Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 271 POZ 53 - Strona 2

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2006/77/WE z dnia 29 września 2006 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższego dopuszczalnego poziomu związków chloroorganicznych w paszach dla zwierząt (1)

Data ogłoszenia:2006-09-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 271 POZ 53 - Strona 2

Strona 2 z 2
efsa.europa.eu/etc/medialib/efsa/science/contam/ contam_opinions/1039.Par.0001.File.dat/contam_op_ej250_ hexachlorocyclohexanes_en2.pdf (5) Na wniosek Komisji w dniu 9 listopada 2005 r. przyjęto opinię Panelu Naukowego ds. Zanieczyszczeń w Łańcuchu Żywnościowym przy Europejskim Urzędzie ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w sprawie endryny jako substancji niepożądanej w paszach dla zwierząt http://www.efsa.europa.eu/etc/medialib/efsa/science/contam/ contam_opinions/1252.Par.0001.File.dat/contam_op_ej286_ endrin_en1.pdf

L 271/54

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.9.2006

(9)

W odniesieniu do aldryny, dieldryny, chlordanu, DDT, endryny, heptachloru, heksachlorobenzenu oraz heksachlorocykloheksanów (HCH) termin „tłuszcze” należy zastąpić wyrażeniem „oleje i tłuszcze”, aby wyraźnie wskazać, że objęte są nim wszystkie oleje i tłuszcze, w tym tłuszcze zwierzęce, oleje roślinne i olej rybny. Należy zatem 2002/32/WE. odpowiednio zmienić dyrektywę

szej dyrektywy najpóźniej w terminie dwunastu miesięcy od momentu jej wejścia w życie. Państwa członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę zgodności między tymi przepisami a niniejszą dyrektywą. Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odesłanie do niniejszej dyrektywy lub odesłanie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Sposób dokonania takiego odniesienia ustalany jest przez państwa członkowskie. Artykuł 3 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 4

(10)

(11)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1 W załączniku I do dyrektywy 2002/32/WE wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszej dyrektywy. Artykuł 2 Państwa członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniej-

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 29 września 2006 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

30.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 271/55

ZAŁĄCZNIK W załączniku I dyrektywy 2002/32/WE wiersze 17–26 otrzymują następujące brzmienie:

Maksymalna zawartość w mg/kg (ppm) w odniesieniu do pasz o wilgotności 12 % (3)

Substancje niepożądane

Produkty przeznaczone do żywienia zwierząt

(1)

(2)

„17. Aldryna (*) 18. Dieldryna (*) 19. Kamfechlor (toksafen) – suma wskaźników kongenerów CHB 26, 50 i 62 (***)

Wszystkie pasze, z wyjątkiem: — oleje i tłuszcze — pasza dla ryb — Ryby, inne zwierzęta wodne, ich produkty i produkty uboczne z wyjątkiem oleju rybnego — olej rybny (****) — pasze dla ryb (****)

0,01 (**) 0,1 (**) 0,02 (**) 0,02

0,2 0,05 0,02 0,05 0,05 0,5 0,1 0,2 0,5

20. Chlordan (suma izomerów cis- i transoraz oksychlordanu wyrażona jako chlordan) 21. DDT (suma izomerów DDT-, TDE- oraz DDE- wyrażona jako DDT) 22. Endosulfan (suma izomerów alfa- i betaoraz endosulfansulfatu wyrażona jako endosulfan)

Wszystkie pasze, z wyjątkiem: — oleje i tłuszcze Wszystkie pasze, z wyjątkiem: — oleje i tłuszcze Wszystkie pasze, z wyjątkiem: — kukurydza i produkty kukurydziane otrzymane w wyniku jej przetwarzania — nasiona roślin oleistych oraz produkty otrzymane w wyniku ich przetwarzania z wyjątkiem surowego oleju roślinnego — surowy olej roślinny — mieszanki paszowe pełnoporcjowe dla ryb

1,0 0,005 0,01 0,05 0,01 0,2 0,01 0,2 0,02 0,2 0,01 0,1 0,01 0,005 0,2 2,0

23. Endryna (suma endryny i delta-ketoiendryny, wyrażona jako endryna) 24. Heptachlor (suma heptachloru i epoksydu heptachloru, wyrażona jako heptachlor) 25. Heksachlorobenzen (HCB) 26. Heksachlorocykloheksan (HCH) 26.1. Izomery-alfa 26.2. Izomery-beta

Wszystkie pasze, z wyjątkiem: — oleje i tłuszcze Wszystkie pasze, z wyjątkiem: — oleje i tłuszcze Wszystkie pasze, z wyjątkiem: — oleje i tłuszcze Wszystkie pasze, z wyjątkiem: — oleje i tłuszcze Wszystkie materiały paszowe, z wyjątkiem: — oleje i tłuszcze Wszystkie mieszanki paszowe, z wyjątkiem: — mieszanki paszowe dla bydła mlecznego

26.3. Izomery-gamma

Wszystkie pasze, z wyjątkiem: — oleje i tłuszcze

(*) Pojedynczo lub łącznie, wyrażone jako dieldryna. (**) Najwyższy dopuszczalny poziom aldryny i dieldryny, pojedynczo lub łącznie, wyrażony jako dieldryna. (***) System numerowania zgodny z Parlar, z prefiksem »CHB« lub »Parlar«: — CHB 26: 2-endo,3-egzo,5-endo, 6-egzo, 8,8,10,10-oktochlorobornan, — CHB 50: 2-endo,3-egzo,5-endo, 6-egzo, 8,8,9,10,10-nonachlorobornan, — CHB 62: 2,2,5,5,8,9,9,10,10-nonachlorobornan. (****) Poziomy zostaną poddane przeglądowi do dnia 31 grudnia 2007 r. w celu ograniczenia maksymalnych dopuszczalnych poziomów.”

