Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 271 POZ 22

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1445/2006 z dnia 29 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1200/2005 w zakresie dopuszczenia do użytku dodatku paszowego Bacillus cereus odm. toyoi należącego do grupy mikroorganizmów (1)

Data ogłoszenia:2006-09-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 271 POZ 22

L 271/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.9.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1445/2006 z dnia 29 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1200/2005 w zakresie dopuszczenia do użytku dodatku paszowego „Bacillus cereus odm. toyoi” należącego do grupy mikroorganizmów

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2,

(5)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) uznał w opinii z dnia 5 listopada 2005 r., że stwierdzono zgodność dodatku paszowego Bacillus cereus odm. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) z diklazurilem (Clinacox 0,5 % i Clinacox 0,2 %), narazyną – nikarbazyną (Maxiban G160) oraz maduramycyną amonu (Cygro 1 %) (4). Opinia Urzędu poddaje również przeglądowi sprawozdanie z metody analizy dodatku paszowego w paszy, przedłożone przez Laboratorium referencyjne Wspólnoty określone w rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003.

a także mając na uwadze, co następuje:

Ocena preparatu pokazuje, że warunki zezwolenia przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 są spełnione.

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 przewiduje dopuszczenie stosowania dodatków w żywieniu zwierząt oraz podstawy i procedury wydawania takich zezwoleń.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1200/2005.

(7) (2)

Preparat Bacillus cereus odm. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) należący do grupy „mikroorganizmów” został dopuszczony zgodnie z dyrektywą Rady 70/524/EWG (2) bez ograniczeń czasowych do stosowania jako dodatek paszowy w paszy dla kurcząt przeznaczonych na tucz i królików przeznaczonych na tucz, na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1200/2005 (3). Dodatek ten został następnie wpisany do wspólnotowego rejestru dodatków paszowych jako istniejący produkt zgodnie z art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1200/2005 jest zmieniony zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

(3)

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 złożono wniosek o zmianę zezwolenia na stosowanie preparatu w celu umożliwienia jego stosowania w paszy zawierającej następujące kokcydiostatyki: diklazuril (Clinacox 0,5 % i Clinacox 0,2 %), narazyna – nikarbazyna (Maxiban G160) oraz maduramycyna amonu (Cygro 1 %) dla kurcząt przeznaczonych na tucz. Wnioskowi towarzyszyły dane szczegółowe oraz dokumenty wymagane zgodnie z art. 7 ust. 3 tego rozporządzenia.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(4) Opinia Panelu Naukowego ds. Dodatków Paszowych oraz Środków lub Substancji Wykorzystywanych w Paszach dla Zwierząt dotycząca zmiany warunków dopuszczenia preparatu mikroorganizmów Bacillus cereus odm. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) (Toyocerin®), dopuszczonego do stosowania jako dodatek paszowy zgodnie z dyrektywą Rady 70/524/EWG. Przyjęta dnia 30 listopada 2005 r. Dziennik EFSA (2005) 288, str. 1–7.

(1) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 29. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 378/2005 (Dz.U. L 59 z 5.3.2005, str. 8). (2) Dz.U. L 270 z 14.12.1970, str. 1. Dyrektywa uchylona rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003. (3) Dz.U. L 195 z 27.7.2005, str. 6.

30.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 271/23

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 września 2006 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

L 271/24

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1200/2005 wpis dotyczący pozycji E 1701 Bacillus cereus odm. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) otrzymuje brzmienie:

Minimalna zawartość Pozostałe postanowienia CFU/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej Maksymalna zawartość

Nr WE

Dodatek

Wzór chemiczny, opis

Gatunek lub kategoria zwierzęcia

Maksymalny wiek

Data ważności zezwolenia

PL

Mikroorganizmy Króliki przeznaczone na tucz — 0,1 × 109 5 × 109 Bez ograniczeń czasowych

„E 1701

Bacillus cereus odm. toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

Preparat mikroorganizmu Bacillus cereus odm. toyoi zawierający min. 1 × 1010 CFU/g dodatku

W instrukcjach stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, dopuszczalny czas przechowywania oraz stabilność granulacji. Może być stosowany w mieszankach paszowych zawierających dozwolone kokcydiostatyki: robenidynę, sól sodową salinomycyny.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Kurczęta przeznaczone na tucz

— 0,2 × 109 1 × 109

W instrukcjach stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, dopuszczalny czas przechowywania oraz stabilność granulacji. Może być wykorzystywany w mieszankach paszowych zawierających dozwolone kokcydiostatyki: sól sodową monenzyny, sól sodową lasalocidu, sól sodową salinomycyny, bacytracynę, robenidynę, narazynę/ nikarbazynę, halofuginon, diklazuril, narazynę – maduramycynę amonu.

