Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 270 POZ 72

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 25 września 2006 r. przyznająca Republice Cypryjskiej odstępstwo od niektórych przepisów dyrektywy 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4177)

Data ogłoszenia:2006-09-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 270 POZ 72

Strona 1 z 2
L 270/72

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.9.2006

DECYZJA KOMISJI z dnia 25 września 2006 r. przyznająca Republice Cypryjskiej odstępstwo od niektórych przepisów dyrektywy 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4177)

(Jedynie tekst w języku greckim jest autentyczny)

(2006/653/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

osiągnął zużycie mniejsze niż 3 000 GWh, w którym mniej niż 5 % rocznego zużycia uzyskuje się poprzez połączenie z innymi systemami. W 1996 r. Republika Cypryjska zużyła 2 315,3 GWh. Republika Cypryjska stanowi wydzielony, niepołączony z innymi, system energetyczny.

uwzględniając dyrektywę 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającą dyrektywę 96/92/WE (1), w szczególności jej art. 26 ust. 1,

(4)

uwzględniając wniosek złożony przez Republikę Cypryjską dnia 28 czerwca 2004 r.,

po uprzednim powiadomieniu o złożonym wniosku,

państw

członkowskich

(5)

Dokumenty załączone do wniosku oraz dokumenty złożone w terminie późniejszym stanowią wystarczające dowody, że obecnie niemożliwe jest osiągnięcie celu konkurencyjnego rynku energii elektrycznej zważywszy na rozmiar i strukturę rynku energii elektrycznej na wyspie oraz fakt, że perspektywa połączenia tego systemu z główną siecią państwa członkowskiego jest odległa. Natychmiastowe otwarcie rynku spowodowałoby powstanie istotnych problemów związanych zwłaszcza z bezpieczeństwem dostaw energii elektrycznej.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 28 czerwca 2004 r. Republika Cypryjska przedłożyła Komisji wniosek o odstępstwo od przepisów art. 21 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2003/54/WE w odniesieniu do okresu, którego koniec przypada na dzień 31 grudnia 2008 r. oraz od art. 21 ust. 1 lit. c) w odniesieniu do okresu, którego koniec przypada na dzień 31 grudnia 2013 r. Wyraźne upoważnienie dotyczące złożenia takiego wniosku zawarte zostało w art. 26 ust. 1 wspomnianej dyrektywy.

(6)

Cypryjski Urząd Energetyki (ECA) jest aktualnie jedynym licencjonowanym dostawcą energii elektrycznej na Cyprze. Decyzja rządu spowodowana względami środowiskowymi mająca na celu dywersyfikację paliw, które obecnie obejmują głównie paliwa ciężkie, wywarła znaczną presję na ECA. W związku z tym powstał wymóg wprowadzenia do produkcji energii gazu ziemnego. ECA zgodził się na budowę instalacji pracujących w cyklu kombinowanym, które będą wykorzystywać gaz ziemny w 2010 r. Wymagane inwestycje dodatkowo obciążą ECA stawiając go w sytuacji mniej korzystnej w porównaniu z sytuacją konkurentów.

(2)

Ponieważ początkowo przekazano niewłaściwe informacje, nie można było przystąpić do oceny wniosku. Ponadto przedstawione dane dotyczące zużycia zawierały informacje dotyczące zużycia w północnej części Cypru. W świetle art. 1 ust. 1 protokołu nr 10 do traktatu o przystąpieniu Cypru, dane dotyczące tej części Cypru zostały uznane za nieistotne dla badania. Po otrzymaniu wniosku w tej sprawie Cypr przekazał dodatkowe informacje.

Ponadto rząd zapewnia bardzo korzystne bodźce dla potencjalnych inwestorów w odnawialne źródła energii, szczególnie energii wiatrowej, fotowoltaicznej i wytwarzanej z biomasy. Zainteresowanie sektora prywatnego jest znaczne. Energia elektryczna z odnawialnych źródeł energii ma preferencyjny dostęp do systemu. Jednak nieograniczone wprowadzanie i funkcjonowanie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii mogłyby spowodować trudności w odniesieniu do stabilności i bezpieczeństwa dostaw.

(3)

Republika Cypryjska stanowi „mały system wydzielony” zgodnie z definicją określoną w art. 2 ust. 26 dyrektywy 2003/54/WE. Zgodnie z tym przepisem „mały system wydzielony” oznacza każdy system, który w 1996 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 270 POZ 72 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L270 - 67 z 200629.9.2006

  Decyzja nr 1/2006 Wspólnego Komitetu UE–Szwajcaria z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniającej załącznik II (zabezpieczenia społeczne) do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób

 • Dz. U. L270 - 66 z 200629.9.2006

  Informacja dotycząca wejścia w życie decyzji nr 1/2006 Rady Stowarzyszenia UE–Tunezja z dnia 28 lipca 2006 r. zmieniającej Protokół 4 do układu eurośródziemnomorskiego dotyczący definicji pojęcia produkty pochodzące oraz metod współpracy administracyjnej

 • Dz. U. L270 - 65 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1436/2006 z dnia 28 września 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L270 - 63 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1435/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L270 - 60 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1434/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L270 - 58 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1433/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L270 - 54 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1432/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L270 - 51 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1431/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L270 - 49 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1430/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L270 - 48 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1429/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L270 - 46 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1428/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L270 - 44 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1427/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L270 - 42 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1426/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L270 - 4 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1425/2006 z dnia 25 września 2006 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajlandii oraz kończące postępowanie dotyczące przywozu niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Malezji

 • Dz. U. L270 - 1 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1424/2006 z dnia 25 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1676/2001 nakładające ostateczne cło antydumpingowe oraz ustanawiające ostateczne pobranie nałożonego cła tymczasowego na przywóz folii z politereftalanu polietylenu pochodzącej z Indii i Republiki Korei

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.