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2006 NR 271 POZ 53 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L271 - 83 z 200630.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 29 września 2006 r. powierzająca zarządzanie środkami pomocowymi agencjom wdrażającym środki przedakcesyjne w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Chorwacji w okresie przedakcesyjnym

 • Dz. U. L271 - 81 z 200630.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 29 września 2006 r. powierzająca zarządzanie środkami pomocowymi agencjom wdrażającym środki przedakcesyjne w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Bułgarii w okresie przedakcesyjnym

 • Dz. U. L271 - 71 z 200630.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 września 2006 r. ustanawiająca warunki zdrowotne zwierząt oraz wymogi dotyczące świadectw wymaganych przy przywozie tropikalnych ryb dla celów ozdobnych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4149) (1)

 • Dz. U. L271 - 63 z 200630.9.2006

  Protokół w sprawie stosowania Konwencji alpejskiej z 1991 roku w zakresie rolnictwa na terenach górskich – Protokół Rolnictwo na terenach górskich

 • Dz. U. L271 - 61 z 200630.9.2006

  Decyzja Rady z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Protokołu w sprawie stosowania Konwencji alpejskiej z 1991 roku w zakresie rolnictwa na terenach górskich

 • Dz. U. L271 - 58 z 200630.9.2006

  Decyzja nr 1/2006 Rady Stowarzyszenia WE–Turcja z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie wdrożenia art. 9 decyzji nr 1/95 Rady Stowarzyszenia WE–Turcja dotyczącej wprowadzenia ostatniego etapu unii celnej

 • Dz. U. L271 - 56 z 200630.9.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/78/WE z dnia 29 września 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika II do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L271 - 51 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1457/2006 z dnia 29 września 2006 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L271 - 49 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1456/2006 z dnia 29 września 2006 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L271 - 47 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1455/2006 z dnia 29 września 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L271 - 45 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1454/2006 z dnia 29 września 2006 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L271 - 43 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1453/2006 z dnia 29 września 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L271 - 40 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1452/2006 z dnia 29 września 2006 r. ustalające środki tymczasowe w celu zarządzania kontyngentem taryfowym na przywóz masła nowozelandzkiego od października do grudnia 2006 r. i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2535/2001

 • Dz. U. L271 - 37 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1451/2006 z dnia 29 września 2006 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do fluazuronu, azotanu (III) sodu i peforeliny (1)

 • Dz. U. L271 - 35 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1450/2006 z dnia 29 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 odnośnie do wartości progowych dodatkowych należności na pomidory

 • Dz. U. L271 - 33 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1449/2006 z dnia 29 września 2006 r. obniżające kwotę pomocy, na rok gospodarczy 2006/2007, dla producentów niektórych owoców cytrusowych po przekroczeniu progu dla przetwórstwa w niektórych państwach członkowskich

 • Dz. U. L271 - 31 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1448/2006 z dnia 29 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 622/2003 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (1)

 • Dz. U. L271 - 28 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1447/2006 z dnia 29 września 2006 r. dotyczące dopuszczenia Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) jako dodatku do pasz (1)

 • Dz. U. L271 - 25 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1446/2006 z dnia 29 września 2006 r. dotyczące dopuszczenia Enterococcus faecium (Biomin IMB52) jako dodatku do pasz (1)

 • Dz. U. L271 - 22 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1445/2006 z dnia 29 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1200/2005 w zakresie dopuszczenia do użytku dodatku paszowego Bacillus cereus odm. toyoi należącego do grupy mikroorganizmów (1)

 • Dz. U. L271 - 19 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1444/2006 z dnia 29 września 2006 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) jako dodatku do pasz (1)

 • Dz. U. L271 - 12 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1443/2006 z dnia 29 września 2006 r. dotyczące stałych zezwoleń na stosowanie niektórych dodatków paszowych oraz dopuszczenia kokcydiostatyku do użytku na okres dziesięciu lat (1)

 • Dz. U. L271 - 9 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1442/2006 z dnia 29 września 2006 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 października 2006 r.

 • Dz. U. L271 - 8 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1441/2006 z dnia 29 września 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 49. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L271 - 7 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1440/2006 z dnia 29 września 2006 r. ustalające maksymalna kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 17. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L271 - 5 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1439/2006 z dnia 29 września 2006 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 17. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L271 - 3 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1438/2006 z dnia 29 września 2006 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 17. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L271 - 1 z 200630.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1437/2006 z dnia 29 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.