Bez ograniczeń czasowych”

30.9.2006

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 271 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L271 - 83 z 200630.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 29 września 2006 r. powierzająca zarządzanie środkami pomocowymi agencjom wdrażającym środki przedakcesyjne w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Chorwacji w okresie przedakcesyjnym

 • Dz. U. L271 - 81 z 200630.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 29 września 2006 r. powierzająca zarządzanie środkami pomocowymi agencjom wdrażającym środki przedakcesyjne w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Bułgarii w okresie przedakcesyjnym

 • Dz. U. L271 - 71 z 200630.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 września 2006 r. ustanawiająca warunki zdrowotne zwierząt oraz wymogi dotyczące świadectw wymaganych przy przywozie tropikalnych ryb dla celów ozdobnych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4149) (1)

 • Dz. U. L271 - 63 z 200630.9.2006

  Protokół w sprawie stosowania Konwencji alpejskiej z 1991 roku w zakresie rolnictwa na terenach górskich – Protokół Rolnictwo na terenach górskich

 • Dz. U. L271 - 61 z 200630.9.2006

  Decyzja Rady z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Protokołu w sprawie stosowania Konwencji alpejskiej z 1991 roku w zakresie rolnictwa na terenach górskich

 • Dz. U. L271 - 58 z 200630.9.2006

  Decyzja nr 1/2006 Rady Stowarzyszenia WE–Turcja z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie wdrożenia art. 9 decyzji nr 1/95 Rady Stowarzyszenia WE–Turcja dotyczącej wprowadzenia ostatniego etapu unii celnej

 • Dz. U. L271 - 56 z 200630.9.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/78/WE z dnia 29 września 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika II do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L271 - 53 z 200630.9.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/77/WE z dnia 29 września 2006 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższego dopuszczalnego poziomu związków chloroorganicznych w paszach dla zwierząt (1)

 • Dz. U. L271 - 51 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1457/2006 z dnia 29 września 2006 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L271 - 49 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1456/2006 z dnia 29 września 2006 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L271 - 47 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1455/2006 z dnia 29 września 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L271 - 45 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1454/2006 z dnia 29 września 2006 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L271 - 43 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1453/2006 z dnia 29 września 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L271 - 40 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1452/2006 z dnia 29 września 2006 r. ustalające środki tymczasowe w celu zarządzania kontyngentem taryfowym na przywóz masła nowozelandzkiego od października do grudnia 2006 r. i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2535/2001

 • Dz. U. L271 - 37 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1451/2006 z dnia 29 września 2006 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do fluazuronu, azotanu (III) sodu i peforeliny (1)

 • Dz. U. L271 - 35 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1450/2006 z dnia 29 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 odnośnie do wartości progowych dodatkowych należności na pomidory

 • Dz. U. L271 - 33 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1449/2006 z dnia 29 września 2006 r. obniżające kwotę pomocy, na rok gospodarczy 2006/2007, dla producentów niektórych owoców cytrusowych po przekroczeniu progu dla przetwórstwa w niektórych państwach członkowskich

 • Dz. U. L271 - 31 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1448/2006 z dnia 29 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 622/2003 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (1)

 • Dz. U. L271 - 28 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1447/2006 z dnia 29 września 2006 r. dotyczące dopuszczenia Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) jako dodatku do pasz (1)

 • Dz. U. L271 - 25 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1446/2006 z dnia 29 września 2006 r. dotyczące dopuszczenia Enterococcus faecium (Biomin IMB52) jako dodatku do pasz (1)

 • Dz. U. L271 - 19 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1444/2006 z dnia 29 września 2006 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) jako dodatku do pasz (1)

 • Dz. U. L271 - 12 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1443/2006 z dnia 29 września 2006 r. dotyczące stałych zezwoleń na stosowanie niektórych dodatków paszowych oraz dopuszczenia kokcydiostatyku do użytku na okres dziesięciu lat (1)

 • Dz. U. L271 - 9 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1442/2006 z dnia 29 września 2006 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 października 2006 r.

 • Dz. U. L271 - 8 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1441/2006 z dnia 29 września 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 49. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L271 - 7 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1440/2006 z dnia 29 września 2006 r. ustalające maksymalna kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 17. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L271 - 5 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1439/2006 z dnia 29 września 2006 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 17. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L271 - 3 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1438/2006 z dnia 29 września 2006 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 17. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L271 - 1 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1437/2006 z dnia 29 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.