Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 270 POZ 4 - Strona 13

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1425/2006 z dnia 25 września 2006 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajlandii oraz kończące postępowanie dotyczące przywozu niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Malezji

Data ogłoszenia:2006-09-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 270 POZ 4 - Strona 13

Strona 13 z 36

Dochodzenie dotyczące tego przedsiębiorstwa i przedsiębiorstw z nim powiązanych wykazało, że częścią tej grupy są dwa podmioty produkujące – przedsiębiorstwo chińskie i chiński oddział spółki dominującej z siedzibą w Hongkongu. Przedsiębiorstwo nie było w stanie udowodnić, że zarząd tego oddziału nie znajduje się pod wpływem władz ChRL. Ponadto w zezwoleniu na prowadzenie działalności chińskiego producenta stwierdza się, że określona część produkcji powinna zostać wywieziona. Przedsiębiorstwo twierdziło, że mogłoby otrzymać od władz lokalnych zezwolenie na sprzedaż krajową, tzn. otrzymać zezwolenie na prowadzenie działalności bez ograniczeń. Nie było ono jednak w stanie poprzeć tego stwierdzenia dowodami, nie wystąpiło o usunięcie tego oczywistego ograniczenia ze

29.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 270/15

swojego zezwolenia na prowadzenie działalności ani nie zmieniło swojego statutu, w którym również znajdował się wspomniany wymóg. W związku z powyższym stwierdza się, że przedsiębiorstwo nie przedstawiło wystarczających dowodów na to, że może prowadzić sprzedaż w sposób wolny, elastyczny i zgodny z tendencjami na rynku, z czym wiąże się możliwość sprzedaży na rynku krajowym. Ograniczenie to jest skutkiem poważnej ingerencji państwa, która polega na wydawaniu zezwoleń na prowadzenie działalności ograniczających zakres działań danego przedsiębiorstwa do rynku wywozu.

(94)

W związku z powyższym odrzucono również wniosek przedsiębiorstwa o traktowanie indywidualne („IT”), ponieważ przedsiębiorstwo to nie spełniło kryterium określonego w art. 9 ust. 5 lit. b) rozporządzenia podstawowego, zgodnie z którym ceny eksportowe i ilości mają być określane swobodnie.

obowiązkowi wywozu i w związku z tym Komisja początkowo uznała, że nie mogło ono podejmować decyzji biznesowych w swobodny sposób, w odpowiedzi na sygnały rynkowe, a co za tym idzie, nie spełniło pierwszego kryterium MET. Przedsiębiorstwo to przedstawiło jednak dowody, że ograniczenia te zostały usunięte w marcu 2006 r. Przedsiębiorstwo uzasadniło również podjęcie decyzji o nieprowadzeniu sprzedaży na rynku krajowym do OD włącznie, przedstawiając dowody na to, że decyzja ta została podjęta wyłącznie ze względu na sytuację przedsiębiorstwa i jego perspektywy handlowe, a co za tym idzie, że pomimo wymogu sprzedaży eksportowej zawartego w zezwoleniu na prowadzenie działalności, przedsiębiorstwo to w rzeczywistości nie podlegało ingerencji państwa. Ponieważ zezwolenie na prowadzenie działalności tego przedsiębiorstwa nie zawiera już wymogu sprzedaży eksportowej oraz udowodniło ono w swoim wniosku, iż ograniczenie to było pozorne, ponieważ nie obowiązywało już w okresie przed jego usunięciem, uznaje się, że pierwsze kryterium MET zostało spełnione.

(98) (95)

Jeśli chodzi o kryterium 2, to biorąc pod uwagę, że oddział spółki dominującej z siedzibą w Hongkongu działa na zasadzie kasowej, uznaje się, że jego rachunkowość nie jest zgodna z zasadą rachunkowości memoriałowej, określoną w międzynarodowych standardach rachunkowości (IAS). Ponadto fakt, iż działalność oddziału nie jest oddzielona od działalności drugiego producenta, poddaje w wątpliwość rzetelność rachunkowości, w szczególności w odniesieniu do kosztów ponoszonych przez oba podmioty. Z tego względu nie można uznać, że spełnione zostało drugie kryterium, na podstawie którego przyznaje się MET.

(99)

Rząd ChRL i kilku eksporterów twierdziło, że Komisja podjęła decyzję w sprawie statusu MET wyłącznie w odniesieniu do przedsiębiorstw objętych próbą, nie rozpatrując wniosków o MET złożonych przez około 100 przedsiębiorstw nieobjętych próbą. Twierdzili oni, że obowiązkiem Komisji jest indywidualne rozpatrzenie wniosków o MET, bez względu na to, czy dany eksporter jest objęty próbą czy nie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 270 POZ 4 - Strona 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L270 - 72 z 200629.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 25 września 2006 r. przyznająca Republice Cypryjskiej odstępstwo od niektórych przepisów dyrektywy 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4177)

 • Dz. U. L270 - 67 z 200629.9.2006

  Decyzja nr 1/2006 Wspólnego Komitetu UE–Szwajcaria z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniającej załącznik II (zabezpieczenia społeczne) do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób

 • Dz. U. L270 - 66 z 200629.9.2006

  Informacja dotycząca wejścia w życie decyzji nr 1/2006 Rady Stowarzyszenia UE–Tunezja z dnia 28 lipca 2006 r. zmieniającej Protokół 4 do układu eurośródziemnomorskiego dotyczący definicji pojęcia produkty pochodzące oraz metod współpracy administracyjnej

 • Dz. U. L270 - 65 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1436/2006 z dnia 28 września 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L270 - 63 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1435/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L270 - 60 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1434/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L270 - 58 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1433/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L270 - 54 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1432/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L270 - 51 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1431/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L270 - 49 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1430/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L270 - 48 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1429/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L270 - 46 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1428/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L270 - 44 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1427/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L270 - 42 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1426/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L270 - 1 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1424/2006 z dnia 25 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1676/2001 nakładające ostateczne cło antydumpingowe oraz ustanawiające ostateczne pobranie nałożonego cła tymczasowego na przywóz folii z politereftalanu polietylenu pochodzącej z Indii i Republiki Korei

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.