Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 270 POZ 4 - Strona 28

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1425/2006 z dnia 25 września 2006 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajlandii oraz kończące postępowanie dotyczące przywozu niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Malezji

Data ogłoszenia:2006-09-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 270 POZ 4 - Strona 28

Strona 28 z 36

wzrosła w badanym okresie. Niemniej wzrost ten należy postrzegać w kontekście całkowitej produkcji wspólnotowej, która dotkliwie odczuła zamknięcia licznych zakładów o zdolności produkcyjnej przekraczającej 140 000 ton. Przemysł wspólnotowy zwiększył swoją zdolność produkcyjną poprzez nabycie aktywów produkcyjnych od przedsiębiorstw, których dotyczyły zamknięcia zakładów.

L 270/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.9.2006

(189) Wobec powyższego stwierdza się, że przemysł wspólno-

3. WPŁYW INNYCH CZYNNIKÓW 3.1. Wyniki innych producentów wspólnotowych

(195) Wielkość

towy pozostaje w trudnej sytuacji gospodarczej i finansowej, i że poniósł istotną szkodę w rozumieniu art. 3 ust. 5 rozporządzenia podstawowego.

F. ZWIĄZEK PRZYCZYNOWY

1. WPROWADZENIE

(190) Zgodnie z art. 3 ust. 6 i ust. 7 rozporządzenia podsta-

sprzedaży producentów wspólnotowych wzrosła o 7,1 % pomiędzy rokiem 2001 a OD i w tym samym okresie spadła o 7,8 % pod względem udziału w rynku. Nie stwierdzono, że ceny innych producentów wspólnotowych były niższe od cen współpracującego przemysłu wspólnotowego, ani że ich ogólna sytuacja była inna. Dlatego stwierdza się, że produkty produkowane i sprzedawane przez innych producentów wspólnotowych nie przyczyniły się do szkody, którą poniósł przemysł wspólnotowy.

wowego Komisja zbadała, czy przywóz po cenach dumpingowych pochodzący z Tajlandii i ChRL wyrządził szkodę przemysłowi wspólnotowemu w stopniu, który można uznać za istotny. Zbadano również znane czynniki, inne niż przywóz po cenach dumpingowych, które mogły w tym samym czasie spowodować szkodę dla przemysłu wspólnotowego, celem zapewnienia, że przywozowi po cenach dumpingowych nie zostały przypisane szkody spowodowane przez inne czynniki.

3.2. Przywóz z innych państw trzecich

(196) Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Eurostatu, wiel-

2. SKUTKI PRZYWOZU PO CENACH DUMPINGOWYCH

(191) Pomiędzy rokiem 2001 a OD wielkość przywozu po

cenach dumpingowych pochodzącego z ChRL i Tajlandii uległa zwiększeniu o 40 %. Równocześnie udział w rynku tego przywozu wzrósł od 13,8 % w 2001 do 18,3 % w OD. Ceny przywozu z tych krajów znacznie spadły w badanym okresie, a w OD podcinały ceny przemysłu wspólnotowego o 4,1 % do 37,9 %.

kość przywozu pochodzącego z innych państw trzecich (np. Malezji, Turcji, Indii i Indonezji) wzrosła o 22 % w badanym okresie i osiągnęła w OD poziom około 231 000 ton. Odpowiada to udziałowi w rynku wynoszącemu 13,8 %. W tym samym okresie ceny tego przywozu spadły o 11 % (z 1,66 EUR/kg w 2001 r. do 1,48 EUR/kg w OD). Należy jednak zauważyć, że średnia cena wspomnianego przywozu była w OD wyższa niż przywóz pochodzący z ChRL i Tajlandii, a nawet nieco przewyższała ceny przemysłu wspólnotowego. Stwierdza się zatem, iż przywóz z innych państw trzecich nie przyczynił się w istotny sposób do szkody wyrządzonej przemysłowi wspólnotowemu.

(192) To podcięcie cenowe jest wynikiem, ujmując ogólnie,

3.3. Ceny surowców

(197) Niektóre strony twierdziły, że cena polietylenu w Azji

ustalania cen, które nie obejmuje wszystkich kosztów w łańcuchu komercjalizacji.

(193) Znaczne zwiększenie wielkości przywozu po bardzo

niskich i dumpingowych cenach oraz wzrost ich udziału w rynku w badanym okresie zbiegł się w czasie z pogorszeniem się sytuacji przemysłu wspólnotowego, zwłaszcza pod względem rentowności, cen sprzedaży, zapasów końcowych, inwestycji, wykorzystania zdolności produkcyjnych, przepływu środków pieniężnych, zdolności do pozyskania kapitału i zwrotu z inwestycji.

(194) Na tej podstawie stwierdza się, że nacisk ze strony przy-

wozu objętego postępowaniem, odgrywał decydującą rolę w wystąpieniu szkodliwej sytuacji dla przemysłu wspólnotowego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 270 POZ 4 - Strona 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L270 - 72 z 200629.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 25 września 2006 r. przyznająca Republice Cypryjskiej odstępstwo od niektórych przepisów dyrektywy 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4177)

 • Dz. U. L270 - 67 z 200629.9.2006

  Decyzja nr 1/2006 Wspólnego Komitetu UE–Szwajcaria z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniającej załącznik II (zabezpieczenia społeczne) do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób

 • Dz. U. L270 - 66 z 200629.9.2006

  Informacja dotycząca wejścia w życie decyzji nr 1/2006 Rady Stowarzyszenia UE–Tunezja z dnia 28 lipca 2006 r. zmieniającej Protokół 4 do układu eurośródziemnomorskiego dotyczący definicji pojęcia produkty pochodzące oraz metod współpracy administracyjnej

 • Dz. U. L270 - 65 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1436/2006 z dnia 28 września 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L270 - 63 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1435/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L270 - 60 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1434/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L270 - 58 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1433/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L270 - 54 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1432/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L270 - 51 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1431/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L270 - 49 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1430/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L270 - 48 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1429/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L270 - 46 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1428/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L270 - 44 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1427/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L270 - 42 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1426/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L270 - 1 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1424/2006 z dnia 25 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1676/2001 nakładające ostateczne cło antydumpingowe oraz ustanawiające ostateczne pobranie nałożonego cła tymczasowego na przywóz folii z politereftalanu polietylenu pochodzącej z Indii i Republiki Korei

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.