Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 270 POZ 4 - Strona 25

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1425/2006 z dnia 25 września 2006 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajlandii oraz kończące postępowanie dotyczące przywozu niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Malezji

Data ogłoszenia:2006-09-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 270 POZ 4 - Strona 25

Strona 25 z 36

(169) Porównanie to, w oparciu o typy produktu określone w kwestionariuszu i średnią ważoną wykazało,

że w OD produkty objęte postępowaniem pochodzące z krajów, których dotyczy postępowanie, sprzedawano we Wspólnocie po cenach podcinających ceny przemysłu wspólnotowego (wyrażonych jako wartość procentowa cen przemysłu wspólnotowego) o od 4,1 % do 37,9 %, w przypadku ChRL i Tajlandii.

7. SYTUACJA GOSPODARCZA PRZEMYSŁU WSPÓLNOTOWEGO 7.1. Uwagi wstępne

(170) Zgodnie z art. 3 ust. 5 rozporządzenia podstawowego badanie wpływu przywozu po cenach

dumpingowych na przemysł wspólnotowy objęło ocenę wszystkich istotnych czynników i wskaźników gospodarczych mających wpływ na stan przemysłu wspólnotowego w badanym okresie. Analizę tę przeprowadzono dla objętych próbą przedsiębiorstw, o czym wspomniano powyżej. Na tej podstawie wyniki przemysłu wyrażone takimi czynnikami jak ceny, wynagrodzenia, inwestycje, zyski, zwrot z inwestycji, przepływy pieniężne, czy zdolność do pozyskania kapitału,

L 270/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.9.2006

zostały ustalone w oparciu o informacje pochodzące od objętych próbą przedsiębiorstw. Jednakże w celu uzyskania kompletnego obrazu sytuacji przemysłu wspólnotowego, poniżej przedstawiono również informacje dotyczące tych wskaźników, dla których dostępne były wiarygodne informacje na temat całego przemysłu wspólnotowego. Dlatego w odniesieniu do całego przemysłu wspólnotowego ustalono czynniki dotyczące szkody, takie jak udział rynkowy, wielkość sprzedaży, zatrudnienie, zdolność produkcyjna, zapasy i produkcja.

7.2. Zdolność produkcyjna, produkcja, wykorzystanie zdolności

(171) Zdolność produkcyjna przemysłu wspólnotowego wzrosła w badanym okresie o 66 000 ton lub

o 17 %. W tym samym okresie wielkość produkcji wzrosła jedynie o 9 %. W konsekwencji stopień wykorzystania zdolności produkcyjnej przemysłu wspólnotowego obniżył się o 6 %.

Produkcja w tys. ton

2001

2002

2003

2004

OD

Produkcja Wskaźnik Moce produkcyjne Wskaźnik Wykorzystanie zdolności Wskaźnik

328 100 399 100 82 100

346 105 423 106 82 99

353 107 444 111 80 97

359 109 463 116 78 94

358 109 465 117 77 94

Źródło: Odpowiedzi na kwestionariusz dotyczący przemysłu wspólnotowego.

7.3. Zapasy

(172) Sześciu nieobjętych próbą producentów nie mogło dostarczyć spójnych danych dotyczących swoich

zapasów z powodu niewystarczających informacji na temat produktu podobnego dostarczonych przez ich systemy zarządzania zapasami. W związku z tym dane dostarczone przez te przedsiębiorstwa musiały zostać wyłączone z analizy zapasów dla badanego okresu. Za podstawę tej analizy przyjęto informacje dostarczone przez objętych próbą producentów i dwudziestu nieobjętych próbą producentów.

Zapasy

2001

2002

2003

2004

OD

Tony Wskaźnik

24 110 100

26 446 110

26 757 111

25 016 104

28 994 120

Źródło: Odpowiedzi na kwestionariusz dotyczący przemysłu wspólnotowego.

(173) W OD wielkość zapasów produktów gotowych wynosiła ok. 8 % całkowitej wielkości produkcji

przemysłu wspólnotowego. Poziom zapasów końcowych przemysłu wspólnotowego najpierw wzrósł w 2003 r. o 11 %, a następnie w 2004 r. obniżył się o 7 punktów procentowych, zwiększając się w OD w stosunku do 2001 r. o 20 punktów procentowych.

7.4. Wielkość sprzedaży, udział w rynku i wzrost

(174) Wielkość sprzedaży notowana przez przemysł wspólnotowy wzrosła o 10 % w badanym okresie,

osiągając poziom szczytowy w 2004 r., który jednak potem w OD nieznacznie spadł. Ogólny wzrost proporcjonalny był wyższy od wzrostu całkowitej konsumpcji i wyniósł 6 %.

29.9.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 270 POZ 4 - Strona 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L270 - 72 z 200629.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 25 września 2006 r. przyznająca Republice Cypryjskiej odstępstwo od niektórych przepisów dyrektywy 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4177)

 • Dz. U. L270 - 67 z 200629.9.2006

  Decyzja nr 1/2006 Wspólnego Komitetu UE–Szwajcaria z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniającej załącznik II (zabezpieczenia społeczne) do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób

 • Dz. U. L270 - 66 z 200629.9.2006

  Informacja dotycząca wejścia w życie decyzji nr 1/2006 Rady Stowarzyszenia UE–Tunezja z dnia 28 lipca 2006 r. zmieniającej Protokół 4 do układu eurośródziemnomorskiego dotyczący definicji pojęcia produkty pochodzące oraz metod współpracy administracyjnej

 • Dz. U. L270 - 65 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1436/2006 z dnia 28 września 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L270 - 63 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1435/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L270 - 60 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1434/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L270 - 58 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1433/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L270 - 54 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1432/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L270 - 51 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1431/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L270 - 49 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1430/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L270 - 48 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1429/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L270 - 46 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1428/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L270 - 44 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1427/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L270 - 42 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1426/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L270 - 1 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1424/2006 z dnia 25 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1676/2001 nakładające ostateczne cło antydumpingowe oraz ustanawiające ostateczne pobranie nałożonego cła tymczasowego na przywóz folii z politereftalanu polietylenu pochodzącej z Indii i Republiki Korei

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.