Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 270 POZ 4 - Strona 12

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1425/2006 z dnia 25 września 2006 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajlandii oraz kończące postępowanie dotyczące przywozu niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Malezji

Data ogłoszenia:2006-09-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 270 POZ 4 - Strona 12

Strona 12 z 36

(89)

W omawianym przypadku, pomimo że oba przedsiębiorstwa indywidualnie spełniły obowiązek przedłożenia formularza wniosku o MET, to starały się one ukryć fakt istnienia miedzy nimi powiązań. Ponieważ powiązania nie ujawniono, jedno z przedsiębiorstw powiązanych nie zostało zbadane łącznie z tym, które zostało objęte próbą, co stałoby się w normalnej sytuacji. Informacje przekazane Komisji nie pozwoliły zatem na objęcie wszystkich powiązanych przedsiębiorstw w grupie należytym dochodzeniem. W rezultacie uniemożliwiło to stwierdzenie, czy grupa jako całość spełnia warunki MET.

(85)

Stwierdzono, że siedmiu z dziesięciu objętych dochodzeniem producentów eksportujących z Chin udowodniło, że spełniają kryteria art. 2 ust. 7 lit. c) rozporządzenia podstawowego i w związku z tym należy przyznać im MET; ustalono również, że jednemu producentowi eksportującemu nie należy przyznawać MET.

(90)

W związku z tym uznano, że zarówno objęty dochodzeniem producent eksportujący, jak i powiązane z nim przedsiębiorstwo będące producentem biorącym udział w produkcji i sprzedaży produktu objętego dochodzeniem są niewspółpracującymi producentami eksportującymi.

(86)

Ponadto w przypadku dwóch pozostałych chińskich producentów eksportujących objętych dochodzeniem i jednego nieobjętego próbą producenta eksportującego stwierdzono, że informacje podane przez nich były błędne i wprowadzające w błąd w rozumieniu art. 18 rozporządzenia podstawowego.

(91)

(87)

Dwóch producentów eksportujących nie zadeklarowało wzajemnych powiązań w odpowiedziach na pytania zawarte w formularzach wniosków o przyznanie statusu przedsiębiorstwa działającego w warunkach gospodarki rynkowej, ani w odpowiedziach na kwestionariusz antydumpingowy, a jeden z nich przedłożył sfałszowane dowody w celu częściowego ukrycia istniejących powiązań.

(92)

W przypadku pozostałego przedsiębiorstwa stwierdzono istnienie dowodów na to, że w odpowiedzi na kwestionariusz świadomie podało ono błędne informacje dotyczące sprzedaży eksportowej, a w czasie wizyty weryfikacyjnej przedłożyło sfałszowane faktury wywozowe, jak opisano poniżej w motywie 112. Stwierdzono, że ponieważ przedsiębiorstwo to zostało uznane za eksportera niewspółpracującego, to rozpatrywanie jego wniosku o MET byłoby niewłaściwe, ponieważ w obecnej sytuacji obliczenie indywidualnego marginesu dla tego przedsiębiorstwa nie jest możliwe.

Producenci eksportujący i przemysł wspólnotowy mieli możliwość przedstawienia swoich uwag dotyczących powyższych ustaleń.

(88)

W tym kontekście należy zauważyć, że badanie, czy grupa powiązanych przedsiębiorstw spełnia warunki MET jako całość, jest stałą praktyką Komisji. Jest to konieczne w celu zapobieżenia dokonywaniu sprzedaży, w przypadku nałożenia środków, przez grupę przedsiębiorstw za pośrednictwem jednego powiązanego przedsiębiorstwa należącego do tej grupy, dla którego określono indywidualną stawkę cła i które jest objęte statusem gospodarki rynkowej. Dlatego w przypadku gdy spółka zależna lub inne powiązane przedsiębiorstwo jest producentem lub też sprzedawcą produktu objętego postępowaniem, wszystkie takie przedsiębiorstwa musza być zgłaszane jako powiązane, aby zagwarantować, że w razie nałożenia środków otrzymają one jeden margines dumpingu. Ponadto wszystkie powiązane przedsiębiorstwa uczestniczące w produkcji lub sprzedaży produktu objętego postępowaniem muszą przedłożyć odpowiedzi na formularz wniosku o MET, aby umożliwić zbadanie, czy spełniają one także kryteria określone w art. 2 ust. 7 lit. c) rozporządzenia podstawowego. Odpowiedzi na kwestionariusz udzielają również wszyscy powiązani producenci.

(93)

Chiński producent eksportujący, o którym mowa w motywie 85, nie był w stanie udowodnić, że spełnia wymienione powyżej kryteria 1, 2 i 3 i w związku z tym odmówiono przyznania mu MET.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 270 POZ 4 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L270 - 72 z 200629.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 25 września 2006 r. przyznająca Republice Cypryjskiej odstępstwo od niektórych przepisów dyrektywy 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4177)

 • Dz. U. L270 - 67 z 200629.9.2006

  Decyzja nr 1/2006 Wspólnego Komitetu UE–Szwajcaria z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniającej załącznik II (zabezpieczenia społeczne) do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób

 • Dz. U. L270 - 66 z 200629.9.2006

  Informacja dotycząca wejścia w życie decyzji nr 1/2006 Rady Stowarzyszenia UE–Tunezja z dnia 28 lipca 2006 r. zmieniającej Protokół 4 do układu eurośródziemnomorskiego dotyczący definicji pojęcia produkty pochodzące oraz metod współpracy administracyjnej

 • Dz. U. L270 - 65 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1436/2006 z dnia 28 września 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L270 - 63 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1435/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L270 - 60 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1434/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L270 - 58 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1433/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L270 - 54 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1432/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L270 - 51 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1431/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L270 - 49 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1430/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L270 - 48 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1429/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L270 - 46 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1428/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L270 - 44 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1427/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L270 - 42 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1426/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L270 - 1 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1424/2006 z dnia 25 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1676/2001 nakładające ostateczne cło antydumpingowe oraz ustanawiające ostateczne pobranie nałożonego cła tymczasowego na przywóz folii z politereftalanu polietylenu pochodzącej z Indii i Republiki Korei

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.