Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 270 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1424/2006 z dnia 25 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1676/2001 nakładające ostateczne cło antydumpingowe oraz ustanawiające ostateczne pobranie nałożonego cła tymczasowego na przywóz folii z politereftalanu polietylenu pochodzącej z Indii i Republiki Korei

Data ogłoszenia:2006-09-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 270 POZ 1

Strona 1 z 3
29.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 270/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1424/2006 z dnia 25 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1676/2001 nakładające ostateczne cło antydumpingowe oraz ustanawiające ostateczne pobranie nałożonego cła tymczasowego na przywóz folii z politereftalanu polietylenu pochodzącej z Indii i Republiki Korei

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/1996 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”),

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1676/2001 z dnia 13 sierpnia 2001 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe oraz ustanawiające ostateczne pobranie nałożonego cła tymczasowego na przywóz folii z politereftalanu polietylenu pochodzącej z Indii i Republiki Korei (2), w szczególności jego art. 1 ust. 3,

noty folii z politereftalanu etylenu (folii PET) pochodzącej między innymi z Indii. Z uwagi na dużą liczbę producentów eksportujących folię PET z Indii, w czasie dochodzenia, które doprowadziło do przyjęcia wspomnianego rozporządzenia („pierwotne dochodzenie”), wybrano, zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawowego, próbę producentów eksportujących. Dla poszczególnych przedsiębiorstw objętych dochodzeniem obliczono indywidualne marginesy dumpingu, wynoszące od 0 % do 65,3 %, a także, zgodnie z art. 9 ust. 6 rozporządzenia podstawowego, obliczono margines dumpingu w wysokości 57,7 % dla współpracujących przedsiębiorstw nieobjętych próbą. Następnie nałożono cła antydumpingowe w wysokości od 0 % do 62,6 %, biorąc również pod uwagę cła wyrównawcze wynikające z subwencji wywozowych, nałożone na te same produkty pochodzące z Indii, które były następnie obowiązujące na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 2597/1999 (3).

(2)

uwzględniając projekt przedstawiony przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

Rozporządzeniem (WE) nr 366/2006 (4) („rozporządzenie zmieniające”) Rada zmieniła poziom marginesów dumpingu obliczonych w rozporządzeniu (WE) nr 1676/2001. Nowe marginesy dumpingu wynoszą od 3,2 % do 29,3 %, a nowe cło antydumpingowe – od 0 % do 18 %, co również ma na celu uwzględnienie ceł wyrównawczych wynikających z subwencji wywozowych, nałożonych na te same produkty pochodzące z Indii, zmodyfikowanych zgodnie z rozporządeniem Rady (WE) nr 367/2006 (5), które zostało przyjęte w następstwie przeglądu związanego z wygaśnięciem rozporządzenia (WE) nr 2597/1999.

A. WCZEŚNIEJSZA PROCEDURA (1)

Rozporządzeniem (WE) nr 1676/2001 Rada nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz do Wspól-

(3)

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 17). (2) Dz.U. L 227 z 23.8.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1288/2006 (Dz.U. L 236 z 31.8.2006, str. 1). W stosunku do Republiki Korei rozporządzenie to wygasło z dniem 24 sierpnia 2006 r. (Dz.U. C 199 z 24.8.2006, str. 8).

Ponadto w rozporządzeniu (WE) nr 367/2006 ustalono cła wyrównawcze stosowane wobec przedsiębiorstw innych niż wymienione z nazwy w art. 1 ust. 2 tego rozporządzenia; ich wysokość wynosi 19,1 %, a poziom marginesu subwencji wywozowych dla tych przedsiębiorstw został obliczony na 12 %.

(3) Dz.U. L 316 z 10.12.1999, str. 1. (4) Dz.U. L 68 z 8.3.2006, str. 6. (5) Dz.U. L 68 z 8.3.2006, str. 15. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1288/2006.

L 270/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.9.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 270 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L270 - 72 z 200629.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 25 września 2006 r. przyznająca Republice Cypryjskiej odstępstwo od niektórych przepisów dyrektywy 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4177)

 • Dz. U. L270 - 67 z 200629.9.2006

  Decyzja nr 1/2006 Wspólnego Komitetu UE–Szwajcaria z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniającej załącznik II (zabezpieczenia społeczne) do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób

 • Dz. U. L270 - 66 z 200629.9.2006

  Informacja dotycząca wejścia w życie decyzji nr 1/2006 Rady Stowarzyszenia UE–Tunezja z dnia 28 lipca 2006 r. zmieniającej Protokół 4 do układu eurośródziemnomorskiego dotyczący definicji pojęcia produkty pochodzące oraz metod współpracy administracyjnej

 • Dz. U. L270 - 65 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1436/2006 z dnia 28 września 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L270 - 63 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1435/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L270 - 60 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1434/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L270 - 58 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1433/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L270 - 54 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1432/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L270 - 51 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1431/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L270 - 49 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1430/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L270 - 48 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1429/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L270 - 46 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1428/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L270 - 44 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1427/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L270 - 42 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1426/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L270 - 4 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1425/2006 z dnia 25 września 2006 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajlandii oraz kończące postępowanie dotyczące przywozu niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Malezji

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.