Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 270 POZ 67

Tytuł:

Decyzja nr 1/2006 Wspólnego Komitetu UE–Szwajcaria z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniającej załącznik II (zabezpieczenia społeczne) do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób

Data ogłoszenia:2006-09-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 270 POZ 67

Strona 1 z 4
29.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 270/67

KOMISJA

DECYZJA NR 1/2006 WSPÓLNEGO KOMITETU UE–SZWAJCARIA z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniającej załącznik II (zabezpieczenia społeczne) do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób (2006/652/WE)

WSPÓLNY KOMITET, (3)

uwzględniając Umowę między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób, w szczególności jej art. 14 i 18,

Od daty przyjęcia decyzji 2/2003 Wspólnego Komitetu UE–Szwjacaria, rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 i (EWG) nr 574/72 zostały zmienione dwa razy. W rezultacie, należy obecnie włączyć do Umowy, a konkretnie do jej załącznika II, odpowiednie akty zmieniające, to znaczy rozporządzenie Komisji (WE) nr 1851/2003 (7) oraz rozporządzenie (WE) nr 631/2004 (8) Parlamentu Europejskiego i Rady.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4)

(1)

Umowa między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób (zwana dalej „Umową”) została podpisana w dniu 21 czerwca 1999 r. i weszła w życie w dniu 1 czerwca 2002 r.

Emeryci lub renciści otrzymujący emeryturę lub rentę ze Szwajcarii, mieszkający w Portugalii powinni mieć możliwość wystąpienia z wnioskiem o zwolnienie ze szwajcarskiego, obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego, z uwagi na fakt, że będą oni objęci portugalskim ubezpieczeniem chorobowym.

(5)

(2)

Załącznik II do Umowy, zmieniony decyzją 2/2003 Wspólnego Komitetu UE–Szwajcaria z dnia 15 lipca 2003 r. zmieniającą załącznik II (zabezpieczenia społeczne) do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób (1), zawiera odniesienia w szczególności do rozporządzeń Rady (EWG) nr 1408/71 (2) i (EWG) nr 574/72 (3), uaktualnionych rozporządzeniem (WE) nr 118/97 (4), jak również do kolejnych rozporządzeń zmieniających, w tym do rozporządzenia (WE) nr 1386/2001 (5) Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 410/2002 (6).

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L L 187 z 26.7.2003, str. 55. 149 z 5.7.1971, str. 2. 74 z 27.3.1972, str. 1. 28 z 30.1.1997, str. 1. 187 z 10.7.2001, str. 1. 62 z 5.3.2002, str. 17.

Osoby zamieszkałe we Francji, które są ubezpieczone w ramach szwajcarskiego systemu ubezpieczenia chorobowego, pomimo możliwości wystąpienia z wnioskiem o zwolnienie, powinny mieć dostęp do opieki zdrowotnej we Francji i w Szwajcarii.

(6)

Należy wskazać, że Szwajcaria nie posiada systemu, który przewiduje wyłącznie zasiłki rodzinne lub zasiłki dodatkowe lub specjalne dla sierot.

(7)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Należy zmienić załącznik II tak, aby wskazywał on niemiecką instytucję i organ łącznikowy, właściwe do spraw ubezpieczenia emerytalnego w odniesieniu do Szwajcarii.

(7) Dz.U. L 271 z 22.10.2003, str. 3. (8) Dz.U. L 100 z 6.4.2004, str. 1.

L 270/68

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.9.2006

(8)

Skomplikowany i techniczny charakter koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wymaga skutecznej i spójnej koordynacji poprzez stosowanie wspólnych i jednolitych przepisów na terytorium Umawiających się Stron. W interesie osób objętych Umową jest zlikwidowanie, lub przynajmniej ograniczenie w czasie, wszelkich negatywnych skutków stosowania przez Umawiające się Strony różnych zasad koordynacji. Zmiany do załącznika II dodające odniesienie do rozporządzenia (WE) nr 631/2004 oraz odsyłające do możliwości zwolnienia emerytów lub rencistów zamieszkałych w Portugalii ze szwajcarskiego, obowiązkowego ubezpieczenia powinny stać się skuteczne od dnia 1 czerwca 2004 r., natomiast zmiany dotyczące umożliwienia osobom zamieszkałym we Francji dostępu do opieki zdrowotnej w Szwajcarii powinny stać się skuteczne od dnia 1 stycznia 2004 r.,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 270 POZ 67 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L270 - 72 z 200629.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 25 września 2006 r. przyznająca Republice Cypryjskiej odstępstwo od niektórych przepisów dyrektywy 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4177)

 • Dz. U. L270 - 66 z 200629.9.2006

  Informacja dotycząca wejścia w życie decyzji nr 1/2006 Rady Stowarzyszenia UE–Tunezja z dnia 28 lipca 2006 r. zmieniającej Protokół 4 do układu eurośródziemnomorskiego dotyczący definicji pojęcia produkty pochodzące oraz metod współpracy administracyjnej

 • Dz. U. L270 - 65 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1436/2006 z dnia 28 września 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L270 - 63 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1435/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L270 - 60 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1434/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L270 - 58 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1433/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L270 - 54 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1432/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L270 - 51 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1431/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L270 - 49 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1430/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L270 - 48 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1429/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L270 - 46 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1428/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L270 - 44 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1427/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L270 - 42 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1426/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L270 - 4 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1425/2006 z dnia 25 września 2006 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajlandii oraz kończące postępowanie dotyczące przywozu niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Malezji

 • Dz. U. L270 - 1 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1424/2006 z dnia 25 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1676/2001 nakładające ostateczne cło antydumpingowe oraz ustanawiające ostateczne pobranie nałożonego cła tymczasowego na przywóz folii z politereftalanu polietylenu pochodzącej z Indii i Republiki Korei

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.