ostatnio zmie( nione rozporządzeniem (WE) nr 777/2004 (Dz.U. L 123 z 27.4.2004, str. 50). (3) Dz.U. L 2 z 5.1.2006, str. 3.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 27 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L27 - 17 z 20061.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 30 stycznia 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/731/WE ustanawiającą dodatkowe wymogi dla nadzoru obecności ptasiej grypy wśród dzikiego ptactwa (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 135) (1)

 • Dz. U. L27 - 16 z 20061.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 176/2006 z dnia 31 stycznia 2006 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L27 - 13 z 20061.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 175/2006 z dnia 31 stycznia 2006 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 lutego 2006 r.

 • Dz. U. L27 - 12 z 20061.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 174/2006 z dnia 31 stycznia 2006 r. ustalające refundacje produkcyjne do cukru białego wykorzystywanego w przemyśle chemicznym na okres od 1 do 28 lutego 2006 r.

 • Dz. U. L27 - 10 z 20061.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 173/2006 z dnia 31 stycznia 2006 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L27 - 8 z 20061.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 172/2006 z dnia 31 stycznia 2006 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L27 - 6 z 20061.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 171/2006 z dnia 31 stycznia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L27 - 4 z 20061.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 170/2006 z dnia 31 stycznia 2006 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L27 - 1 z 20061.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 168/2006 z dnia 31 stycznia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.